Dokumenti

Dokumenti

Zakoni

Podzakonski akti

Akti agencije

- Pravilnik o nabavkama unutar Razvojne agencije Srbije

Pravilnik o izmenama pravilnika o nabavkama unutar Razvojne agencije Srbije

- Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu

- Godišnji program rada za 2017. godinu

- Prva izmena Godišnjeg programa rada za 2017. godinu

- Druga izmena Godišnjeg programa rada za 2017. godinu

- Godišnji program rada za 2018. godinu

- Prve izmene i dopune Godišnjeg programa rada za 2018. godinu

- Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o dopunama godišnjeg programa rada RAS za 2019. godinu

Prečišćen tekst Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu

Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu (I)

- Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu (II)

Finansijski izveštaji

Finansijski planovi 

Informator o radu

Informator o radu Razvojne agencije Srbije izrađen je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/2010).

 

Kompletan dokument Informator o radu Razvojne agencije Srbije možete pogledati OVDE.