Затворени позиви / конкурси

Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2018. години

 

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у оквиру  програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години (у даљем тексту: Програм) додељује бесповратна средства микро предузећима, малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке производне опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/а, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске/их лизинг компаније/а изабране на основу овог позива.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Специфични циљеви Програма су:

1) унапређење технолошких процеса производње;

2) побољшање конкурентности произвођача;

3) повећање вредности и обима промета;

4) смањење ризика финансирања набавке производне опреме;

5) смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;

6) повећавање понуде дугорочних извора финансирања;

7) промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;

8) побољшање кредитне понуде банака и лизинг компанија за финансирање набавке производне опреме;

9) јачање партнерства између банака, лизинг компанија и јавног сектора у унапређењу извора финансирања.

 

Финансијски оквир

Укупна средства за реализацију овог Програма износе 556.322.062,70 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу од 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не  може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.  Минимална сопствена средства привредног субјекта који подноси захтев износе 5% нето вредности набавке производне опреме, док ће преосталих 70% вредности од нето вредности набавке производне опреме бити обезбеђен из кредита пословне банке, или уговора о финансијском лизингу лизинг компаније.

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 20.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

Проценат учешћа бесповратних средстава Министарства у трошковима набавке опреме, одређиваће се у односу на цену из достављене профактуре/предрачуна/предуговора/понуде.

Корисник средстава  има забрану 2 године, од дана склапања уговора са Развојном агенцијом, да отуђи опрему што контролишу банке, лизинг компанија и Развојна агенција и извештавају Министарство.

 

Намена средстава

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара .

 

Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл.;

4) рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) опрему;

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;

6) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

 

Право учешћа на конкурсу за учешће пословних банака у реализацији Програма

Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

Банке морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

 1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
 2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
 3. Показатељ адекватности капитала је у складу са регулативом НБС;
 4. Банка је остварила профит у претходној пословној години (2017. години);
 5. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком.

Право учешћа на конкурсу за учешће лизинг компанија у реализацији Програма

Право учешћа имају све заинтересоване лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

 

Лизинг компаније морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

 

 1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
 2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
 3. Новчани део капитала је у складу са регулативом НБС;
 4. Лизинг компанијa је остварила профит у претходној пословној години (2017. години);
 5. Народна банка Србије не спроводи мере над лизинг компанијом због неиспуњавања обавеза прописаних Одлуком о ближим условима начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга.

 

Обавезујући услови за све банке које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се кредити одобравају под следећим условима:

 • период почека – шест месеци;
 • примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине;
 • искључује се хипотека као средство обезбеђења осим ако се односи на хипотеку која је раније узета као обезбеђење по другом кредиту;
 • искључује се депозит као средство обезбеђења средстава (осим као привремено обезбеђење до тренутка успостављања залоге на опреми);
 • искључује се забрана расподеле добити привредног субјекта до отплате кредита;
 • потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;
 • привредни субјекти могу отплатити кредит превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања периода отплате, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

– трошкови обраде кредита;

– трошкови отварања и вођења наменског рачуна;

– трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;

– трошкови меница;

– трошкови овере заложне изјаве;

– трошкови уписа покретне залоге у АПР;

– остали, уколико су предвиђени.

 

Обавезујући услови за све лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се финансијски лизинг одобрава под следећим условима:

 • период почека – шест месеци;
 • примарна средства обезбеђења су менице привредног субјекта и пуно имовинско осигурање опреме-предмета лизинга, који остаје у власништву лизинг компаније до исплате укупног износа лизинг накнада дефинисаних уговором о финансијском лизингу;
 • право својине над предметом лизинга се преноси са лизинг компаније на привредни субјект истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде (укупно уговорени износ лизинг накнада мора обухватати комплетну вредност предмета лизинга);
 • искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења;
 • привредни субјекти могу отплатити средства финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора финансијском о лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

– трошкови обраде захтева;

– трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;

– трошкови меница;

– трошкови уписа уговора у регистар финансијског лизинга у АПР;

– остали, уколико су предвиђени.

 

Критеријум за избор банке биће предложена висина каматне стопе за дефинисане рoчности наведене у Табели 1.

Рочност

Ефективна каматна стопа (ЕКС)

Динарски

Валутна клаузула (ЕУР)

фиксна

варијабилна

фиксна

1. 18 месеци

     

2. 24 месеца

     

3. 36 месеци

     

4. 48 месеци

     

5. 60 месеци

     

Напомена: Банке које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима Табеле 1, биће дисквалификоване. Уколико банка даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити методологију дату  Одлуком о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику („Службени гласник РС”, број 65/11)без обзира да ли су корисници правна или физичка лица. У обрачун треба укључити све трошкове изузев трошкова процене и пуног имовинског осигурања на предмету залоге.  Обрачуната ефективна каматна стопа на дан одобравања и на дан исплате кредита клијенту могу бити веће од исказане ЕКС у табели 1 само на основу урачунавања наведених трошкова

 

Критеријум за избор лизинг компаније биће предложена висина каматне стопе за дефинисане рочности у Табели 2.

Рочност

Ефективна каматна стопа (ЕКС)

Динарски

Валутна клаузула (ЕУР)

фиксна

варијабилна

фиксна

1. 18 месеци

     

2. 24 месеца

     

3. 36 месеци

     

4. 48 месеци

     

5. 60 месеци

     

Напомена: Лизинг компаније које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима из Табеле 2, биће дисквалификоване. Уколико лизинг компанија даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити методологију дату  Одлуком о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику  без обзира да ли су корисници правна или физичка лица. У обрачун треба укључити све трошкове изузев трошкова процене и пуног имовинског осигурања на предмету залоге.. Обрачуната ефективна каматна стопа на дан одобравања и на дан реализације лизинг уговора клијенту могу бити веће од исказане ЕКС у табели 2 само на основу урачунавања наведених трошкова.

Понуде ефективне каматне стопе свих банака се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и  валуту наведену у Табели 1.

Понуде ефективне каматне стопе свих лизинг компанија се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и валуту наведену у Табели 2.

Понуде банака и понуде лизинг компанија се посебно рангирају.

Сабирањем тако добијених рангова формира се финална ранг листа на основу које Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака односно лизинг компанија доноси Одлуку о избору банака и лизинг компаније.

Право на учешће у реализацији програма имаће максимално пет најбоље рангираних банака и максимално две најбоље рангиране лизинг компаније.

Кандидати чије је захтеве Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија одбила имају право на приговор у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Приговор се подноси министру привреде, непосредно или препорученом поштом, на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

О приговору одлучује министар у року од 30 дана од дана пријема приговора.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:

 1. попуњен  Прилог 1;
 2. Актуелно решење о регистрацији и образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац), као и лица са посебним овлашћењима и одговорностима уколико постоје;
 3. Решење о издавању дозволе за рад НБС;

 

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији  Програм подршке малим предузећима у набавци опреме у 2018. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

      Пријава и сва пратећа документација предају се лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

Рок за подношење пријава је 12. март 2018. године.

На интернет странама Министарства на адреси: www.privreda.gov.rs   и Развојне агенције на адреси:  www.ras.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација Прилог 1,  за учешће у Програму као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години, нацрт Уговора  о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 333 4150 или путем е-мајл адресе: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs

 

Пратећа документација:

 

Министарство привреде – Исправка Јавног позива

ПРИЛОГ 1 за банке

ПРИЛОГ 1 за лизинг компаније

Нацрт уговора Банке МП РАС 2018

Нацрт уговора ЛК МП РАС 2018

УРЕДБА-ПРОГРАМ-ОПРЕМА-2018

 

СПИСАК ПАРТНЕРСКИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА

Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија донела је одлуку да ће право на учешће у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години имати пет најбоље рангираних банака и једна лизинг компанија.

Обавештавамо да је Комисија донела одлуку да следеће банке и лизинг компанија учествују у спровођењу Програма:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

2. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

3. ХАЛКБАНК, Београд

4. EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

5. PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд

1. RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд