ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНИКЕ „HANNOVER MESSE“ У ХАНОВЕРУ, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Програмом интернационализације привредних друштава број: 1-01-110-13/2019 од 30.10.2019. године, објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНИКЕ „HANNOVER MESSE“ У ХАНОВЕРУ, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународним сајму индустрије и технике „HANNOVER MESSE“ који се одржава у Хановеру, Немачка, у периоду од 20. до 24. априла 2020. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„Hannover Messe“ (https://www.hannovermesse.de/en/) се одржава више од 70 година и представља водећи технолошки сајам на тржишту Европе. У 2019. години на сајму је учествовало више од 6.000  излагача из 98 земље. Сајам је посетило преко 211.000 стручних посетилаца из више од 110 земаља.

На сајму „Hannover Messe“ у 2020. години, Србијеа ће се представити са два штанда у хали Automation, Motion & Drives и хали Engineered Parts & Solutions.

Развојна агенција Србије сноси трошкове закупа простора и изградње штанда док излагачи сносе трошкове партиципације која износи 1.000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан регистрације менице у Регистру меница од стране излагача).

 

Право на учешће на националном штанду на сајму имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:

 1. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
 2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада из делатности из које је сајам, а у случају великих привредних друштава који су регистровани за другу делатност да имају регистрован огранак који се бави производњом или прерадом из делатности из које је сајам;
 3. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 5. да су да су у претходној години извозили своју робу на бар једно инострано тржиште;
 6. да нису у тешкоћама

 

Документација коју је потребно доставити:

 

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности  ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на другу делатност, а привредни субјекат обавља и делатност која је предвиђена као услов, потребно је доставити образложење и доказ за обављање те делатности;
 3. Образац 2 - Изјаву да Подносилац пријаве није у тешкоћама, да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од датума објављивања јавног позива (оригинал или фотокопија);
 5. Меница са меничним писмом и копијом картона депонованих потписа овлашћених лица Подносиоца пријаве, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање уговорних обавеза. Уз меницу се доставља и копија захтева Подносиоца пријаве за регистрацију те менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Подносиоца пријаве, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.

 

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се Развојној агенцији Србије, на адресу sajmovi@ras.gov.rs и Београд, Кнеза Милоша 12, са назнаком за Јавни позив за учешће на међународном сајму HANNOVER MESSE.

Само пријаве са потпуном документацијом сматраће се валидним. 

Рок за подношење пријаве је 17.01.2020. године

Испуњеност услова и озбор излагача утврђују организатори у складу са Програмом интернационализације привредних друштава. Програм интернационализације привредних друштава, као и неопходне обрасце можете преузети на интернет преузентацији Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs  и Привредне коморе Србије www.pks.rs.

За све неопходне информације можете контактирати представника Развојне агенције Србије Наталију Терзић на број 011/3398 644 и 069/3397 902  или представника Привредне коморе Србије Нина Мирковић  на број 011/3625-145 и 064/0529-834.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Програм Интернационализације

3. Образац 1 - Пријава за сајам

4. Образац 2 - Изјава

5. Менично овлашћење 2020. година