Zatvoreni programi / konkursi

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING 2019

JAVNI POZIV

ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). 

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, klasterima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata, klastera i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. 

Proces mentoringaodvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom klastera i zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava klastera i zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.  

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

⋅    Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, klasteru odnosno zadruzi;

⋅    Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, klastera, zadruge;

⋅    Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

⋅    Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP, klastere i zadruge;

⋅    Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

⋅    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera; 

⋅    Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;

⋅    Kaizen;

⋅    Konsalting;

⋅    Savetovanje/koučing;

⋅    Obuka;

⋅    Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike, klastere i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u četiri kategorije:

⋅    Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

⋅    Postojeći privredni subjekti - registrovani pre marta 2016. godine; 

⋅    Klasteri;

⋅    Zadruge.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

⋅    registrovani na teritoriji Republike Srbije;

⋅    imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Klasteri, koji ispunjavaju sledeće uslove:

⋅    da imaju najmanje 9 aktivnih privrednih društava i 3 institucije podrške, pri čemu strukturu članstva čini minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika;

⋅    da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

⋅    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

3. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

⋅    da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;

⋅    da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;

⋅    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

⋅    da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

 

TRAJANjE 

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2019. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1.   Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:

1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava; 

1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija); 

1.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S. 

Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika. 

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

Napomena:Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2019. godini. 

2.   Za privredne subjekte koji su registrovani pre marta 2016. godine:        

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija); 

2.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu 

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjigepo sistemu prostog knjigovodstvapotrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S. 

Za paušalno oporezivane obveznikepotrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika. 

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

3.   Za klastere:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva (orginal ili kopija); 

3.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje ovlašćeno lice klastera mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom klastera).

4.   Za zadruge:

4.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

4.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija); 

4.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave. 

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 5.000.000,00 dinara. 

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2019. godini.

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“ 

Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar  

Telefon: 019/426-376, 019/426-377 

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“ 

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin 

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga 

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac 

Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga 

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo 

Telefon: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org 

Regionalna razvojna agencija „JUG“ 

Adresa: Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš

Telefon: 018/515-447, 018/522-659 

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ 

Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice 

Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad

Telefon: 021/557-781 

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem 

Adresa: Glavna 172, Ruma

Telefon: 022/470-910 

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA 

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar 

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs 

www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac

Telefon: 034/302-701; 034/302-702 

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd 

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs 

www.rarei.rs

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine 

Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica

Telefon: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

Telefon: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac

Telefon: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo

Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs 

 

Javni poziv je otvoren do 01. juna 2019. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, http://www.ras.gov.rs/, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mailto:mentoringssu2019@ras.gov.rsili na broj telefona: 011/3398 809.

Prateća dokumentacija

Javni poziv  - Mentoring

Mentoring uputstvo

Obrazac 1 - Prijava Mentoring 2019

Formular izveštaja o trajanju usluge mentoring

Formular za evaluaciju prijava