Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Јавни позив за учешће у програму подршке почетницима за започињање посла - Старт Уп

 

Јавни позив за учешће у Програму подршке почетницима за започињање посла

– START UP

 

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Jавни позив за учешће у Програму подршке почетницима за започињање посла - START UP (у даљем тексту: Програм). Овај Програм реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) у сарадњи са регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: РРА).

Програм је намењен физичким лицима и привредним субјектима који у тренутку подношења пријаве не послују дуже од две године, у циљу подршке самозапошљавању и унапређењу пословања привредних субјеката почетника, а који ће се бавити производњом, прерадом и услужним делатностима. Програм се спроводи на територији Републике Србије.

Општи циљ Програма је да кроз подршку отварању нових микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетничких радњи, као и подстицање отварања нових радних места, омогући унапређење ефикасности и институционалне подршке њиховом пословању и развоју.

Пакет подршке обухвата: реализацију бесплатних обука, доделу бесповратних средстава и бесплатну услугу менторинга за Одабране кориснике.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

 

Програм се реализује у две фазе и то:

·      I фаза Програма – Обуке и

·      II фаза Програма Бесповратна средства и менторинг.

 

Услови који морају бити кумулативно испуњени за:

I фазу Програма - Oбуке:

за физичка лица:

·      да имају држављанство Републике Србије;

·      да у претходних 12 месеци нису имали регистровану делатност или имали учешће веће од 50% у власничкој структури неког привредног субјекта;

·      да нису осуђивани према подацима из казнене евиденције.

ММСП и предузетници:

  • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани у АПР;

·      да су измирили све јавне приходе (порезе и доприносе);

  • да нису осуђивани за привредни преступ, нити им је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности (ММСП);

  • да им није изречена мера забране обављања делатности провером кроз прекршајну евиденцију (Предузетници);

·      да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити да је привредни субјект престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

II фазу Програма - Бесповратна средства и менторинг:

·      да су завршили обуке предвиђене Програмом;

·      да су израдили бизнис план;

·      да су обезбедили сопствено учешће – минимално 30% средстава од укупног износа оправданих трошкова инвестиције за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности.

Услов за доделу бесповратних средстава и менторинга за физичка лица јесте регистрација привредног друштва, односно предузетничке радње у Агенцији за привредне регистре.

Oснивач привредног субјекта је у обавези да у року од 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС заснује радни однос на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да бар један од оснивача испуњава овај услов.

Сви Одабрани корисници имаће обавезу да:

-       послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених наведених у пословном (бизнис) плану. 

Сви Одабрани корисници који се баве услужним делатностима имаће обавезу да:

-       запосле још два лица у року од 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС, који ће бити ангажовани уговором о раду, при чему су у обавези да послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених.

Подносиоци пријава су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у I фази Програма. У случају да подносилац пријаве током обука и консултативног процеса одлучи да промени пословну идеју, потребно је да упути захтев за промену пословне идеје са образложењем на разматрање Комисији.

Активности набавке основних средстава, као и материјала и сировина, које ће се финансирати средствима Програма, не смеју бити започете нити реализоване пре потписивања уговора са РАС.


Број пријава по подносиоц
у и друге напомене

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за учешће у Програму.

РАС неће закључити уговор са Подносиоцем пријаве уколико се током процеса пријављивања, оцене, селекције или уговарања утврди да је Подносилац пријаве: 

-     у сукобу интереса;

-     дао лажне информација или није дао све потребне информације које је РАС тражила, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву;

-     Одабрани корисник Програма подршке почетницима за започињање посла из 2016. године.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности

·    набавка основних средстава;

·    адаптација и/или реконструкција пословног простора;

·    набавка материјала и сировина у висини до 20% нето вредности пројекта.


Пројектне активности које се неће финансирати

Средства по овом програму се не могу користити за:

·    организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

·    производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

·    промет нафте и нафтних деривата;

·    примарну пољопривредну производњу;

·    било који облик трговачке и угоститељске делатности;

·    активности повезане са политичким партијама.

Трајање пројекта

Крајњи рок за реализацију свих активности и плаћања у вези са обављеним активностима од стране Одабраног корисника и доставу документације која се подноси након завршетка пројектних активности је шест месеци од датума потписивања уговора са РАС.

ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

Оправдани трошкови:

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:

-     да су настали током реализације пројекта;

-     да су наведени у планираном буџету пројекта;

-     да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

-     да су мерљиви  и да се евидентирају према важећим рачуноводственим стандардима;

-     да су разумни и у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

-     да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

Програмом се финансирају трошкови набавке основних средстава, адаптације и/или реконструкције пословног простора, материјала и сировина који су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са РАС.

Под основним средствима у смислу овог програма подразумевају се: објекти (у складу са наменом пројекта), постројења, машине и опрема, а која се као оправдани трошкови улагања признају ако их користи искључиво Одабрани корисник, а могу бити:

·     улагања у набавку машина и опреме (у тренутку објављивања Јавног позива опрема не сме бити старија од 5 година од године производње и мора бити купљена од регистрованог привредног субјекта);

·     стављање у функцију радног простора и/или процеса рада (што подразумева адаптацију и/или реконструкцију производног/радног простора од стране регистрованог привредног субјекта).

Сопствено учешће може бити у новцу, објектима, постројењима, машинама и опреми, која се признају уколико су у власништву Одабраног корисника. Одабрани корисници морају да обезбеде и средства у висини ПДВ исказаног по профактури, односно износ ПДВ може бити представљен као део сопственог учешћа Одабраног корисника.

У случају набавке производне опреме из иностранства, нето вредност исказана у страној валути на профактури/предрачуну/предуговору, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве за доделу бесповратних средстава. Све евентуалне касније настале курсне разлике у случају набавке опреме из иностранства сноси потенцијални корисник.

Неприхватљиви трошкови

Бесповратна средства се не могу користити за:

-       заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

-       трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкове банкарског пословања, курсних разлика;

-       казне, финансијске казне и трошкове судског поступка;

-       трошковe који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

-       трошкове принудне наплате;

-       ПДВ.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 120.000.000,00 динара.

Износ бесповратних финансијских средстава

Средства се додељују у износу до 1.000.000 динара без ПДВ,  што представља до 70% укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно до 50% за услужне делатности.

Одабрани корисник je у обавези да обезбеди сопствено учешће од минимум 30% од укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности.

 

Потребна документација за конкурисање

 

Документација која се обавезно доставља приликом подношења пријаве за учешће у Програму је:

 

  1. У првој фази Програма - обуке:

за физичка лица:

·      Образац 1 – Пријава (попуњена и потписана пријава са описом пословне идеје);

·      Образац 2 - Изјава о прихватању услова Јавног позива (потписана);

·      Образац 3 – Изјава (потписана изјава да у претходних 12 месеци нису имали регистровану делатност или имали учешће веће од 50% у власничкој структури неког привредног субјекта);

·      Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од датума објављивања Јавног позива, оригинал или фотокопија);

·      Oчитана лична карта;

·      Уверење да није осуђиван/а према подацима из казнене евиденције које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (издаје Министарство унутрашњих послова, оригинал или фотокопија);

·      Опционо: Препоруке или писмо о намерама будућих партнера за сарадњу.

за ММСП и предузетнике:

·      Образац 1 - Пријава (попуњена, потписана и оверена са описом пословне идеје)

·      Образац 2 - Изјава о прихватању услова Јавног позива (потписана и оверена);

·      Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ)

·      Уверење надлежне пореске управе да су измирени сви јавни приходи (порези и доприноси) које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или фотокопија);

·      Уверење да није осуђивано за привредне преступе, нити му је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (издаје Привредни суд за ММСП, оригинал или фотокопија);

·      Уверење да није изречена мера забране обављања делатности провером кроз прекршајну евиденцију које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (издаје Прекршајни суд за предузетнике, оригинал или фотокопија);

·      Опционо: Препоруке или писмо о намерама будућих партнера за сарадњу.

 

  1. У другој фази Програма - бесповратна средства и менторинг:

  • Образац 4 - Пријава за доделу бесповратних средстава;

  • Образац 5 - Бизнис план;

  • Профактура/предуговор/понуда са спецификацијом основних средстава и/или материјала и/или сировина за која се подноси пријава, не старија од датума објављивања Јавног позива;

  • Доказ о обезбеђеном сопственом учешћу (нпр. уговори, фактуре,  извод са рачуна и слично).

Фотокопија Решења о регистрацији делатности за све Одабране кориснике – физичка лица доставља се пре потписивања уговора са РАС.

Након потписивања Уговора одабрани корисници достављају:

·      Захтев за исплату одобрених средстава;

·      oверену и потписану бланко соло меницу, менично овлашћење и копију захтева за регистрацију менице,

·      фотокопију картона депонованих потписа,

·      као и додатну документацију, у зависности од намене бесповратних средстава.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од корисника, али само за комплетне захтеве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

 

Јавни позив је отворен до 19. маја 2017. године.

Више информација о условима учешћа по овом јавном позиву можете наћи у Упутству за спровођење Програма подршке почетницима за започињање посла –START UP. За све додатне информације можете се обратити РРА  или РАС на електронску адресу startup@ras.gov.rs

Непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве достављене директно на адресу РАС ће бити дисквалификоване.

 

Пријаве за Прву фазу Програма са потребном документацијом у два примерска (оригинал и фотокопија) доставити поштом или лично на адресу најближе РРА. Списак Регионалних развојних агенција можете погледати ОВДЕ.

 

Пријаве за Другу фазу Програма достављају се на адресу RRA. Подносиоци пријава су у обавези да бизнис план са пратећом документацијом за Другу фазу Програма предају у року од 15 дана од последњег дана обуке или ће се сматрати да су одустали од даљег учешћа у Програму.

 

РАС ће писаним путем обавестити све учеснике друге фазе Програма о резултатима селекције, у року од 20 дана од дана доношења коначне одлуке.

DownloadРанг листа за доделу бесповратних средстава - Start up

Пратећа документација:

Упутство

Физицка лица Образац 1 - Пријава за I фазу

Физицка лица Образац 2 -Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова јп

Физицка лица Образац 3 -Изјава за I фазу

Физицка лица Образац 4 - Пријава за доделу бесповратних средстава II фаза

Физичка лица Образац 5 Радна свеска - Бизнис план

ММСПП Образац 1 - Пријава за I фазу ММСП и предузетници

ММСПП Образац 2 - Изјава о прихватању услова Јавног позива

ММСПП Образац 3- Изјава о додељеној дрзавној помоћи

ММСПП Образац 4 - Пријава за доделу бесповратних средстава II фаза

ММСПП Образац 5 Радна свеска - Бизнис план