Zatvoreni programi / konkursi

Program promocije izvoza u 2017. godini

 

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

 

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu 

Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

 

Uslovi za učešće u programu

Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada[1]

 


[1] Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne  delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova.

 

 

Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1) da su registrovani u APR  pre 1. januara 2015. godine;

2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;

8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;

9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar  jednom stranom jeziku.

 

Namena bespovratnih sredstava

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

  • zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
  • izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
  • organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

 

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:

  • mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
  • da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
  • da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

 

Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:

1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;

4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;

5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

 

Iznos bespovratnih sredstava

RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

 

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:

1) da su nastali tokom realizacije projekta;

2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;

5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:

 

1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:

• troškovi zakupa izlagačkog prostora,

• troškovi izgradnje štanda,

• administrativni troškovi (upisnina),

• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

 

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

 

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:

• troškove prevoza,

• troškove smeštaja,

• troškove angažovanja prevodioca.

 

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

4) carinske troškove;

5) troškove prinudne naplate;

6) PDV;

7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.

8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

 

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:

1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);

2) Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3) Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

4) Ponuda  Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);

5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;

7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);

9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 - Prijava projekata K1

Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava K1

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći K1

Obrazac 4 - Izveštaj o realizovanim aktivnostima K1

Obrazac 5 - Zahtev za refundaciju K1

Formular Evropske mreže preduzetništva

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

 

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs 

 

***

 

Komponenta 2 – Organizacija kompanijskih misija u inostranstvu 

Ova komponenta je namenjena podršci projektima koje predlažu RRA, privredne komore, udruženja, klasteri i dr. a koji su namenjeni organizaciji kompanijskih misija na ciljanim inostranim tržištima.

 

Uslovi za podnosioce prijava

Ova komponenta je namenjena udruženjima (klasterima, NVO), regionalnim razvojnim agencijima i privrednim komorama. Podnosioci prijava moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1) da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;

2) da su  registrovani pre 1. januara 2016. godine;

3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS

8) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

9) da je podrška izvozu/promocija izvoza definisana kao jedan od ciljeva u njihovom strateškom planu/planu razvoja;

10) da su usvojili Program ili Plan rada za 2017. godinu;

11) da im je u Statutu definisana delatnost orijentisana na podršku MMSPP.

 

Namena bespovratnih sredstava

U okviru ove komponente, prihvatljive projektne aktivnosti su:

• priprema i realizacija putovanja;

• organizovanje poslovnih sastanaka;

• organizovanje posete  privrednih subjekata i organizacijama koje mogu biti partneri učesnicima kompanijske misije;

• izrada (dizajn i štampa) promotivnog materijala.

 

Jedan podnosilac prijave po ovoj komponenti može konkurisati za maksimalno 5 kompanijskih misija za MMSPP iz različitih sektora

 

Projektne aktivnosti koje se neće finansirati:

• projekti u vezi sa: duvanskom industrijom, organizacijom igara na sreću, proizvodnjom i prodajom oružja i vojne opreme, trgovinom, finansijskim sektorom i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;

• projekti koji spadaju pod opšte aktivnosti nadležnih državnih institucija ili službi državne uprave, uključujući i lokalne samouprave;

• projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;

• humanitarne aktivnosti;

• projekti povezani sa političkim strankama.

 

Maksimalno trajanje projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Iznos bespovratnih sredstava

RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 RSD.

 

Ukupna raspoloživa sredstva za ovu komponentu iznose 20.000.000,00 RSD.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika,  pod uslovom:

1) da su nastali tokom realizacije projekta;

2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

4) da su merljivi  i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;

5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Pod opravdanim troškovima podrazumevaju se:

1. Troškovi upravljanja projektom:

       1.1 plate lica zaposlenih kod podnosioca prijave angažovanih na projektu (članova projektnog tima);

2. Troškovi putovanja i smeštaja članova projektnog tima:

       2.1 putni troškovi;

       2.2 dnevnice (biće priznati iznosi dnevnica do neoporezivog iznosa)

       2.3 troškovi smeštaja;

3. Troškovi organizacije kompanijske misije:

3.1. troškovi zakupa prostora i opreme za prezentacije i održavanje sastanaka;

3.2. troškovi osveženja za učesnike (kafe, sokovi, ketering i sl.);

3.3. troškovi pripreme materijala za događaj (štampanje pozivnica, prezentacija i sl.);

3.4. troškovi nabavke potrošnog materijala za događaj (papir, fascikle, olovke, kompakt diskovi i sl.);

3.5. troškovi prevoza učesnika na projektu;

3.6. troškovi smeštaja učesnika na projektu;

3.7. troškovi ulaznica za međunarodni sajam;

4. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta, informisanje i publicitet:

                4.1 troškovi izrade promotivnog materijala (dizajn i štampa);

5. Troškovi za usluge spoljnih saradnika:

                5.1 troškovi prevodioca.

 

Troškovi upravljanja projektom će biti priznati u iznosu do 5% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 100.000,00 RSD.

 

Pod opravdanim troškovima putovanja i smeštaja članova projektnog tima smatraće se troškovi za najviše dve osobe iz organizacije (podnosioca prijave) koje su uključene u organizaciju kompanijske misije.

 

Za izradu promotivnog materijala priznaće se trošak u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne veći od 100.000,00 RSD.

 

Kao opravdani troškovi prevoza učesnika, troškovi smeštaja učesnika i troškovi ulaznica za međunarodne sajmove smatraće se troškovi koji su napravljeni za najviše dve osobe iz svakog MMSPP koji je uključen u projekat. Troškovi smeštaja će biti priznati samo za hotele sa tri zvezdice. Ukoliko se koristi avionski prevoz, troškovi avio karata će biti priznati samo za letove ekonomskom klasom.

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

• troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

• carinske troškove;

• troškove prinudne naplate;

• PDV.

 

Dokumentacija koja se dostavlja:

(1) Obrazac 1 - Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena);

(2) Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu (potpisana i overena);

(3) Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti - de minimis državna pomoć (potpisana i overena);

(4) Obrazac 4 – Budžet projekta (popunjen, potpisan i overen);

(5) Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;

(6) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

(7) Izjava da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

(8) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;

(9) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. (Ukoliko podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR-u na konačnu obradu);

(10) Kopiju strateškog plana/ plana razvoja iz koje se vidi da je podrška izvozu/ promocija izvoza jedan od ciljeva podnosioca prijave;

(11) Kopiju Programa/ Plana rada podnosioca prijave za 2017. godinu;

(12) Kopiju Statuta iz koje se vidi da je delatnost orijentisana na podršku MMSP i preduzetnicima.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 - Prijava projekata K2

Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava K2

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći K2

Obrazac 4 - Budzet projekta K2

Obrazac 5 - Izveštaj o realizovanim aktivnostima K2

Obrazac 6 - Zahtev za refundaciju K2

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

 

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku, na sledeću adresu:

Razvojna agencija Srbije (RAS),

Kneza Miloša 12/III, Beograd

Pisarnica -Kancelarija 309,

sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, Komponenta 2 – Organizacija kompanijskih misija u inostranstvu.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na:  kompanijskamisija@ras.gov.rs

 

Javni poziv za Komponentu 2 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.