Затворени позиви / конкурси

Програм промоције извоза у 2017. години

 


Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Јавни позив за учешће у Програму промоције извоза (у даљем тексту Програм). Кроз овај Програм, Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима, предузетницима, који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Програмом су обухваћене активности које се односе на излазак привредних субјеката на нова тржишта, на повећање извозне конкурентности, односно повећање вредности извоза и броја извозника кроз организацију сајамских наступа у иностранству и компанијских мисија на секторском принципу. Програм се састоји из 2 компоненте.

 

Компонента 1 – Индивидуални наступ на међународним сајмовима у иностранству 

Ова компонента је намењена привредним друштвима и предузетницима који желе да представе своје производе на међународним сајмовима у иностранству у циљу повећања прихода извозом.

 

Услови за учешће у програму

За доделу бесповратних средстава, као подносиоци пријава могу да конкуришу правна лица категорисана као микро, мала и средња правна лица у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству и предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, који годишње финансијске извештаје достављају Агенцији за привредне регистре на обраду и којима је претежна делатност производња или прерада[1]1]

 


[1] Испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне  делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом. На основу тога ће Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова.

 

 

Подносиоци пријаве морају кумулативно да испуњавају следеће опште услове:

1) да су регистровани у АПР  пре 1. јануара 2015. године;

2) да су у већинском домаћем приватном власништву;

3) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5) да су позитивно пословали у претходној години;

6) да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

7) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћ;

8) да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС;

9) да имају функционалну интернет презентацију (прегледну, ажурирану) чији садржај је доступан на бар  једном страном језику.

 

Намена бесповратних средстава

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

  • закуп и изградњу излагачког простора;
  • израду промотивног материјала (дизајн и штампу), и
  • организацију узвратних посета страних компанија, потенцијалних партнера.

Да би пријава била разматрана, сајам за који подносилац пријаве подноси захтев:

  • мора да буде међународног карактера, тј. да се одржава у иностранству;
  • да на њему учествују предузећа из најмање 5 земаља и
  • да се одржава у континуитету најмање 3 године.

 

Под неприхватљивим пројектима у смислу овог Програма подразумевају се:

1. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

2. пројекти који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

3. пројекти који су повезани са политичким партијама;

4. пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;

5. пројекти усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

Један привредни субјекат по овом Програму може поднети пријаву за само један пројекат.

 

Износ бесповратних средстава

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.

Максималан износ који се додељује од стране РАС-а за ову компоненту је 1.000.000,00 динара.

 

Укупна расположива средства износе 40.000.000,00 динара.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране одабраног корисника, под условом:

1) да су настали током реализације пројекта;

2) да су наведени у планираном буџету пројекта;

3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

4) да су мерљиви и да се евидентирају а према важећим рачуноводственим стандардима;

5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Под оправданим трошковима сајамских активности подразумевају се:

 

1. Трошкови наступа на међународном сајму:

• трошкови закупа излагачког простора,

• трошкови изградње штанда,

• административни трошкови (уписнина),

• техничке услуге (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет)

 

2. Трошкови израде промотивног материјала – Овај трошак ће бити признат у износу до 3% од укупне вредности пројекта, не већем од 60.000,00 РСД.

 


3. Трошкови организације узвратних посета страних компанија, потенцијалних партнера – Овај трошак ће бити признат у износу до 3% од укупне вредности пројекта, не већем од 60.000,00 РСД. Може да обухвата:

• трошкове превоза,

• трошкове смештаја,

• трошкове ангажовања преводиоца.

 

Рок за реализацију узвратне посете је два месеца од дана завршетка сајамских активности.

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

1) заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

2) трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

3) казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

4) царинске трошкове;

5) трошкове принудне наплате;

6) ПДВ;

7) за суфинаснирање трошкова учешћа на сајму на ком ће подносилац пријаве учествовати у организацији Привредне коморе Србије и РАС.

8) за суфинаснирање трошкова учешћа на сајму на ком ће подносилац пријаве учествовати у оквиру заједничког, групног, учешћа.

 

Максимално трајање пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

 

Потребна документација за конкурисање:

1) Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, оверена и потписана);

2) Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3) Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ);

4) Понуда  Испоручиоца за предложени пројекат, оверена и потписана од стране понуђача, која садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. (У случају да је пружалац услуга из иностранства, нето вредност исказана у страној валути на профактури/предрачуну, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве за доделу бесповратних средстава. Све евентуалне касније настале курсне разлике у случају набавке услуге из иностранства сноси потенцијални корисник);

5) Изјаву да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

6) Изјаву да није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;

7) Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

8) Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издатом од АПР. (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);

9) Попуњен формулар Европске мреже предузетништва за тражење пословног партнера у иностранству од стране подносиоца пријаве.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1 - Пријава пројеката К1

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава К1

Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи К1

Образац 4 - Извештај о реализованим активностима К1

Образац 5 - Захтев за рефундацију К1

Формулар Европске мреже предузетништва

 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у Регионалне развојне агенције (РРА), са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму промоције извоза, компонента 1 – Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

Списак Регионални развојних агенција са контактима можете погледати ОВДЕ.

 

 

Јавни позив за Компоненту 1 је отворен до утрошка средстава.

 

За детаљније информације можете се обратити РРА или РАС на: sajam@ras.gov.rs 

 

***

 

Компонента 2 – Организација компанијских мисија у иностранству

Ова компонента је намењена подршци пројектима које предлажу РРА, привредне коморе, удружења, кластери и др. а који су намењени организацији компанијских мисија на циљаним иностраним тржиштима.

 

Услови за подносиоце пријава

Ова компонента је намењена удружењима (кластерима, НВО), регионалним развојним агенцијима и привредним коморама. Подносиоци пријава морају кумулативно да испуњавају следеће опште услове:

1) да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;

2) да су  регистровани пре 1. јануара 2016. године;

3) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

5) да су позитивно пословали у претходној години;

6) да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

7) да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС

8) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;

9) да је подршка извозу/промоција извоза дефинисана као један од циљева у њиховом стратешком плану/плану развоја;

10) да су усвојили Програм или План рада за 2017. годину;

11) да им је у Статуту дефинисана делатност оријентисана на подршку ММСПП.

 

Намена бесповратних средстава

У оквиру ове компоненте, прихватљиве пројектне активности су:

• припрема и реализација путовања;

• организовање пословних састанака;

• организовање посете  привредних субјеката и организацијама које могу бити партнери учесницима компанијске мисије;

• израда (дизајн и штампа) промотивног материјала.

 

Један подносилац пријаве по овој компоненти може конкурисати за максимално 5 компанијских мисија за ММСПП из различитих сектора

 

Пројектне активности које се неће финансирати:

• пројекти у вези са: дуванском индустријом, организацијом игара на срећу, производњом и продајом оружја и војне опреме, трговином, финансијским сектором и примарном пољопривредном производњом;

• пројекти који спадају под опште активности надлежних државних институција или служби државне управе, укључујући и локалне самоуправе;

• пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;

• хуманитарне активности;

• пројекти повезани са политичким странкама.


Максимално трајање пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора.

 

Износ бесповратних средстава

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.

Максималан износ који се додељује од стране РАС-а за ову компоненту је 1.000.000,00 РСД.

 

Укупна расположива средства за ову компоненту износе 20.000.000,00 РСД.

 

Оправдани трошкови су трошкови који су стварно настали од стране одабраног корисника,  под условом:

1) да су настали током реализације пројекта;

2) да су наведени у планираном буџету пројекта;

3) да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

4) да су мерљиви  и да се евидентирају а према важећим рачуноводственим стандардима;

5) да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

Под оправданим трошковима подразумевају се:

1. Трошкови управљања пројектом:

       1.1 плате лица запослених код подносиоца пријаве ангажованих на пројекту (чланова пројектног тима);

2. Трошкови путовања и смештаја чланова пројектног тима:

       2.1 путни трошкови;

       2.2 дневнице (биће признати износи дневница до неопорезивог износа)

       2.3 трошкови смештаја;

3. Трошкови организације компанијске мисије:

3.1. трошкови закупа простора и опреме за презентације и одржавање састанака;

3.2. трошкови освежења за учеснике (кафе, сокови, кетеринг и сл.);

3.3. трошкови припреме материјала за догађај (штампање позивница, презентација и сл.);

3.4. трошкови набавке потрошног материјала за догађај (папир, фасцикле, оловке, компакт дискови и сл.);

3.5. трошкови превоза учесника на пројекту;

3.6. трошкови смештаја учесника на пројекту;

3.7. трошкови улазница за међународни сајам;

4. Трошкови за повећање видљивости пројекта, информисање и публицитет:

                4.1 трошкови израде промотивног материјала (дизајн и штампа);

5. Трошкови за услуге спољних сарадника:

                5.1 трошкови преводиоца.

 

Трошкови управљања пројектом ће бити признати у износу до 5% од укупне вредности пројекта, не већем од 100.000,00 РСД.

 

Под оправданим трошковима путовања и смештаја чланова пројектног тима сматраће се трошкови за највише две особе из организације (подносиоца пријаве) које су укључене у организацију компанијске мисије.

 

За израду промотивног материјала признаће се трошак у износу до 3% од укупне вредности пројекта, не већи од 100.000,00 РСД.

 

Као оправдани трошкови превоза учесника, трошкови смештаја учесника и трошкови улазница за међународне сајмове сматраће се трошкови који су направљени за највише две особе из сваког ММСПП који је укључен у пројекат. Трошкови смештаја ће бити признати само за хотеле са три звездице. Уколико се користи авионски превоз, трошкови авио карата ће бити признати само за летове економском класом.

 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;

• трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, курсних разлика;

• казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;

• царинске трошкове;

• трошкове принудне наплате;

• ПДВ.

 

Документација која се доставља:

(1) Образац 1 - Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена);

(2) Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу (потписана и оверена);

(3) Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности - де минимис државна помоћ (потписана и оверена);

(4) Образац 4 – Буџет пројекта (попуњен, потписан и оверен);

(5) Радне биографије лица ангажованих на пројекту, са листом референци;

(6) Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања јавног позива (оригинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

(7) Изјава да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

(8) Изјаву да није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;

(9) Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издата од АПР. (Уколико подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР-у на коначну обраду);

(10) Копију стратешког плана/ плана развоја из које се види да је подршка извозу/ промоција извоза један од циљева подносиоца пријаве;

(11) Копију Програма/ Плана рада подносиоца пријаве за 2017. годину;

(12) Копију Статута из које се види да је делатност оријентисана на подршку ММСП и предузетницима.

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Пратећа документација:

 

Упутство

Образац 1 - Пријава пројеката К2

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава К2

Образац 3 - Изјава о додељеној државној помоћи К2

Образац 4 - Будзет пројекта К2

Образац 5 - Извештај о реализованим активностима К2

Образац 6 - Захтев за рефундацију К2

 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

 

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у штампаном и електронском облику, на следећу адресу:

Развојна агенција Србије (РАС),

Кнеза Милоша 12/ИИИ, Београд

Писарница -Канцеларија 309,

са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму промоције извоза, Компонента 2 – Организација компанијских мисија у иностранству.

 

За детаљније информације можете се обратити Развојној агенцији Србије на:  kompanijskamisija@ras.gov.rs

 

Јавни позив за Компоненту 2 је отворен 60 дана од дана објављивања и то до 05.05.2017. године.