Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Подршка за отварање нових радних места

Подршка за отварање нових радних места  

 

 

Програм се односи на подстицање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине. Висина подршке тзависи од степена развијености јединице локалне самоуправе, броја новозапослених и износа инвестиције.

 

Услови и критеријуми су детаљно дефинисани Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција Владе Републике Србије.

 

УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција:

• Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине, у складу са Уредбом

• Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних друштава у тешкоћама

• Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до три године од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава, а који се након закључења уговора о додели средстава подстицаја може продужити највише до пет година

 

Средства се могу доделити за:

1) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 100.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 10 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;

2) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 200.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 20 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;

3) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 300.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 30 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;

4) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 400.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 40 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;

5) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 500.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 50 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;

6) инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 15 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом;

7) инвестиционе пројекте у сектору пољопривреде и рибарства чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 25 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 25 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.

 

Документација:

 

1) Пријава и бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву;

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;

4) доказ да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;

5) писану изјаву да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена државна помоћ из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;

6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписану изјаву да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења Пријаве за доделу средстава;

8) доказ да одговорно лице привредног друштва није правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности;

9) доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не води кривични поступак;

10) доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности.

Агенција може тражити и подношење друге документације, уколико то сматра целисходним.

Документа која подноси страни привредни субјект морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и преведена на српски језик од овлашћеног преводиоца.

Даном подношења Пријаве за доделу средстава сматра се дан пријема Пријаве за доделу средстава у Агенцији.

 

Пратећа документација:

Уредба 2017

Листа развијености ЈЛС

Oбразац пријаве и садржај бизнис плана

Јавни позив