УРЕДБA о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2019. години

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 72/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2019. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-10657/2019-1

У Београду, 24. октобра 2019. године

Влада

Потпредседник Владе,

др Небојша Стефановић, с.р.

 

ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЊА РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

1. УВОДНИ ДЕО

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 72/19) у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 – Подстицање равномерног регионалног развоја, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, за реализацију Програма подстицања регионалног и локалног развоја (у даљем тексту: Програм) обезбеђена су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

Наведена средства предвиђена су за меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА).

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).

 

2. ЦИЉ И МЕРА ПРОГРАМА

Циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју кроз повезивање субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу.

Мера програма је суфинансирање годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености односно девастирана подручја и јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије, а које су уплатиле годишњу чланарину за рад и пословање АРРА.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединице локалне самоуправе у моменту подношења захтева.

4. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, а у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон и 69/19 – у даљем тексту: Уредба), и то на следећи начин:

1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;

2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;

3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја и за јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије.

Учешће у суфинансирању Министарство одређује у односу на износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА.

Уколико је износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА већи од минималног износа утврђеног у члану 3. тачка 4) Уредбе, учешће у суфинансирању одређује се у односу на минимални износ.

Суфинансирање чланарине јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије неће се вршити уколико је већ обезбеђена из буџета Републике Србије.

5. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтев са неопходном документацијом јединице локалне самоуправе подносе Развојној агенцији (непосредно или преко АРРА), у два примерка, најкасније до 5. новембра 2019. године.

Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединица локалне самоуправе дужна је да достави:

1) важећи уговор о чланарини закључен између јединице локалне самоуправе и АРРА;

2) извод из Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2018. годину, који се односи само на део у коме је приказан преглед укупно остварених буџетских односно текућих прихода (изузев јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије);

3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Министарства финансија – Управе за трезор).

Пренос дела средстава по захтевима које су јединице локалне самоуправе поднеле у предвиђеном року, а чији захтеви нису у потпуности реализовани до краја 2018. године извршиће се из средстава за ове намене предвиђених за 2019. годину у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе која је била важећа у моменту подношења захтева и Уредбом о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 14/18 и 91/18).

6. НАЧИН И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА

Министарство и Развојна агенција закључују уговор о реализацији мере суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.

Развојна агенција врши обраду и контролу поднетих захтева и доставља Министарству Предлог листе захтева за пренос средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА са пратећом документацијом до 15. новембра 2019. године.

Након спроведене контроле Предлога листе захтева од стране Министарства, министар доноси Одлуку о одобравању суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА. Ова одлука, у складу са ставом 3. одељка 5. овог програма садржи и део који се односи на одобравање дела средстава јединицама локалне самоуправе које су поднеле захтев за суфинансирање чланарине у предвиђеном року у 2018. години, а чији захтеви нису у потпуности реализовани до краја 2018. године.

Министарство врши пренос одобрених средстава јединицама локалне самоуправе на прописане рачуне за уплату јавних прихода:

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина;

– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова.

Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом прати реализацију активности АРРА у складу са овим програмом.