Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Измене и допуне Јавног позива за учешће у програму подршке пројектима за унапређење економског развоја

19.10.2017.GODINE.

 

Измене и допуне Јавног позива за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Jавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја  (у даљем текстуЈавни позив).

 

Јавни позив се мења у делу општих услова, тако да уместо речи:

„1. да су регистровани у АПР Републике Србије пре 01.01.2016. године;“

Треба да стоји:

„1. да су регистровани на територији Републике Србије пре 01.01.2016. године у складу са важећим законом који се на њих односи;“.

Јавни позив се допуњује у делу Потребне документације за конкурисање под тачком 11., тако да иза речи:

„11. Потврда АПР,“

Додају речи:

„односно другог надлежног органа“.

У свему осталом Јавни позив остаје неизмењен.

У Београду, 5.4.2017. године

   

Jавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Jавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја  (у даљем тексту: Програм). Програм реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС).

 

Програм има за циљ повећање конкуретности ММСПП кроз развој и унапређење услуга које подносиоци пријава пружају крајњим корисницима, а реализоваће се кроз следеће активности:

§  Промоцију предузетништва и примера добре праксе са фокусом на омладинско и женско предузетништво;

§  Израда анализа и спровођење истраживања у циљу повећања конкурентности ММСПП;

§  Развој нових услуга намењених ММСПП;

§  Унапређење постојећих услуга намењених ММСПП.

 

Подносилац пријаве у својој пријави наводи активности које планира да реализује уколико му се одобре финансијска средства од стране РАС. Пројекат представља скуп тих активности.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају сви подносиоци пријава који припадају следећим групама:

 

§ Удружењима (кластер, пословно удружење, невладина организација и сл.);

§ Регионалним развојним агенцијама (РРА);

§ Пословним инкубаторима (ПИ);

§ Научно технолошким парковима (НТП);

§ Привредним коморама (ПК) и

§ Научно истраживачким организацијама (НИО).

 

Подносици пријава могу самостално и/или као Конзорцијум да се пријаве уколико сви испуњавају све следеће опште услове:

 

1. да су регистровани на територији Републике Србије пре 01.01.2016. године у складу са важећим законом који се на њих односи;

2. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

3. да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

4. да нису осуђивани за привредни преступ, нити им је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности;

5. да су обезбедили обавезно учешће за реализацију пројекта у складу са овим програмом;

6. да су потписали Уговор о конзорцијуму, уколико подносе пријаву као Конзорцијум;

7. да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета

Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација;

8. да нису пословали са губитком у 2016. години.

 

Број пријава по подносиоцу

 

Сваки подносилац пријаве може да кандидује највише два пројекта, самостално и/или као партнер у оквиру конзорцијума.

 

Средства се не могу користити за:

 

1. пројекте чији ће учинак непосредно користити једном привредном субјекту;

2. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

3. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

4. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;

5. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;

6. царинске и административне трошкове;

7. трошкове принудне наплате;

8. пројекти који су повезани са политичким партијама;

9. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

 

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 6 месеци од датума потписивања уговора са РАС.

 

ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

 

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту а који испуњавају следеће услове:

 

§  да су настали током реализације пројекта;

§  да су наведени у планираном буџету пројекта;

§  да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

§  да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

§  да су разумни и у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

§  да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Оправдани трошкови пројекта су:

 

1. Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):

§ Трошкови ангажовања предавача, тренера, ментора и модератора;

§ Трошкови превода;

§ Трошкови закупа простора и/или опреме;

§ Трошкови освежења за учеснике (кетеринг, безалкохолна пића);

§ Трошкови припреме, израде и набавке промотивног материјала (трошкови дизајна, израда позивница, публикација, лифлета, брошура, упутстава, фасцикле, оловке, УСБ и сл);

§ Путни трошкови - превоз учесника и лица ангажованих на пројекту (карте, изнајмљивање превознихсредстава,путарина, гориво);

Трошкови смештаја учесника и лица ангажованих на пројекту;

2. Трошкови израде анализа:

 

§  Трошкове израде студије изводљивости, израда пројектно техничке документације;

§  Трошкови спровођења истраживања и израда анализа;

§  Трошкови публикација (студија, анализа и извештаја о истраживањима);

 

3. Трошкови развоја и унапређење услуга за ММСПП:

 

§  Трошкови припреме и развија нове услуге за ММСПП;

§  Трошкови за унапређење постојећих услуга уа ММСПП;

§  Трошкови ангажовања специјализованих стручњака;

§  Трошкови инфраструктурних радова на постојећем и новом радном простору као услуга за ММСПП;

§  Трошкови опремања постојећег и новог радног простор као услуга за ММСПП;

§  Трошкови креирања система за мониторинг и евалуацију услуга за ММСПП;

§  Остали трошкови развоја и унапређење услуга за ММСПП;

 

4. Трошкови за повећање видљивости пројекта- рекламе (билборди, тотеми, промо филмови, наступ у медијима, израда интернет презентација)

 

5. Трошкови управљања пројектом: (могу бити у максималној висини до 20% укупне вредности пројекта):

 

§ Плате лица запослених код подносиоца пријаве/чланова Конзорцијума ангажованих на пројекту;

§ Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;

§ Режијски трошкови канцеларијског простора за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона и сл.);

§ Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати (папир, тонер, оловке, фасцикле и друго).

 

Неприхватљиви трошкови

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

2) трошкови гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

4) царински трошкови;

5) трошкови принудне наплате;

6) ПДВ.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 80.000.000,00 динара.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ. Бесповратна средства по пројекту се одобравају у распону од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара.

Сваки Подносилац пријаве може да кандидује највише два пројекта, самостално и/или као партнер у оквиру конзорцијума.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Поднета пријава мора бити потпуна.

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта је:

. Образац 1 – Пријава пројекта;

2. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности;

4. Образац 4 – Буџет пројекта;

5. Образац 5 – Наратив буџета;

6. Образац 6 - Структура учешћа партнера на пројекту (само ако пријаву пројекта подноси Конзорцијум);

7. Образац 7 – Подаци о чланицама конзорцијума (само ако пријаву пројекта подноси Конзорцијум);

8. Образац 8 – Радне биографије чланова пројектног тима, са референц листом;

9. Образац 9 – Контролна листа;

10. Уговор о конзорцијуму (само ако пријаву пројекта подноси Конзорцијум);

11. Потврда АПР, односно другог надлежног органа да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом, која не сме бити издата пре датума објављивања Jавног позива (оргинал или фотокопија);

12. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или фотокопија);

13. Уверење да није осуђивано за привредне преступе, нити му је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (издаје Привредни суд – доставити оригинал или фотокопију);

14. Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР или писана изјава законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

 

Достављање документације предвиђене ставкама 11, 12, 13 и 14. важи за све чланове конзорцијума.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на следећу адресу:

 

Развојна агенција Србије (РАС)

Кнеза Милоша 12/III (Писарница - канцеларија 309)

11000 Београд, Србија

са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја.

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

За сва додатна питања, нејасноће и допунске информације о Програму обратите се електронским путем на адресу: ekonomskirazvoj@ras.gov.rs.

 

Најчешће постављена питања и одговоре у вези са овим програмом погледајте OВДЕ.

 

Пратећа документација:

Упутство

Oбразац 1- Пријава пројекта

Oбразац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

Oбразац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности

Oбразац 4 - Буџет

Oбразац 5 - Наратив буџета

Oбразац 6 - Структура учешћа партнера на пројекту - за Конзорцијум

Образац 7 - Подаци о чланицама конзорцијума

Образац 8 - Радна биографија са референц листом.doc

Oбразац 9 - Контролна листа

Oбразац 10 - Захтев за исплату

Смернице за имплементацију пројекта - правдање трошкова

Oбразац 11 - Завршни извештај о реализацији пројекта