MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE I UREĐENJA ENTERIJERA „MOSBUILD“ 2019

Razvojna agencija Srbije, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP broj:1-01-110-17/2018 od 21.12.2018. godine i Privredna komora Srbije, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE I UREĐENJA ENTERIJERA

„MOSBUILD“ 2019, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 25.-om međunarodnom sajmu građevinske industrije i uređenja enterijera „MOSBUILD“ koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 2. do 5. aprila 2019. godine.

Sajam „MOSBUILD“  je najveći sajam građevine i unutrašnjeg uređenja u Rusiji i regionu, a spada i među vodeće sajmove iz ove industrije u svetu. U 2018. godini, svoje proizvode i usluge je predstavilo oko 1.200 kompanija, iz 40 zemalja. Sajam je posetilo preko 65.000 profesionalaca iz oblasti građevine i opremanja. Preko 60% posetilaca čini najviši menadžment kompanija, dok su ostatak rukovodioci pojedinačnih sektora i stručnjaci u pojedinim oblastima ove industrije. „MOSBUILD“ na jednom mestu spaja proizvođače, dobavljače, distributere, maloprodajne lance, arhitekte, i dizajnere iz Rusije i celog sveta.

Od 2017. godine, sajam „MOSBUILD“ postaje deo WorldBuild koncepta, a izlagačima se pruža mogućnost korišćenja besplatne onlajn platforme WorldBuild365 preko koje mogu svoje proizvode i usluge da predstave kupcima i distributerima iz celog sveta.

Na sajmu „MOSBUILD“ Srbija se predstavlja sa svojim proizvodima i uslugama na nacionalnom štandu površine 100m2.  Od 2019. godine sajam se održava na novom sajamskom prostoru Crocus Expo.   

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mala, srednja i velika preduzeća koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
 2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 3. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije;
 4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 5. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
 6. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 7. da su izvozno orijentisani.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;
 3. Obrazac 2 - Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja  Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);
 5. Blanko menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica - Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam Mosbuild 2019.

Rok za dostavljanje prijava je 25.01.2019. godine do 16 časova.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP. Tekst Uputstva za sprovođenje programa internacionalizacije MSP kao i neophodne Obrasce možete preuzeti na internet prezentaciji Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Jovanku Ćalina na broj 011/3304-575; 063/8681-704, ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774; 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

Obrazac 1 - Prijava za učešće na sajmu

Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave

Obrazac 3 - Menično ovlašćenje

Uputstvo za sprovođenje programa internacionalizacije