Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Јавни позив за учешће у програму подршке иновативним ММСПП

J авни позив за учешће у Програму подршке иновативним ММСПП

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. објавила J авни позив за учешће у Програму подршке иновативним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (у даљем тексту: Програма).

Циљ Програма је унапређење културе инвестирања микро, малих и средњих предузећа и предузетника у иновације ради повећања конкурентности. Програм реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) у сарадњи са регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: РРА).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

 

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници (који воде просто или двојно књиговодство) који кумулативно испуњавају следеће опште услове:

• да је претежна делатност Подносиоца пријаве производња или прерада;

• да су у већинском домаћем приватном власништву;

• да су регистровани у АПР Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;

• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

• да су позитивно пословали у 2016. години;

• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

• да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

• да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводина и буџета ЈЛС;

• да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

Кроз Програм ће се подржати следеће активности:

• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

• побољшање постојећих и развој нових производа;

• унапређење постојећег процеса производње;

• откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву, у оквиру које може конкурисати за једну пројектну активност.

Програмом се могу финансирати и пројектне активности које су започете (уговор са Испоручиоцем закључен у текућој години), а нису реализоване и плаћене до тренутка објављивања Јавног позива.

 

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог програма подразумевају се:

• пројекти у вези са: дуванском индустријом, организацијом игара на срећу, производњом и продајом оружја и војне опреме, трговином, финансијским сектором и примарном пољопривредном производњом;

• пројекти који спадају под опште активности надлежних државних институција или служби државне управе, укључујући и локалне самоуправе;

• инфраструктурни пројекти;

• пројекти ограничени на донације у добротворне сврхе;

• пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;

• пројекти повезани са политичким партијама, странкама, организацијама.

 

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

Расположива средства се одобравају као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројектне активности без ПДВ, а у максималном износу до 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 30.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника, под условом:

1) да су настали током реализације пројекта;

2) да су наведени у понуди/предуговору/уговору Испоручиоца;

3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

4) да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Под оправданим трошковима у оквиру подржаних активности подразумевају се следећи трошкови као резултат за следеће активности:

  • За побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса признају се трошкови:

- израде техничко/технолошке документације;

- израде документацијe техничког решења;

- израде студије изводљивости увођења новог технолошког процеса.

  • За побољшање постојећих и развој нових производа признају се трошкови:

- израде техничке документације за производ;

- израде прототипа производа;

- тестирања/испитивања прототипа производа.

За израду прототипа и тестирање/испитивање могу се признати и трошкови материјала и трошкови коришћења опреме који не могу да буду виши од 30% вредности активности из понуде/предуговора/уговора.

Наведени трошкови морају бити представљени у следећем облику:

- трошкови радне снаге – цена експерт сата и број потребних сати;

- трошкови материјала – јединична цена материјала и количина потребног материјала;

- трошкови коришћења опреме – цена коришћења опреме по дану и број потребних дана.

  • За унапређење постојећег процеса производње признају се трошкови:

- израде конструктивне документације специјализованих алата, прибора и средстава за рад;

- израде нових методологија организације пословања које омогућавају континуирано побољшање производних процеса.

  • За откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију признају се трошкови:

- откупа права интелектуалне својине.

Бесповратна средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

2) трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

4) царинске трошкове;

5) трошкове принудне наплате;

6) ПДВ;

7) откуп права на патент чији је носилац права уједно и члан друштва или предузетник, односно законски заступник привредног субјекта.

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 

1. Пријава пројекта - Образац 1 (попуњена, потписана и оверена Пријава);

2. Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава - Образац 2 (потписана и оверена);

3. Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) - Образац 3 (потписана и оверена);

4. Контролна листа – Образац 5;

5. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) до датума објављивања Јавног позива (уверење не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива) - оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере;

6. Финансијска документација:

6.1. за ММСПП која воде пословне књиге по систему двојног књиговодства: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника правног лица/предузетника о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;

6.2 . за предузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, М-4К за 2015 и 2016. годину и Изјаву о просечном броју запослених за 2015 и 2016. годину - Образац 4.

Уколико је Подносилац пријаве у једној од година за коју се подноси финансијска документација водио пословне књиге по систему простог књиговодства, а у другој по систему двојног књиговодства, потребно је доставити документацију под редним бројем 6.1. и 6.2. а у складу са начином вођења пословних књига у тој години.

7. Понуда/предуговор/уговор Испоручиоца за предложену активност, оверена и потписана од стране Испоручиоца, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ;

8. Уколико се у оквиру пројектне активности „Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса“, конкурише за побољшање постојећих технолошких процеса, уз пријаву приложити и документ којим се описује претходно стање истог;

9. Уколико се у оквиру пројектне активности„Побољшање постојећих и развој нових производа“, конкурише за побољшање постојећих производа, уз пријаву приложити и опис техничких карактеристика и фотографију постојећег производа;

10. Уколико се конкурише за активност „ Унапређење постојећег процеса производње“, уз пријаву приложити и опис техничких карактеристика и документ којим се описује претходно стање истог;

11. Уколико се конкурише за активност „Откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију“ , уз пријаву доставити одговарајући документ којим се доказује да је патент/мали патент регистрован;

12. Уколико се као Испоручилац ангажује консултантска кућа, потребно је доставити и референц листу и радну биографију лица ангажованог за реализацују пројекта.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом Регионалним развојним агенцијама са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке иновативним ММСПП у 2017. години.

 

Списак Регионалних развојних агенција са контактима можете погледати OВДЕ.

Јавни позив ће трајати до 19.05.2017. године.

Jавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су и у штампаном облику у РРA.

За детаљније информације можете се обратити РАС електронским путем на: inovativnost@ras.gov.rs.

Пратећа документација:

Упутство

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделусредстава

Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности

Образац 4 -Просечан број запослених у 2015. и 2016. г. за просто књиговодство

Образац 5 - Контролна листа

Образац 6 - Захтев за рефундацију

Образац 7 - Завршни извештај о реализацији пројектне активности