Затворени позиви / конкурси

Програм подршке развоју конкурентности ММСППу 2017. години

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године расписала Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју конкурентности ММСПП (у даљем тексту: Програма). Кроз овај Програм, Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) има за циљ да унапреди предузетништво, пословни амбијент и повећа конкурентност сектора ММСПП и развије пословну инфраструктуру. Програм се састоји из 3 компоненте.


Обавештење:

На основу Одлуке број 1-05-401-1429/2017, од 14. августа 2017. године извршена је прерасподела финансијских средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години, са Компоненте 2 на Компоненту 1, а у складу са Упутством за спровођење Програма подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години.
Према наведеној Одлуци износ финансијских средстава по Компонентама је следећи:


Компонента 1 – 62.414.420,00 динара;
Компонента 2 – 7.585.580,00 динара;
Компонента 3 – 30.000.000,00 динара.


 

Компонента 1: Подизање капацитета ММСПП за пословање и менаџмент

 

Услови за учешће у програму 

Право на учешће у Компоненти 1 и коришћење бесповратних средстава имају ММСПП који кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да је претежна делатност ММСПП производња или прерада (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР). Изузетно, у случају да се претежна шифра делатности ММСПП односи на делатности које су искључене овим програмом, а Подносилац пријаве се бави производњом или прерадом потребно је да достави одговарајуће доказе, а на основу чега ће Комисија оценити испуњеност овог услова;

2) да су у већинском домаћем приватном власништву;

3) да су регистровани у АПР Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;

4) да су позитивно пословали у 2016. години;

5) да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;

6) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

7) да им у претходне две године није изречена мера забране обављања делатности;

8) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

9) да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводина и буџета ЈЛС;

10) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћ.

 

Намена бесповратних средстава 

 

Прихватљиве пројектне активности:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација);

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа;

3. Едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;

4. Нови дизајн производа и амбалаже;

5. Маркетинг новог производа.

 

односилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму, у оквиру које може да конкурише за само једну активност, осим у случају да конкурише за имплементацију и/или сертификацију и/или ресертификацију међународних стандарда пословања у оквиру активности „Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања” при чему све подактивности морају бити реализоване у року дефинисаним у уговору између Одабраног корисника и РАС.

 

У овој компоненти финансираће се и активности које су започете после 1. јануара 2017. године, а нису завршене до тренутка објављивања Јавног позива. Сва плаћања у вези са реализацијом пројектних активности могу бити започета у 2017. години пре објављивања јавног позива, али не смеју бити завршена.

 

Средства се не могу користити за:

1. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

2. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3. пројекте који су повезани са политичким партијама;

4. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Износ бесповратних средстава 

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.

Максималан износ који се додељује од стране РАС по следећим активностима: 

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – уколико се конкурише за само једну подактивност (имплементацију или сертификацију или ресертифкацију) до 300.000,00 динара;  уколико се конкурише за више подактивности (имплементацију и/или сертификацију и/или ресертифкацију) до 500.000,00 динара;

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа – до 500.000,00 динара;

3. Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке – до 300.000,00 динара;

4. Нови дизајн производа и амбалаже – до 300.000,00 динара;

5. Маркетинг новог производа – до 300.000,00 динара.

 

Укупан буџет за Компоненту 1 износи 30.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 6 месеци од датума потписивања уговора са РАС.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника, под условом:

(1) да су наведени у планираном буџету пројекта;

(2) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

(3) да су мерљиви  и да се евидентирају а према важећим рачуноводственим стандардима;

(4) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

(5) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Оправдани трошкови у оквиру подржаних активности су:

1. За уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца за припрему техничке документације која је предвиђена за доказивање усаглашености са захтевима одређеног међународног стандарда;

• имплементације стандарда;

• сертификације;

• ресертификације.

2. За усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца за усаглашавање производа са захтевима знака производа;

• испитивања производа код именованих тела и прибављање потврде о усаглашености.

3. За едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца (предавача, тренера, ментора).

4. За нови дизајн производа и амбалаже признају се трошкови:

• израде идејног решења са описом техничких карактеристика;

• ангажовања Испоручиоца.

5. За маркетинг новог производа признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца;

• израде маркетинг плана новог производа.

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

• трошкови гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

• казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

• царински трошкови;

• трошкови принудне наплате;

• ПДВ.

 

Потребна документација за конкурисање 

1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена);

2. Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3. Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

4. Образац 4 - Изјава да на територији Републике Србије не постоји пружалац услуге који може да одговори на захтеве привредног субјекта (уколико подносилац пријаве ангажује страног пружаоца услуга);

5. Образац 6 – Контролна листа;

6. Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

7. Понуда  Испоручиоца за предложени пројекат, оверена и потписана од стране  Испоручиоца, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ;

8. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

9. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника правног лица/предузетника о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава 

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у Регионалне развојне агенције са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години - Компонента 1.

Списак Регионалних развојних агенција са контактима можете погледати ОВДЕ.

 

 

Јавни позив за Комопоненту 1 је отворен 60 дана од дана објављивања и то до 05.05.2017. године.

За све детаљније информације можете се обратити РРА или РАС, електронским путем на: podizanjekapaciteta@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

Образац 3 - Изјава о додељеној дрзавној помоци мале вредности

Образац 4 - Изјава да на територији РС не постоји прузалац услуге за реализацију

Образац 5 - Захтев за рефундацију

Образац 6 - Контролна листа

 

 

 

Компонента 2: Подршка умрежавању привредних субјеката

 

Услови за учешће у програму

Право на учешће у Компоненте 2 и коришћење бесповратних средстава имају кластери, пословна удружења, задруге и пословни инкубатори који испуњавају следеће опште услове:

1. да су регистровани у АПР Републике Србије пре 01.01.2016. године;

2. да су у већинском домаћем власништву;

3. да се кроз предложени пројекат подржава најмање 3 ММСПП чија делатност је производња, прерада или услуге и која припадају истом сектору или ланцу вредности;

4. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

5. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

6. да су позитивно пословали у 2016. години;

7. да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности

8. да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС;

9. да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;

10. да им је у Статуту/Оснивачком акту дефинисана делатност оријентисана на подршку ММСПП.

 

Намена бесповратних средстава

 

Пројектне активности које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС су:

• набавка заједничке производне опреме;

• инфраструктурно опремање заједничког постојећег или новог радног простора;

• адаптација заједничког постојећег или новог радног простора;

• развој заједничког процеса производње.

 

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог Програма подразумевају се:

1) пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија, организација игара на срећу, производње и продаје оружја и војне опреме, трговине, финансијски сектор и примарне пољопривредне производње;

2) пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3) пројекти који су повезани са политичким партијама;

4) пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;

5) пројекти усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Подносилац пријаве може поднети само један пројекат за учешће у Програму, у оквиру кога може да конкурише за више пројектних активности.

 

 

Износ бесповратних средстава

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ, а у максималном износу до 2.000.000,00 динара.

 

Укупан буџет за Компоненту 2 износи 40.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:

1. да су наведени у планираном буџету пројекта;

2. да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

3. да су мерљиви и да се евидентирају а према важећим рачуноводственим стандардима;

4. да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

5. да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Под оправданим трошковима у оквиру подржаних активности подразумевају се следећи трошкови:

1. За суфинансирање набавке заједничке производне опреме признају се:

• трошкови набавке машина и опреме не старије од 5 година (производне, лабораторијске и слично);

• трошкови набавке транспортно манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

• трошкови набавке нових делова, специјализованих алата за машине;

• трошкови монтаже и инсталирања опреме.

Напомена: Машине и опрема које су предмет набавке у оквиру Пројека не могу бити купљене од физичких лица, осим ако је продавац машине/опреме предузетник.

2. Инфраструктурно опремање/адаптација постојећег или новог радног простора прихватљиви су:

•  трошкови проширења, адаптације или реконструкције простора. Простор у ком се могу вршити радови неопходно је да је у власништву Подносиоца пријаве или једног учесника (ММСПП) на пројекту, или може бити и изнајмљени простор под условом да постоји вишегодишњи уговор за изнајмљивање истог (минимум 5 година).

3. Развој заједничког процеса производње прихватљиви су:

• трошкови стављања у функцију процеса рада;

• трошкови трансфера технологије;

• трошкови израде пробних модела и прототипова;

• трошкови набавке непатентних техничких знања и искуства (кноw-хоw).

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

2) трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

4) царинске трошкови;

5) трошкове принудне наплате;

6) ПДВ;

7) трошкове настали у вези набавке опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације.

 

 

Потребна документација за конкурисање

1) Образац 1 - Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена);

2) Образац 2 - Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3) Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

4) Образац 4 - Буџет пројекта;

5) Образац 5 - Контролна листа;

6) Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

7) Уговор о пословно техничкој сарадњи (између Подносиоца пријаве и ММСПП учесника на пројекту);

8) Образац 7 - Изјава да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити да је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом и да није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (за све учеснике на пројекту);

9) Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена фотокопија) (за Подносиоца пријаве и све учеснике на пројекту);

10) Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од Агенције за привредне регистре (АПР). Уколико подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР-у на коначну обраду (за Подносиоца пријаве и све учеснике на пројекту);

11) Копију Статута/Оснивачког акта где се јасно види дефинисана делатност оријентисана на подршку ММСПП ;

12) Уколико је предмет суфинансирања „Инфраструктурно опремање постојећег или новог радног простора - адаптација изнајњеног простора“, а простор у коме се врше радови није у власништву Подносиоца пријаве или једног од учесника (ММСПП) на пројекту, потребно је доставити Уговор о закупу пословног простора на најмање 5 година.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве, али само за комплетне и потпуне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава 

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у:

Развојна агенција Србије 

Кнеза Милоша 12, Београд,

Писарница - канцеларија 309, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години - Компонента 2.

 

Јавни позив за Комопоненту 2 је отворен 60 дана од дана објављивања и то до 05.05.2017. године.

 

За све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу:  podrskaumrezavanju@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација:

Упутство

Конкурентност Комп 2 Образац 1- Пријава пројекта Конкурентност

Конкурентност Комп 2 Образац 2 -Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

Конкурентност Комп 2 Образац 3 - Изјава о додељеној дрзавној помоци мале вредности

Конкурентност Комп 2 Образац 4 - Будзет

Конкурентност Комп 2 Образац 5 - Контролна листа

Конкурентност Комп 2 Образац 6 - Захтав за исплату

Конкурентност Комп 2 Образац 7 -Изјава за уцеснике на пројекту

 

 

 

Компонента 3: Подршка креирању ланаца добављача

 

Услови за учешће у програму

Право на учешће у Компоненти 3 и коришћење бесповратних средстава имају ММСПП која испуњавају следеће услове:

1) да у оквиру једне пријаве предлог пројекта подносе најмање два ММСПП која чине/ће чинити ланац добављача;

2) да имају потписан заједнички Меморандум/Предуговор/Уговор о пословној сарадњи или Писмо о намерама са Купцем.

3) да је претежна делатност ММСПП производња, прерада или услуге (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР). Изузетно, у случају да се претежна шифра делатности ММСПП односи на делатности које су искључене овим програмом, а Подносилац пријаве се бави производњом, прерадом или услугама потребно је да достави одговарајуће доказе, а на основу чега ће Комисија оценити испуњеност овог услова;

4) да су у већинском домаћем приватном власништву;

5) да су регистровани у АПР Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;

6) да су позитивно пословали у 2016. години;

7) да воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства;

8) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

9) да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;

10) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

11) да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Репбулике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводина и буџета ЈЛС;

12) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћ.

 

Намена бесповратних средстава

 

Прихватљиве пројектне активности:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација);

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа;

3. Едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;

4. Набавка нове или половне (до 5 година старости) производне опреме.

 

Средства се не могу користити за:

1. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

2. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3. пројекте који су повезани са политичким партијама;

4. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму, у оквиру које свако од ММСПП може да конкурише за само једну активност.

 

Износ бесповратних средстава 

Расположива средства се одобравају појединачно, по ММСПП, као суфинансирање у висини до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Пројектне активности које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС су:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација):

-  уколико се конкурише за само једну подактивност (имплементацију или сертификацију или ресертифкацију) до 300.000,00  динара

-   уколико се конкурише за више подактивности (имплементацију и/или сертификацију и/или ресертифкацију) до 500.000 динара;

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа – до 500.000,00    динара;

3. Едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке – до 300.000,00 динара;

4. Набавка нове или половне (до 5 година старости) производне опреме – до 2.000.000,00 динара.

 

Укупан буџет за Компоненту 3 износи 30.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:

1. да су наведени у планираном буџету пројекта;

2. да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

3. да су мерљиви и да се евидентирају а према важећим рачуноводственим стандардима;

4. да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

5. да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Оправдани трошкови у оквиру подржаних активности

1. За уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца за припрему техничке документације која је предвиђена за доказивање усаглашености са захтевима одређеног међународног стандарда;

• имплементације стандарда;

• сертификације;

• ресертификације.

2. За усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа признају се трошкови:

• ангажовања Испоручиоца за усаглашавање производа са захтевима знака производа;

•  испитивања производа код именованих тела и прибављање потврде о усаглашености.

3. За едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке признају се трошкови:

•  ангажовања Испоручиоца (предавача, тренера, ментора).

4. За  набавку производне опреме признају се трошкови:

• набавке производних машина и опреме не старије од 5 година;

• набавке транспортно манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта не старије од 5 година;

• набавке нових делова, специјализованих алата;

• монтаже и инсталирања опреме.

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

• трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсних разлика;

• казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

• трошкове који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, обуке и др.;

• трошкове принудне наплате;

• ПДВ.

 

Потребна документација за конкурисање

1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена од стране свих ММСПП из ланца добављача);

2. Меморандум/Предуговор/Уговор о пословној сарадњи или Писмо о намерама са Купцем (потписан и оверен од стране свих ММСПП из ланца добављача и Купца);

3. Образац 2 – Опис пројекта;

4. Образац 3 - Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

5. Образац 4 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

6. Образац 5 - Изјава да на територији Републике Србије не постоји пружалац услуге који може да одговори на захтеве ММСПП (уколико подносилац пријаве ангажује страног пружаоца услуга) – за пројектне активности под редним бројем 1), 2) и 3);

7. Образац 6 – Контролна листа;

8. Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

9. Понуда Испоручиоца за предложену пројектну активност, оверена и потписана од странеИспоручиоца, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути на профактури/предрачуну/предуговору, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси потенцијални корисник.У случају да се конкурише за набавку половне опреме неопходно је да на профактури/предрачуну/предуговору буде наведена година производње опреме која је предмет набавке;

10. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

11. Финансијска документација:

11.1. за ММСПП која воде пословне књиге по систему двојног књиговодства: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника правног лица/предузетника о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду;

11.2. за предузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, М-4К  за 2015 и 2016. годину и

Изјава о просечном броју запослених за 2015 и 2016. годину  - Образац 7.

Уколико је Подносилац пријаве у једној од година за коју се подноси финансијска документација водио пословне књиге по систему простог књиговодства, а у другој по систему двојног књиговодства, потребно је доставити документацију под редним бројем 11.1. и 11.2. а у складу са начином вођења пословних књига у тој години.

 

Документација под редним бројем од тачке 3. до тачке 11. се доставља за свако ММСПП из ланца добављача.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

 

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у:

Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, Београд

Писарница -канцеларија 309,  са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години - Компонента 3.

 

За све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: lancidobavljaca@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација:

Упутство о изменама и допунама упутства за спровођење Програма подршке

Упутство

Образац 1 - Пријава пројекта

Образац 2 - Опис пројекта

Образац 3 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

Образац 4 - Изјава о додељеној дрзавној помоци мале вредности

Образац 5 - Изјава да на територији РС не постоји прузалац услуге за реализацију

Образац 6- Контролна листа

Образац 7 -Просецан број запослених у 2015 и 2016.г. за просто књиговодство

Образац 8 - Захтев за рефундацију