Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

 

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК) је вишегодишњи програм који Развојна агенција Србије спроводи како би привредним друштвима пружила подршку да унапреде знања, побољшају пословне перформансе, прошире пословање на нова тржишта и успоставе сарадњу са мултинационалним компанијама (МНК) и њиховим добављачима.

Циљ је да се привредним субјектима из таргетираних сектора пружи стручна и финансијска подршка за унапређење пословања како би се укључили у међународне ланце вредности. Покретањем овог програма РАС се определио да креира оквир за успостављање комерцијалних односа МНК и домаћих привредних друштава, а у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

Програм је базиран на најбољим искуствима имплементације сличних активности у земљама Западне и Централне Европе и континуирано се унапређује уз подршку Светске банке (Међународне финансијске корпорације – IFC).

 

Успешности реализације Програма додатно доприноси и подршка мултинационалних компанија које послују у Републици Србије, а чији представници су активни чланови Саветодавног одбора.

 

Право на учешће у Програму има привредно друштво које поседује производне капацитете или се бави производњом директних или индиректних материјала, компоненти, система и подсистема за производе МНК, а која претежно послује у индустријским областима: производња електричне опреме; производња рачунара, електронских и оптичких производа; производња непоменутих машина и непоменуте опреме; производња моторних возила, приколица и полуприколица; производња осталих саобраћајних средстава; производња производа од гуме и пластика; остало штампање, под којим се подразумева само штампање етикета, „паметних” картица и налепница. Осим тога привредно друство мора да испуњава следеце услове:

  • регистровано у Републици Србији, најкасније до 1. јануара 2020. године;
  • поседује имплементиран сертификат ISO 9001;
  • запошљава минимум 15 лица;
  • испуњава финансијске капацитете: остварени приход од продаје не мањи од 35.000.000,00 динара, удео прихода од продаје производа већи или једнак 50%, вредност основних средстава није мања од 35.000.000,00 динара, и против Подносиоца није покренут претходни стечајни поступак,није отворен стечајни поступак, покренут поступак реорганизације или ликвидације.

 

 

Програмом се суфинансирају следеће групе активности:

 

Подршка за улагање у материјалну имовину

1. Куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси ;

2. Куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа;

3. Куповина неопходног специфичног новог алата или прибора који ће бити у функцији израде делова и полупроизвода;

4. Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота;

5. Унапређење просторног капацитета, односно адаптација и изградња производних хала.

 

Подршка за улагање у нематеријалну имовину

1. Сертификација система квалитета према захтевима индустријских стандарда специфичних за Подржане ланце вредности, као и сертификација система менаџмента система квалитета

2. Увођење софтверских решења у циљу оптимизације постојећих производних процеса, односно куповина софтвера и имплементација;

3. Трошкови израде прототипа или пробне серије производа, а под чиме се подразумевају трошкови конструкције и дизајна производа, тестирање и испитивање пробног модела, односно производа;

4. Покривање трошкова теренског увида у пословне перформансе Подносиоца пријаве од стране представника МНК (дијагностика) ради утврђивања:

  • пословних перформанси Подносиоца пријаве ради потенцијалне сарадње са МНК;
  • пословних перформанси Подносиоца пријаве приликом увођења новог производа у производни процес.

5. Покривање трошкова годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе намењене повезивању добављача из циљаних сектора, при чему интерактивна платформа мора бити међународног карактера. Бесповратна средства обухватају трошкове годишње претплате на интерактивне платформе којим се омогућава потпуни приступ изабраној платформи са могућношћу прегледа целокупног садржаја, односно, прегледа потражње и улиставања производног програма Подносиоца пријаве као понуђача.

6. Накнада трошкова плаћања премије осигурања, код друштава за осигурање која су у регистру Акционарских друштава за осигурање и реосигурање при НБС, у складу са захтевима МНК са којом је успостављена прва сарадња. Бесповратна средства могу одобрити ради накнаде трошкова плаћања премије за следећа осигурања:

  • осигурање од опште одговорности за штету;
  • осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима;
  • осигурања од одговорности за производе;
  • осигурања од повлачења робе.

 

Консултантска подршка за унапређење пословних перформанси​

1. Консултантска подршка за оптимизацију производних и пословних процеса (оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета) који су потребни за испуњење захтева МНК;

2. Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања (управљање, стратешко и оперативно планирање, упознавање са приципима пословања у међународним ланцима вредности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената);

3. Консултантска подршка за унапређење и оптимизацију процеса управљања кадровима кроз дефинисање организационог профила привредних друштава и корпоративне културе, као и коришћење аутоматизованих алата и селекцију приликом запошљавања;

4. Консултантска подршка за укључивање, односно увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима (заштита животне средине, права радника, здравље и безбедност на раду, поштовање људских права, корпоративно управљање, управљање ризицима, транспарентност);

5. Консултантска подршка за припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за ланце вредности у смислу овог Програма;

6. Консултантска подршка за усклађивање са захтевима зелене индустрије под чим се подразумева припрема техничке документације, студије, елабората ради смањења загађења животне средине, усклађивања са захтевима зелене индустрије, енергетске ефикасности, а у циљу спровођења декарбонизације и смањења индустријских емисија;

7. Консултантска подршка за планирање увођења софтверских решења, односно мапирање процеса које претходи увођењу софтверских решења. 

 

Досадашње активности и резултати Програма

С обзиром на то да Програм улази у четврту годину имплементације извршена је анализа ефеката учешћа Корисника јавног позива из 2019. године. Анализа је показала да су корисници Програма остварили боље пословне резултате у односу на контролну групу, по свим посматраним параметрима. Корисници Програма су остварили значајне позитивне ефекте у свом пословању и исти су се показали већ у првој години имплементације. Не само да су успели да сачувају радна места и одрже добре пословне резултате у једном од најтежих периода за пословање у последњих 20 година, већ су успели и да побољшају своју тржишну позицију код МНК на домаћем тржишту, уз истовремено очување позиције код иностраних партнера. Све наведено је резултат и добро испланираних и спроведених инвестиција, повезивања са МНК на домаћем и страном тржишту, унапређења квалитета пословања и елемената корпоративног управљања код самих корисника Програма.

Јавни позив у 2023. години је отворен до 4. марта 2024. године.

 

СПИСАК КОМПАНИЈА У ПОСТУПКУ ДИЈАГНОСТИКЕ – Учесници Програма 2023

 

 

Отворени јавни позиви доступни су на страници РАС.