УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА КОЈЕ СПРОВОДЕ АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

Члан 1 

Овом уредбом утврђује се Програм стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2019. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Члан 2 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

  

ПРОГРАМ
СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА КОЈЕ СПРОВОДЕ АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

I ПРЕДМЕТ 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 95/18), у оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, Програм - 1505 Регионални развој, Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, обезбеђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара за реализацију Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2019. години (у даљем тексту: Програм). 

Програмом се утврђују циљ, намена средстава, корисници средстава и услуга, начин коришћења средстава, неопходна документација, начин реализације и праћење реализације Програма. 

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција). 

II ЦИЉ 

Циљ Програма је подизање капацитета акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА) за пружање услуга у припреми и реализацији међународних, регионалних и локалних развојних пројеката са којима јединице локалне самоуправе учествују на јавним конкурсима које је расписало Министарство привреде, као и друге републичке, покрајинске и међународне институције. 

 

III НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства из Програма намењена су АРРА за пружање услуга јединицама локалних самоуправа у припреми и реализацији међународних, регионалних и локалних развојних пројеката у 2019. години. 

 

IV КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА И УСЛУГА 

Корисници средстава су АРРА, у складу са Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15 - др. закон), Законом о улагањима ("Службени гласник РС", бр. 89/15 и 95/18) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/10, 4/12 и 44/18 - др. закон). 

Корисници услуга које пружају АРРА су јединице локалне самоуправе, као и установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе. 

 

V НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

Средства утврђена Програмом додељују се АРРА за спровођење стандардизованог сета услуга. 

Средства предвиђена овим програмом одобравају се до њиховог утрошка. 

Средства се додељују за реализацију услуге на следећи начин: 

а) за припрему предлога пројекта међународног карактера одобрава се износ од 50.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 25.000,00 динара; 

б) за припрему предлога пројекта регионалног карактера одобрава се износ од 30.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 15.000,00 динара; 

в) за припрему предлога пројекта локалног карактера одобрава се износ од 20.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 10.000,00 динара. 

Износ средстава за припрему предлога пројекта одобрава се само по једном основу. 

Основ за одобравање средстава представља објављен јавни позив/конкурс који спроводе домаће и/или међународне институције. 

Уколико је предлог пројекта формално-правно исправан, али пројекат није одобрен за (су)финансирање од стране институције која је расписала јавни конкурс, Министарство Одлуком одобрава средства за припрему предлога пројекта. 

Уколико је исти пројекат поднет на јавни конкурс код друге институције и та институција га одобри за (су)финансирање, Министарство одобрава само додатни износ средстава. 

Развојни пројекат је пројекат изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, социјалне и друге инфраструктуре, јачања институција, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицања научно-истраживачког рада, као и други пројекти који доприносе свеобухватном друштвено-економском или регионалном развоју. 

Као пројекат међународног карактера третираће се пројекат који је финансиран од међународне институције, а у чију реализацију су поред домаћих укључени и међународни партнери. 

Као пројекат регионалног карактера третираће се пројекат који се односи на минимум две јединице локалне самоуправе а који се финансира од домаћих институција и чија реализација има утицај на ове јединице локалне самоуправе. 

Министарство неће одобравати средства за: 

- пројектне обрасце и сличне апликације који се подносе по основу спонзорства, а не представљају разрађен пројекат; 

- пројектне обрасце и сличне апликације који представљају само концепт пројекта; 

- пројектне обрасце и сличне апликације који се искључиво односе на набавку опреме и материјала, а не представљају разрађен пројекат; 

- пројектне обрасце и сличне апликације који се односе на грађевинске радове (уређење и опремање просторија, зграда, замена или уградња столарије, уређење фасада, санитарни и др. радови); 

- пројекте у чијој је припреми АРРА већ учествовала у претходном периоду; 

- пројекте за које АРРА није доставила допис или електронску преписку од институције која је расписала јавни конкурс о статусу пројекта. 

 

 

VI НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

АРРА доставља Развојној агенцији у два примерка следећу документацију за реализацију услуге пружања помоћи у припреми и спровођењу међународних, регионалних и локалних развојних пројеката: 

1) Образац 1 - Образац за проверу формалне исправности пријаве; 

2) јавни позив институције која је расписала јавни позив/конкурс; 

3) формалну пријаву са којом се аплицирало на јавни позив/конкурс; 

4) доказ (е-маил, допис…) институције која је расписала јавни позив/конкурс о статусу пројекта; 

5) доказ да је пројекат одобрен по јавном позиву/конкурсу (уговор, одлука, Решење, ранг листа пројеката…); 

6) Образац 2- Годишњи преглед припремљених пројеката. 

Развојна агенција припрема обрасце на које сагласност даје Министарство а које попуњавају АРРА. 

Развојна агенција је у обавези да припремљене обрасце објави на свом сајту. 

 

 

 

 

VII НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Министарство по усвајању Програма потписује уговор о реализацији Програма са Развојном агенцијом, којим Развојна агенција преузима обавезу: 

- да закључи уговоре о реализацији Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму; 

- да врши надзор и контролу реализације Програма од стране АРРА; 

- да преноси средства АРРА и контролише наменско коришћење средстава и 

- да уколико не утроши сва пренета средства, та средства врати у буџет Републике Србије. 

Развојна агенција писаним путем обавештава АРРА и позива да приступе потписивању уговора о реализацији Програма у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења. 

Обавезни елементи уговора који закључују Развојна агенција и АРРА су: могући новчани износ за намене за које се средства одобравају, начин преноса бесповратних средстава, рокови за завршетак активности, као и обавеза АРРА да све активности реализује у току 2019. године. 

АРРА доставља Развојној агенцији извештаје о реализованим активностима за прва три квартала до 10. октобра 2019. године, а Развојна агенција доставља Министарству Предлог листе реализованих активности АРРА са пратећом документацијом на верификацију до 25. октобра 2019. године. 

Министарство врши контролу Предлога листе реализованих активности АРРА по кварталима након чега министар привреде доноси Одлуку о одобравању средстава АРРА за спроведен стандардизован сет услуга (у даљем тексту: Одлука). 

Након доношења Одлуке Развојна агенција подноси Министарству Захтев за пренос одобрених средстава. Након преноса средстава од стране Министарства на рачун Развојне агенције, Развојна агенција одобрена средства преноси на рачун АРРА. 

За четврти квартал Министарство врши пренос преосталог износа средстава Развојној агенцији до 15. децембра 2019. године на основу Захтева Развојне агенције за пренос преосталог износа средстава. 

Извештај о реализованим активностима за четврти квартал АРРА доставља Развојној агенцији до 15. јануара 2020. године, а Развојна агенција доставља Министарству Предлог листе реализованих активности АРРА за четврти квартал са пратећом документацијом на одобравање до 20. јануара 2020. године. 

Након донете Одлуке за четврти квартал Развојна агенција врши пренос средстава АРРА у висини предвиђеној Одлуком. 

Крајњи рок за достављање доказа о евалуацији и верификацији пријављених пројеката из 2019. године је 31. март 2020. године након којег Министарство доноси Одлуку за четврти квартал. 

 

VIII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АРРА је дужна да Министарству и Развојној агенцији омогући контролу реализације активности и увид у документацију у свакој фази реализације Програма. 

Годишњи извештај о реализованим активностима АРРА доставља Развојној агенцији најкасније до 30. априла 2020. године. 

Развојна агенција је у обавези да све активности у вези са овим програмом заврши до 31. маја 2020. године и о томе поднесе Министарству Извештај о реализацији Програма. 

Развојна агенција је у обавези да неутрошена средства врати у буџет Републике Србије најкасније до 30. јуна 2020. године.