Статут агенције

СТАТУТ

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ

("Сл. гласник РС", бр. 39/2016, 78/2016 - испр., 95/2016 и 58/2019)

 

 

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о улагањима ("Службени гласник РС", број 89/15 и 95/18), ради обављања развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја

Члан 2

Агенција има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим статутом.

Члан 3

Назив Агенције је: Развојна агенција Србије.

Скраћени назив Агенције је: РАС.

У пословној комуникацији са иностранством Агенција користи и енглески превод свог назива који гласи: Serbian Development Agency.

Седиште Агенције је у Београду, Кнеза Милоша 12.

Члан 4

Агенција може имати организационе јединице ван свог седишта.

Организационе јединице немају статус правног лица.

Члан 5

Агенција има печат и штамбиљ.

Печат Агенције је кружног облика, пречника 32 мм, у чијој је средини мали грб Републике Србије и садржи текст: "Развојна агенција Србије - Београд".

Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика и садржи текст: "Развојна агенција Србије" и рубрике за упис датума пријема поднеска и деловодни број под којим ће се поднесак завести.

Текст печата и штамбиља се исписује на српском језику ћириличним писмом.

Члан 6

Директор Агенције посебним актом утврђује начин употребе и чувања печата и штамбиља Агенције.

Члан 7

Агенција има заштитни знак који користи у пословању са трећим лицима.

Садржина и изглед заштитног знака биће одређени посебном одлуком Управног одбора.

 

II ПОСЛОВИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 8

Агенција обавља следеће послове:

1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавних овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену Закона о улагањима и других прописа којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања;

2) прати примену Закона о улагањима и предлаже одговарајуће мере;

3) учествује у припреми програма и пројеката привредног и регионалног развоја;

4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике привредног и регионалног развоја;

5) врши акредитацију и координацију регионалних развојних агенција;

6) обавља стручне и административно-оперативне послове у вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са законом и прописима;

7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности привредних субјеката;

8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника;

9) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и угледа Републике Србије;

10) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима;

11) извршава и координира спровођење програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција;

12) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;

13) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење;

14) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у другим државама;

15) предлаже доделу подстицаја;

16) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом Агенције.

Послове из тачке 5) Агенција обавља као поверене послове.

Члан 9

(Брисан)

 

III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Члан 10

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) других извора финансирања у складу са законом.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које Агенција оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) буџета Републике Србије;

3) других извора финансирања.

.

IV ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

Члан 11

Органи Агенције су Управни одбор и директор Агенције.

Управни одбор

Члан 12

Управни одбор Агенције:

1) усваја статут Агенције;

2) усваја годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције;

3) доноси опште акте Агенције осим правилника којим се уређује унутрашња организација и систематизација радних места у Агенцији;

4) усмерава рад директора Агенције и издаје му упутства за рад;

5) надзире пословање Агенције;

6) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;

7) доноси пословник о раду Агенције;

8) обавља друге послове у складу са законом.

Годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције из става 1. тачка 2. овог члана, као и општи акт о правима, обавезама, одговорностима и заради директора и запослених у Агенцији, доноси се уз сагласност Владе.

Члан 13

Управни одбор има пет чланова, од којих три члана из реда државних службеника или из реда државних службеника на положају у министарству, а два члана из реда пословне заједнице.

Чланове Управног одбора именује и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове привреде.

Чланови Управног одбора се именују на период од пет година, са могућношћу поновног избора још два пута.

Чланови Управног одбора за свој рад примају накнаду у складу са актом Владе.

Директор

Члан 14

Директор Агенције:

1) заступа и представља Агенцију;

2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;

3) одговара за законитост рада, као и за стручни рад и коришћење средстава Агенције;

4) закључује уговоре из делокруга рада Агенције;

5) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

6) одговоран је за обављање административних и стручно-техничких послова за потребе Савета за економски развој;

7) одлучује о правима и обавезама запослених;

8) врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 15

Директор заступа и представља Агенцију и руководи њеним радом.

Директор Агенције именује се и разрешава у складу са законом.

Члан 16

За директора може бити именовано лице које:

1) испуњава услове за пријем у радни однос у државни орган;

2) именовањем не би изазвало сукоб јавног и приватног интереса;

3) има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне, односно основне студије у трајању од најмање четири године);

4) има најмање девет година радног искуства на пословима из области рада Агенције.

Лице које је именовано за директора Агенције не може бити члан органа политичке странке.

Министар надлежан за послове привреде може одредити критеријуме и мерила у погледу стручне оспособљености и радног искуства које морају испуњавати кандидати за директора Агенције.

Члан 17

Директору престаје дужност пре истека периода на који је именован подношењем оставке или разрешењем, у складу са законом.

Члан 18

Директор подноси оставку Влади у писаном облику и иста мора бити образложена.

Члан 19

Ако директору дужност престане пре времена на које је именован, Влада без јавног конкурса именује вршиоца дужности директора на предлог Управног одбора, до именовања директора на јавном конкурсу, у складу са законом.

Јавни конкурс за именовање директора расписује се у року од 30 дана од дана именовања вршиоца дужности.

V ЗАСТУПАЊЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 20

Агенцију заступа директор.

У случају одсутности или спречености директора, Агенцију заступа извршни директор.

Директор може овластити запосленог или друго лице да у одређеним пословима или поступцима пред судом или другим органима представља или заступа Агенцију, у складу са датим овлашћењима.

Агенцију потписује директор, извршни директор или лице које овласти директор.

 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 21

Агенција обавља послове из свог делокруга у оквиру организационих целина које су дефинисане актом о организацији и систематизацији послова у Агенцији.

Правилником о организацији и систематизацији послова утврђује се унутрашња организација, врсте послова, врста и степен стручне спреме и посебни услови за рад на тим пословима, као и начин обављања делатности Агенције. 

Члан 22

На права, обавезе и одговорности запослених у Агенцији и директора примењују се општи прописи којима се уређују радни односи, општи акти Агенције и уговор о раду.

Члан 23

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати друга правна или физичка, домаћа или страна лица.

Кад Агенција поверава обављање појединих стручних послова из своје надлежности лицима из става 1. овог члана, њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором.

 

Члан 24

(Брисано)

 

VIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 25

Рад Агенције је јаван.

Јавност рада остварује се благовременим давањем информација средствима јавног информисања, јавношћу рада Управног одбора Агенције, објављивањем општих аката и програма рада Агенције, као и подношењем извештаја о раду Агенције.

 

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 26

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би достављање и саопштавање неовлашћеном лицу произвело штетне последице за законито, благовремено и ваљано извршавање послова Агенције или би штетило угледу и интересима лица са којима Агенција сарађује у обављању послова из своје надлежности, у смислу прописа о чувању пословне тајне и прописа о тржишту капитала.

Члан 27

Лица у Агенцији која располажу информацијама које представљају пословну тајну не смеју исте да употребе ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица, или да на такав начин нанесу штету институцијама или привредним друштвима на које се односе и имају обавезу њиховог чувања.

Лицима из става 1. овог члана сматрају се лица која су у обављању својих радних дужности или функција сазнала за информације које представљају пословну тајну.

Члан 28

Пословном тајном не сматра се податак којим се прикрива извршење кривичног дела, прекорачење овлашћења или злоупотреба службеног положаја или извршење другог незаконитог акта или поступања.

Начин поступања са пословном тајном

Члан 29

Лица из члана 27. став 2, су дужна да податке одређене као пословна тајна, чувају као тајне, односно не смеју их учинити доступним трећим лицима, осим у случајевима прописаним законом.

Обавеза чувања тајне из става 1. овог члана не престаје ни након престанка радног односа, односно функције, осим у случајевима прописаним законом.

 

X СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 30

Директор Агенције има статус функционера у смислу закона којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Директор Агенције и запослени у Агенцији не могу да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом која обавља делатности у вези са функцијом коју је директор, односно запослени вршио у Агенцији, у року од две године по престанку радног односа директора и запослених у Агенцији, осим по добијеној сагласности Агенције за запослене, односно сагласности Агенције за борбу против корупције за директора.

У погледу спречавања сукоба интереса запослених у Агенцији примењују се прописи који се односе на спречавање сукоба интереса државних службеника.

 

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 31

Делатност Агенције врши се на начин на који се не угрожава животна средина.

XII ПРЕСТАНАК АГЕНЦИЈЕ

Члан 32

Агенција може престати одлуком Владе или правоснажном судском одлуком којом се утврђује ништавост њеног уписа у судски регистар.

XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 33

Измене и допуне овог статута врше се у поступку и на начин који је прописан за његово доношење.

 

XIV СТУПАЊЕ НА СНАГУ СТАТУТА

Члан 34

Овај статут се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", а ступа на снагу даном усвајања.

 

 

Самостални члан Измена
Статута Развојне агенције Србије

("Сл. гласник РС", бр. 95/2016)

Члан 3

Ове измене Статута се објављују у "Службеном гласнику Републике Србије", а ступају на снагу осмог дана од дана усвајања.

 

Самостални члан Измена
Статута Развојне агенције Србије

 

("Сл. гласник РС", бр. 58/2019)

Члан 16

Ове измене и допуне Статута објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије", а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.