Затворени позиви / конкурси

КРЕИРАЈ ЖИВОТ - Јавни позив за учешће у програму подршке извозницима

 

Развојна агенција Србије расписала је 06.03.2017. године Јавни позив за учешће у Програму подршке извозницима (у даљем тексту Програм). Циљ Програма је интернационализација пословања микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника у циљу присутности и остваривања прихода на иностраним тржиштима. Програм реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС). Програм се састоји из 2 компоненте.


Обавештење:

На основу Одлуке број 1-05-401-2111/2017, од 12. октобра 2017. године извршена је прерасподела финансијских средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности ММСПП у 2017. години, са Компоненте 1 на Компоненту 2, а у складу са Упутством за спровођење Програма подршке извозницима.
Према наведеној Одлуци износ финансијских средстава по Компонентама је следећи:
Компонента 1 – 13.456.036,70 динара;
Компонента 2 – 31.543.963,30 динара.


Компонента 1 Припрема за извоз

Компонента 1 је намењена припреми за извоз микро, малих и средњих привредних друштвава и предузетника који још увек не извозе, али поседују потенцијал, односно заинтересоване су за извоз.

Услови за учешће у програму  

За доделу бесповратних средстава могу да конкуришу кластери, регионалне развојне агенције, привредне коморе, удружења, факултети и институти а који могу да конкуришу самостално или као чланови Конзорцијума. Друге организације које се баве подршком привреди (пословни инкубатори, научно технолошки паркови и сл.), као и привредна друштва и предузетници код којих консултантске активности представљају претежну делатност, могу да конкуришу једино као чланови Конзорцијума.

 

Подносиоци пријава (сви чланови Конзорцијума) морају да испуњавају све следеће опште услове:

1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;

2. да су основани пре 1. јануара 2016. године;

3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5. да су позитивно пословали у претходној години;

6. да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

7. да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета АПВ и буџета јединица локалне самоуправе;

8. да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћ;

9. да је подршка извозу/промоција извоза дефинисана као један од циљева у њиховом стратешком плану/плану развоја;

10. да су у претходној години реализовали активности у вези са подршком извозу ММСПП;

11. да су усвојили Програм или План рада за 2017. годину.

 

За поједине категорије Подносилаца пријаве, односно чланове Конзорцијума важе и додатни посебни услови, и то:

За Удружења:

• да им је у Статуту дефинисана делатност оријентисана на подршку ММСП и предузетницима;

 

За привредна друштва и предузетнике​:

• да им се претежна делатност односи на консултантске активности.

 

Намена бесповратних средстава 

У оквиру Компоненте 1 могу се реализовати следеће врсте активности:

• Развој програма обука и одржавање обука за стицање општих знања и вештина потребних за извоз;

• Развој програма индивидуалног саветовања/ менторинга за ММСПП;

• Развој програма обука и одржавање обука и/или саветовања за припрему плана извоза прилагођеног привредном субјекту;

• Организовање стицања практичних искустава у области извоза.

Овај списак могућих врста активности је само индикативан (показни) и није коначан. Одговарајуће активности које нису поменуте, које доприносе повећању броја ММСПП који су припремљени за први извоз, могу се такође реализовати. Пројектне активности одржавања обука морају укључити минимално 15 ММСПП.

 

Сваки Подносилац пријаве по овом програму може поднети максимално три пријава, самостално или као члан Конзорцијума. Уколико се пријава подноси у име Конзорцијума, сви чланови Конзорцијума морају да испуне наведене опште услове које важе за Подносиоца пријаве.

 

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог програма подразумевају се:

1. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

2. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;

4. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;

5. царинске и административне трошкове;

6. трошкове принудне наплате;

7. пројекте који су повезани са политичким партијама;

8. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Износ бесповратних средстава

РАС суфинансира до 60% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ који се додељује од стране РАС за ову компоненту је 1.000.000,00 динара по пројекту.

Укупан буџет за оку компоненту износи 15.000.000,00 динара.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:

1) да су настали током реализације пројекта;

2) да су наведени у планираном буџету пројекта;

3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

4) да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

За Компоненту 1 прихватљиви су следећи трошкови:

1. Трошкови управљања пројектом:

1.1. Плате лица запослених код Подносиоца пријаве/чланова Конзорцијума ангажованих на пројекту – плате чланова пројектног тима;

1.2. Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;

1.3. Режијски трошкови за канцеларију за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона, поштарина и сл);

1.4. Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати (папир, тонер, оловке, фасцикле и друго);

1.5. Трошкови путовања и смештаја чланова пројектног тима;

1.6. Путни трошкови (аутобуске и друге карте, изнајмљивање аута и других превозних средстава, гориво и сл);

1.7. Дневнице за чланове пројектног тима (биће признати износи дневница до неопорезивог износа);

1.8. Трошкови смештаја лица ангажованих на пројекту;

2. Трошкови организације обука, семинара, конференција и других догађаја;

2.1. Трошкови закупа простора, опреме;

2.2. Трошкови освежења за учеснике (кафе, сокови, кетеринг и сл);

2.3. Трошкови припреме материјала за догађај (позивнице, презентације и сл.);

2.4. Трошкови набавке потрошног материјала за догађај (папир, фасцикле, оловке, компакт дискови и сл.);

2.5. Трошкови превоза учесника;

2.6. Трошкови смештаја учесника;

3. Трошкови за повећање видљивости пројекта, информисање и публицитет;

3.1. Трошкови набавке промотивног материјала (оловке, фасцикле, ЦД, УСБ фласх дриве, и др.);

3.2. Трошкови израде промотивних материјала за ширење информација (трошкови дизајна, припреме, штампања и превода извештаја, лифлета, брошура, упутстава и сл.);

3.3. Трошкови наступа у медијима (ТВ, радио, друштвене мреже и др.);

4. Трошкови за услуге спољних сарадника;

4.1. Трошкови ангажовања предавача, тренера, консултаната, ментора и сл.

 

Трошкови управљања пројектом не могу прећи 25% укупних оправданих трошкова пројекта (укупне вредности пројекта без ПДВ).

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

2) трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

4) царинске трошкове;

5) трошкове принудне наплате;

6) ПДВ.

 

Максимално трајање пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Потребна документација за конкурисање:

1) Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена);

2) Образац 2 - Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3) Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

4) Образац 4 - Буџет пројекта;

5) Образац 5 - Структура учешћа Подносиоца пријаве (само ако пријаву пројекта подноси Конзорцијум);

6) Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

7) Изјаву да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је Подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

8) Изјаву да није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;

9) Уговор о конзорцијуму (само ако пријаву пројекта подноси Конзорцијум - доставити оригинал или оверену фотокопију од стране надлежног органа овере), који садржи следеће обавезне елементе: 1. предмет уговора; 2. циљеви Конзорцијума; 3. вредност уговора; 4. структура финансирања (учешће и финансирање чланова Конзорцијума); 5. начин плаћања; 6. динамика плаћања; 7. права, обавезе и одговорности чланова Конзорцијума; 8. права на интелектуалну својину; 9. трајање и важење уговора; 10. решавање спорова; 11. завршне одредбе;

10) Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или фотокопија);

11) Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај Подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издатом од АПР (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);

12) Копију Статута/стратешког плана/плана развоја из које се види да је подршка извозу/ промоција извоза један од циљева Подносиоца пријаве;

13) Копију Програма/ Плана рада Подносиоца пријаве за 2017. годину.

Dostavljanje dokumentacije predviđene stavkama 8, 9, 10, 11, 12 i 13. važi za sve članove Konzorcijuma.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у штампаном и електронском облику, на следећу адресу: Развојна агенција Србије (РАС), Београд, Кнеза Милоша 12/ИИИ канцеларија 309, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће по Програму подршке извозницима, компонента 1 – Припрема за први извоз.

 

Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања и то до 05.05.2017. године.

 

За детаљније информације можете се обратити Развојној агенцији Србије на: pripremazaizvoz@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1 - Први извоз

Образац 2 - Први извоз

Образац 3 - Први извоз

Образац 4 - Први извоз - будзет

Образац 5 - Први извоз

Образац 6 - Први извоз

Образац 7 - Захтев за исплату - К1

 

 

Компонента 2 - Унапређење капацитета извозника

12.10.2017.GODINE.

 

Компонента 2 је намењена микро, малим, средњим привредним друштвима и предузетницима који су реализовале макар један извозни посао. ММСПП могу да конкуришу појединачно или удружено (као Конзорцијум) у зависности од врсте активности.

 

Услови за подносиоце пријава

За Компоненту 2 право на доделу бесповратних средстава имају лица категорисана као ММСПП, у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, као и предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, који годишње финансијске извештаје достављају АПР на обраду и којима је претежна делатност производња или прерада[1]. ММСПП могу да конкуришу појединачно или удружено (као Конзорцијум) у зависности од врсте активности.

 


[1]Испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је Подносилац пријаве регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра Подносиоца пријаве односи на делатности које су искључене овим програмом, а Подносилац пријаве обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне  делатности коју Подносилац пријаве такође обавља, а која није искључена овим програмом. На основу тога ће Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова.

 

Подносиоци пријаве морају кумулативно да испуњавају следеће опште услове:

1) да су регистровани на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву;

2) да су основани пре 01.01.2015. године;

3) да позитивно послују у претходној години;

4) да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;

5) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

6) да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

7) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

8) да у текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција и институција АПВ;

9) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;

10) да имају остварен бар један извозни посао;

11) да имају функционалу интернет презентацију, редовно ажурирану, чији садржај је доступан на бар једном страном језику.

 

Да би у смислу ове компоненте Конзорцијум био признат као Подносилац пријаве, конзорцијум мора чинити минимум 3 ММСПП.

 

Намена бесповратних средстава 

У оквиру Компоненте 2 могу се реализовати следеће активности:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања у функцији подизања конкурентности на иностраним тржиштима и то:

• Имплементација стандарда из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и других стандарда;

• Сертификација система менаџмента квалитетом, система менаџмента заштитом животне средине, система безбедности хране и других система;

• Ресертификација система менаџмента квалитетом, система менаџмента заштитом животне средине, система безбедности хране и других система.

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права на коришћење знака производа („ЦЕ“ знак, еко-знак, ФСЦ ЦоЦ, знак органског производа и сл.) у функцији припрема производа за инострана тржишта.

3. Израда плана извоза.

4. Нови дизајн производа и амбалаже и припрема документације ради припреме производа за инострана тржишта, што подразумева:

а) израду идејног решења и/или израду пробног узорка;

б) израду документације везане за производ (нпр: израда упутства на језику земље где ће се вршити извоз).

5. Организовање обука у вези са извозним активностима.

6. Окупљање извозника ради заједничког наступа на иностраним тржиштима и њихово удруживање.

Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова.

Ова активност подразумева организовање заједничких састанака, припрему документације (аката о регистрацији, уговора и сл.), регистрацију удружења и др.

7. Окупљање извозника по тржиштима.

 

Један привредни субјекат или Конзорцијум, по овој компоненти може поднети једну пријаву.

Подносилац пријаве који наступа самостално може да конкурише за активности под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5. Конзорцијум може да конкурише за активности под редним бројем 5, 6 и 7.

 

У овој компоненти финансираће се и активности које су започете после 1. јануара 2017. године, а нису завршене до тренутка објављивања Јавног позива. Сва плаћања у вези са реализацијом пројектних активности могу бити започета у 2017. години пре објављивања Јавног позива, али не смеју бити завршена.

 

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог програма подразумевају се:

1. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

2. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;

4. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;

5. царинске и административне трошкове;

6. трошкове принудне наплате;

7. пројекте који су повезани са политичким партијама;

8. пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;

9. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Износ бесповратних средстава

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ-а. Подносилац пријаве може конкурисати за једну или више активности, с тим што максималан укупни износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.

 

Максималан износ бесповратних средстава до 300.000,00 динара може бити одобрен Одабраном кориснику за следеће појединачне активности:

• Организовање обука у вези са извозним активностима;

• Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања;

• Израда плана извоза;

• Окупљање извозника ради заједничког наступа на иностраним тржиштима и њихово удруживање;

• Окупљање извозника по тржиштима.

Максималан износ бесповратних средстава до 500.000,00 динара може бити одобрен Одабраном кориснику за следеће појединачне активности:

• Усаглашавање производа са захтевима за добијање права на коришћење знака производа;

• Нови дизајн производа и амбалаже у функцији припреме производа за инострана тржишта.

 

Укупан буџет за ову компоненту износи 30.000.000,00 динара.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране Одабраног корисника,  под условом:

1) да су настали током реализације пројекта;

2) да су наведени у планираном буџету пројекта;

3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

4) да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

За Компоненту 2, по активностима су прихватљиви следећи трошкови:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања:

• Трошкови ангажовања спољних консултаната;

• Имплементација стандарда из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и стандарда у функцији развоја привредног субјекта и/или;

• Сертификација система менаџмента квалитета и стандарда у функцији  развоја привредног субјекта и/или

• Ресертификација система менаџмента квалитета и стандарда у функцији развоја привредног субјекта.

2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права на коришћење знака производа  („ЦЕ“ знак, еко-знак, ФСЦ ЦоЦ, знак органског производа и сл):

• Трошкови ангажовања спољних консултаната;

• Трошкови сертификације.

3. Израда плана извоза:

• Трошкови ангажовања спољних консултаната.

4. Нови дизајн производа или амбалаже и припрема документације ради припреме производа за инострано тржиште:

• Трошкови ангажовања спољног особља;

• Трошкови израде дизајна и/или пробног узорка;

• Трошкови израде идејног решења са описом техничких карактеристика.

5. Организовање обука у вези са извозним активностима:

• Трошкови ангажовања предавача.

6. Окупљање извозника ради заједничког наступа на иностраним тржиштима и њихово удруживање, што подразумева активности као што су:

• Организовање заједничких састанака, припрема документације (аката о регистрацији, уговора и сл.), регистрација удружења и др;

• Трошкови ангажовања спољних консултаната;

• Трошкови регистрације.

7. Окупљање извозника по тржиштима:

• Трошкови за услуге спољних експерата ангажованих на изради студије;

• Трошкови организације догађаја (трошкови закупа простора, опреме);

• Трошкови освежења за учеснике (кафе, сокови, кетеринг и сл.);

• Трошкови припреме материјала за догађај (позивнице, презентације и сл.);

• Трошкови набавке потрошног материјала за догађај (папир, фасцикле, оловке, компакт дискови и сл.).

Подносилац пријаве може конкурисати за једну или више активности, с тим што максимални укупни износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 РСД.

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

• трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

• казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

• царинске трошкове;

• трошкове принудне наплате;

• ПДВ.

 

Максимално трајање пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Документација која се доставља:

За Компоненту 2 Подносилац пријаве, доставља следећу документацију:

(1) Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, оверена и потписана):

а) Образац 1а – Пријава за Конзорцијум;

б) Образац 1б – Пријава за привредна друштва и предузетнике чланове Конзорцијума;

в) Образац 1в) – Пријава за привредна друштва и предузетнике;

(2) Образац 2 - Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

(3) Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

(4) Образац 4 - Изјава да на територији Републике Србије не постоји Испоручилац који може да одговори на захтеве Подносиоца пријаве (уколико Подносилац пријаве ангажује страног Испоручиоца);

(5) Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

(6) Понуда Испоручиоца за предложени пројекат, оверена и потписана од стране Испоручиоца, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ;

(7) Изјаву да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је Подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

(8) Изјаву да није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;

(9) Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

(10) Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај Подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издатом од АПР (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);

(11) Доказ да је Подносилац пријаве извршио најмање један извозни посао;

(12) Попуњен формулар Европске мреже предузетништва за тражење пословног партнера у иностранству од стране Подносиоца пријаве.

 

Уколико Подносилац пријаве за активности 5, 6 и 7 подноси у име Конзорцијума, осим горе набројане документације, потребно је да достави и Уговор о конзорцијуму који регулише њихова међусобна права и обавезе (оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере). За сваког члана Конзорцијума доставља се иста документација (под редним бројем 7, 8, 9, 10, 11 и 12) као и за индивидуалног Подносиоца пријаве.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1а - Пријава за конзорцијум К2

Образац 1б - Пријава за ММСПП у оквиру конзорцијумс К2

Образац 1в - Пријава за ММСПП К2

Образац 2 - Изјава о прихватању услова К2

Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи К2

Образац 4 - Изјава да на територији ПЦ не постоји пружалац услуге за реализацију предложене активности К2

Образац 5 - Завршни извештај К2

Образац 6 - Захтев за исплату средстава К2

Образац - Структура учешћа партнера ан пројекту К2

Формулар Европске мреже предузетништва

 

 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

 

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у Регионалне развојне агенције (РРА), са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке извозницима, Компонента 2 – Унапређење капацитета извозника.

Списак свих РРА са контактима можете погледати ОВДЕ.

 

Јавни позив за Компоненту 2 је затворен 12.10.2017. године.

 

За детаљније информације можете се обратити РРА или РАС на  електронску адресу podrskaizvoznicima@ras.gov.rs