Затворени позиви / конкурси

Програм подршке секторима прерађивачке индустрије у 2017. години

8. јуна 2018. године.

DownloadЛиста одобрених пријава по Програму подршке развоју прерађивачке индустрије

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

 1. да је претежна делатност ММСП производња, прерада или услуге из сектора прерађивaчке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и  идустрија гуме и пластике (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР а листа квалификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму чини прилог Упутства за реализацију Програма);
 2. да су у већинском приватном власништву;
 3. да су у тренутку подношења пријаве, регистровани у АПР Републике Србије најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
 4. да су позитивно пословали у претходној години;
 5. да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 6. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
 8. да за исту намену у претходној години нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС (овај услов се не односи на пројектну активност „Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству“);
 9. да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 10. Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива.

 

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера);
 2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 3. Унапређење постојећих и развој нових производа;
 4. Нови дизајн производа и амбалаже;
 5. Набавка и имплементација специјализованог софтвера;
 6. Израда студија изводљивости за аутоматизацију процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система;
 7. Израда студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину;
 8. Израда пројектно техничке документације за проширење производних капацитета;
 9. Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

 

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму.

 

Средства се не могу користити за:

 1. пројектне активности које су усмерене ка свим секторима индустрије, осим ка горе наведеним;
 2. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
 3. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;
 4. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;
 5. царинске и административне трошкове;
 6. трошкове принудне наплате;
 7. пројекте који су повезани са политичким партијама;
 8. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у

висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

 

Максималан износ одобрених средстава је 2.000.000 динара.

 

Укупан буџет Програма износи 44.737.500 динара.

 

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту,  а који испуњавају следеће услове:

 1. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 2. да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;
 3. да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности.

Као оправдани трошкови пројекта признају се:

 1. Трошкови за уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера) и то:
 • Трошкови припреме техничке документације која је предвиђена за доказивање усаглашености са захтевима одређеног међународног стандарда;
 • Трошкови имплементације стандарда са сертификацијом;
 • Трошкови сертификације;
 • Трошкови ресертификације;
 • Трошкови надзорне провере.

 

 1. Трошкови за усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда (нпр. усаглашавање производа са стандардима и европским директивама које захтевају CE oзначавање, усаглашавање са техничким прописима које захтевају српски знак усаглашености „А“ и слично) и то:
 • Трошкови усаглашавања производа са захтевима одговарајућих стандарда за производе;
 • Трошкови провере опреме за претходно упаковане производе;
 • Трошкови еталонирања мерне опреме у производном процесу;
 • Трошкови испитивања производа код именованих тела и прибављање потврде о усаглашености;
 • Трошкови испитивања производа и сертификације у европским нотификованим телима;
 • Трошкови испитивања и контроле здравствене исправности производа.

 

 1. Трошкови побољшања постојећих и развој нових производа и то:
 • Трошкови израде техничке документације за производ;
 • Трошкови израде прототипа производа;
 • Трошкови тестирања/испитивања прототипа производа.

 

 1. Трошкови новог дизајна производа и амбалаже и то:
 • Трошкови израде идејног решења са описом техничких карактеристика;
 • Трошкови израде новог дизајна производа;
 • Трошкови израде новог дизајна амбалаже.

 

 1. Трошкови набавке и имплементације специјализованог софтвера и то:
 • Трошкови набавке, израде, дораде и имплементације софтвера посебне намене уско везане за функционисање привредног друштва (што искључује оперативни систем и софтвер опште намене нрп. Office пакет);
 • Трошкови обуке запослених за рад на уведеном специјализованом софтверу.

 

 1. Трошкови за израду студија изводљивости аутоматизације процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система.
 • Трошкови израде студија изводљивости;
 • Трошкови израде техничке документације за имплементацију аутоматизације процеса рада.

 

 1. Трошкови израде студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину и то:
 • Трошкови израде студије утицаја на животну средину;
 • Трошкови израде документације у поступку прибављања еколошких дозвола;
 • Трошкови прибављања сагласности на процену утицаја на животну средину;
 • Трошкови ажурирања постојеће студије утицаја на животну средину.

 

 1. Трошкови израде пројектно техничке документације за проширење производних капацитета и то:
 • Трошкови израде инвестиционог елабората;
 • Трошкови прибављања локацијских услова;
 • Трошкови израде идејног пројекта;
 • Трошкови израде пројекта за извођење.

 

 1. Трошкови индивидуалних наступа на међународним сајмовима у иностранству и то:
 • Трошкови закупа излагачког простора;
 • Трошкови изградње штанда;
 • Трошкови израде (дизајн и штампа) промо материјала за сајам (до 3% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта);
 • Административни трошкови;
 • Оперативни трошкови за време трајања сајма (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена од стране Подносиоца пријаве);
 2. Образац 2 – Изјава Корисника о прихватању услова за доделу средстава;
 3. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);
 4. Образац 4 – Буџет пројекта;
 5. Документација о компетенцијама Испоручиоца услуге (ова документација се односи на прихватљиве пројектне активности дефинисане од 1 до 8., изузев за пројектну активност „Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству“) и то:
 • Референтну листу са минимум 3 препоруке (не старије од 3 године) на меморандуму клијента са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења;
 • Релевантни сертификати који доказују компетенције за пружање предметне услуге;
 • Списак запослених или ангажованих лица који ће имплементирати пројектне активности и за сваког појединачно доказати следеће:
  • Квалификације (доказ: диплома о стеченом академском образовању);
  • Компетенције потребне за пружање услуга предвиђених пројектом на који се ангажују (доказ - сертификати, лиценце, уверења, опционо – чланство у струковним организацијама);
  • Радно искуство у минималном трајању 3 године (доказ – потврда послодавца на меморандуму са описом посла или уговор о ангажовању на пружању услуга ММСП или решење о регистрацији делатности, уколико је у питању самостална делатност);
  • Референце (доказ: 3 препоруке, не старије од три године, на меморандуму клијента са детаљним описом посла, врстом услуге и периодом извршења).
 1. Понуда Испоручиоца за предложени пројекат, мора бити оверена и потписана од стране Испоручиоца, као и да садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути на профактури/предрачуну/предуговору, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.
 2. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 30 дана од датума подношења пријаве (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);
 3. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за претходне две године – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР.

Уколико Подносилац пријаве подноси пријаву у 2018. години, а није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2017. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника привредног друштва о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;

 1. Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

                                      

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у РАС, Београд, Кнеза Милоша 12, Канцеларија 301, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије.

 

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: 4sektora@ras.gov.rs.

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.  

 

Пратећа документација:

 

Образац - Захтев за рефундацију -4 сектора

Упутство о изменама и допунама Упутства за реализацију Програма подршке

Упутство за Програм подршке секторима прерађивачке индустрије

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Изјава о прихватању услова

Образац 3 - Изјава о коришћењу државне помоћи

Образац 4 - Буџет са наративом

Прилог 1 - Листа делатности

Контролна листа