Развојна агенција Србије, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године и Привредна комора Србије, заједнички објављују 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТЕХНИКЕ 
„HANNOVER MESSE“ 2019, ХАНОВЕР, НЕМАЧКА 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму технике „HANNOVER MESSE“ који ће се одржати у Хановеру, Немачка, у периоду од 01. до 05. априла 2019. године. 

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.  

HANNOVER MESSE“ се одржава више од 60 година у сајамском простору „Hannover Messe“ и представља водећи технолошки сајам на тржишту Европе. У 2018. години на сајму је учествовало више од 6.500, а сајам је посетило преко 220.000 посетилаца. Ниједан други сајам не приказује све елементе у индустријском ланцу вредности на тако свеобухватан и детаљан начин, те су српске компаније у прилици да прикажу своје појединачне снаге, али и да учествују у интердисциплинарној размени знања. 

На сајму „HANNOVER MESSE“ 2019. године Србија ће се представити са својим производима у хали 4 на националном штанду површине 100 m². Хала 4 је специјализована у области: ковања, обраде метала пластичном деформацијом, машинске обраде метала, као и система и подсклопова. 

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре. 

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната. 

Право на учешће на Националном штанду имају мала, средња и велика предузећа који морају да испуњавају следеће опште услове: 

 1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;
 2. да су у већинском приватном власништву;
 3. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије, текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије;
 4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 5. да у претходне две године нису били у блокади;
 6. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да су извозно оријентисани.
 
Документација коју је потребно доставити: 
 
 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности  ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;
 3. Образац 2 - Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од датума објављивања  Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);
 5. Бланко меница са меничним писмом и копијом картона депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање уговорних обавеза. Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.
 
Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам Hannover Messe 

Рок за достављање пријавe је 16.01.2019. године до 16 часова. 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП као и неопходне Обрасце можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs  и Привредне коморе Србије www.pks.rs 

За све неопходне информације, можете контактирати представникa Привредне коморе Србије – Јованку Ћалина на број 011/3304-575; 063/8681-704, или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774; 069/3397-621.