ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

 

Развојна агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са Министарством привреде  (у даљем тексту: Министарство) је развила Програм финансијске подршке - Програм подршке развоју конкурентности у 2022. години (у даљем тексу: Програм).

Општи циљ Програма је унапређење конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавање приступа тржиштима и повећање конкурентности, превасходно малих и средњих предузећа, а тиме и привреде у целини.

Програм ће допринети повећању нивоа коришћења стандарда у производњи и организацији пословања, сертификацији производа, система менаџмента и повећању коришћења других услуга у области инфраструктуре квалитета. 

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности:

Подносилац пријаве у својој пријави, наводи пројектне активности које планира да реализује уколико му се одобре финансијска средства од стране Агенције.

Прихватљиве пројектне активности у оквиру овог програма су:

 1. Спровођење поступака оцењивања усаглашености (испитивања, контролисања, сертификације и др) производа са захтевима српских и иностраних (превасходно европских) техничких прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним знацима (CE, 3A, еко-знак, OEKO-TEX standard 100 и др) укључујући и процену безбедности козметичких производа и израду досијеа о козметичком производу са извештајем о безбедности козметичких производа; спровођење поступка добровољног оцењивања усаглашености са српским стандардима, укључујући и могућност набавке других српских стандарда - код Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту: ИСС) у штампаном или електронском облику;
 2. Уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента (припрема/имплементација стандарда са првом сертификацијом или ресертификација неког од система, или интегрисаних система менаџмента - из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и др, укључујући и могућност  набавке и других српских стандарда - код ИСС у штампаном или електронском облику из области система менаџмента.

Трошкови везани за „набавку српских стандарда“ могу бити прихватљиви само уз активност „Спровођење поступака оцењивања усаглашености“ или уз активност „Уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента“. Трошкови морају бити у складу са Одлуком о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши ИСС у обављању послова из области стандардизације.

Пројектне активности које нису прихватљиве:

 1. Пројектне активности усмерене ка: дуванској индустрији, примарној пољопривредној производњи, организацији игара на срећу, производњи и продаји оружја и војне опреме, као и производњи и промету било ког производа који се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним;
 2. Пројектне активности повезане са политичким партијама;
 3. Пројектне активности усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства одобравају се појединачно корисницима рефундацијом, као суфинансирање у висини до 40% односно до 60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), за сваку пројектну активност.

Суфинансирање у висини до 60% предвиђено је за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике, a до 40% за велике привредне субјекте, осим за:

- имплементацију и сертификацију стандарда SRPS EN ISO 50001 где је предвиђено суфинансирање у висини  до 60% за све привредне субјекте независно од њихове величине.

Максималан укупни износ одобрених средстава за рефундацију је 1.000.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Минимални износ одобрених средстава за рефундацију је 100.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Збир оправданих трошкова за рефундацију за све пројектне активности мора бити у распону од наведеног минималног и максималног износа.

Укупан буџет Програма износи 100.000.000,00 динара.

Средства се додељују кориснику у складу са чланом 4. Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis), као државна пoмoћ мале вредности. У складу са чланом 4. наведене уредбе, износ de minimis државне помоћи који се додељује кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, укључујући сва подстицајна средства додељена у том периоду.

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са Агенцијом.

Програмом ће се суфинансирати пројектне активности које су започете након 1. јуна 2022. године, а нису завршене пре објављивања јавног позива.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има подносилац пријаве који испуњава следеће услове кумулативно:

 1. да је у тренутку подношења пријаве регистрован у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
 2. да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 3. да је измирио обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да му у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
 5. да подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивана за привредне преступе, као и да чланови подносиоца пријаве и одговорна лица у оквиру подносиоца пријаве нису осуђивани за кривична дела против привреде;
 6. да за исте оправдане трошкове за које конкурише, у последње две године није користио подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе;
 7. да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи; 
 8. да је делатност подносиоца пријаве из области: производње, прераде или услуга ИТ индустрије (изузетно уколико шифра делатости подносиоца пријаве не одговара поменутим областима, терет доказивања је на подносиоцу пријаве);
 9. да делатност подносиоца пријаве није из области: производње и трговине дуванских производа, примарне пољопривредне производње, производње оружја и војне опреме, игара на cpeћy, производње и промета било кoг производа који се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Подносилац пријаве мора да испуни посебне услове у погледу компетенција испоручиоца услуга. Испоручиоци услуга могу бити привредни субјекти специјализовани за обављање предметне услуге. Када се ради о проценитељима безбедности козметичког производа и изради досијеа о козметичком производу испоручиоци услуга могу бити и физичка лица.

Испоручилац услуге кога ангажује корисник мора да задовољава следеће услове који се односе на све прихватљиве пројектне активности, односно да поседује следећу документацију:

 1. акт о акредитацији испоручиоца услуге, када се ради о услугама спровођења оцењивања усаглашености и када је то примењиво;
 2. референтну листу са минимум три препоруке;
 3. доказ да испоручилац услуге има најмање три запослена или на други начин ангажована лица;
 4. доказ о квалификацијама и компетенцијама ангажованих лица;
 5. корисник не сме бити повезано лице са испоручиоцем услуга,
 6. за проценитеља безбедности кометичког производа потребно је да поседује јавну исправу у области високог образовања, из области фармације, медицине, токсикологије или сличних еквивалентних дисциплина или образовања.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Сваки подносилац пријаве је у обавези да на Порталу Агенције унесе све тражене податке за:

1. Образац 1 - Пријава за учешће у Програму – Пријава је креирана у оквиру портала Агенције и мора бити електронски потписана.

као и да достави следећу документацију:

 2. Образац 2 - Изјава о испуњености услова Програма, о додељеној државној помоћи de minimis и прихватању услова за учешће у Програму – Изјава  се издаје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и мора бити електронски потписана;

3. Изјаву да подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивана за привредне преступе, као и да чланови подносиоца пријаве и одговорна лица у оквиру подносиоца пријаве нису осуђивани за кривична дела против привреде – Изјава се издаје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и мора бити електронски потписана;

4. Копију уверења надлежног органа Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, које не сме бити старије од 30 дана од дана подношења пријаве;

5. Понуда/предрчун/рачун изабраног/их испоручиоца за различите пројектне

 активности. Понуда/предрачун/рачун треба да садржи јасно дефинисани предмет и обим активности, рок реализације и цену изражену у динарима и са приказаним ПДВ. У случају да је цена на понуди изражена у страној валути, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде/плаћања рачуна;

6.  Документација којом се доказују компетенције испоручиоца услуге  и то:

1) акт о акредитацији испоручиоца (када се ради о сертификацији или другим активностима оцењивања усаглашености), уколико је примењиво. Акт о акредитацији сертификационих тела за системе менаџмента треба да обухвати најмање два стандарда;

2) референтна листа са минимум три препоруке (не старије од три године) на меморандуму клијента са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења којом доказују компетенције за пружање предметне услуге;

3) испоручилац услуге мора да има најмање три запослена или на други начин ангажована лица (доказ – нпр. извод из регистра ЦРОСО на дан 31. децембар 2021. године, оверена копија уговора о ангажовању лица и др.), уколико је примењиво;

4) Листа ангажованих лица који ћe имплементирати пројектне активности и за сваког појединачно доказати следеће:

 • квалификације и компетенције ;
 • радно искуство минимум три године у предметној области за коју се ангажује (доказ: потврда послодавца на меморандуму са описом посла или уговор о ангажовању на пружању услуга кориснику којом доказују компетенције за пружање предметне услуге или други доказ којим се доказује испуњеност услова).

5) За проценитеља безбедности кометичког производа потребно је да поседује јавну исправу у области високог образовања, из области фармације, медицине, токсикологије или сличних еквивалентних дисциплина или образовања.

Комисија  задржава право да пре доношења Одлуке о додели бесповратних средстава од подносиоца пријаве, затражи да достави додатну документацију, појашњења или састанак путем интернета, уз назначавање рока у којем је потребно доставити тражену документацију, а како би са сигурношћу утврдила да исти испуњава све услове Програма.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/standardi  и верификацијом интернет адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1 - Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује.

Сваки подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве и индентификациони број пријаве. Сваки подносилац пријаве може поднети једну пријаву.

Линк за пријаву је доступан до краја јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву. 

Јавни позив отворен од 30. децембра 2022. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године.

Агенција задржава право да привремено обустави подношење пријава, уколико постоји процена да би са бројем пристиглих пријава које су још увек у процесу обраде, буџет опредељен за овај пројекат био премашен. Након што се утврди да средства нису у потпуности утрошена, биће омогућено поновно подношење пријава.

Агенција ће на свом сајту објавити обавештење о привременој обустави подношења пријава.

Јавни позив, Програм и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници Агенција: www.ras.gov.rs, интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs и порталу Сектора за квалитет и безбедност производа Министарства привреде: https://tehnis.privreda.gov.rs.

За додатне информације можете се обратити Агенцији електронски на адресу: standardi@ras.gov.rs; као и Министарству на адресе: dragana.puzic@privreda.gov.rs.

 

Програм подршке развоју конкурентности у 2022. години са упутством за спровођење

Програм о измени Програма подршке развоју конкурентности у 2022. години 

Документација која се објављује уз јавни позив:

 1. Образац 1 - Пријава за учешће у Програму;
 1. Образац 2 - Изјава о испуњености услова Програма, о додељеној државној помоћи de minimis и прихватању услова за учешће у Програму;
 1. Извештај о реализацији пројектних активности;
 1. Образац 3 - Захтев за исплату (рефундацију) одобрених средстава;
 1. Нацрт изјаве да подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивана за привредне преступе.