Мера суфинансирања годишње чланарине ЈЛС за рад и пословање АРРА

Циљ мере је јачање институционалних капацитета јединица локалне самоуправе кроз суфинансирање годишње чланарине за рад и пословање АРРА. 

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености, односно девастирана подручја. 
У погледу степена развијености јединица локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења захтева.

 

Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, а у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 i 4/12 ), и то на следећи начин: 

1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености; 
2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;
3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја.

Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединица локалне самоуправе дужна је да достави: 
1) доказ да је јединица локалне самоуправе оснивач АРРА; 
2) важећи уговор о чланарини закључен између АРРА и јединице локалне самоуправе;
3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Министарства финансија - Управе за трезор); 
4) одлуку о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за претходну годину.


За све додатне информације можете се обратити на е-маил: marija.jovanovic@ras.gov.rs

 

Уредба о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018 години овде

Образац захтева за локалне самоуправе преузмите овде