Poziv za učešće - TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019

Jun 06, 2019

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP broj:1-01-110-17/2018 od 21.12.2018. godine, i izmenama i dopunama Uputstva od dana 01.03.2019. i dana 29.03.2019. godine, objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U TIRANI

„TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019“, TIRANA, ALBANIJA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu privrede „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019“ koji se održava u Tirani, Albanija, u periodu od 23. do 26. novembra 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Za srpsku privredu Albanija je tržište sa značajnom perspektivom gde naša privreda beleži višegodišnji suficit u razmeni, sa konstantnim rastom robne razmene. Tržište Albanije je nedovoljno pokriveno, odnosno mogućnosti plasmana naših proizvoda su znatno veće i ovo je dobra prilika da naši izvoznici predstave svoje proizvodne programe, izvozne mogućnosti, učvrste postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije i izlagačima iz drugih zemalja.

Međunarodni sajam privrede u Tirani je po broju izlagača i posetilaca najznačajnija sajamska manifestacija u Albaniji koja će okupiti izlagače iz više od 20 zemalja. Prošle godine sajam je posetilo preko 20.000 posetilaca. Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, predstaviće se proizvodi iz metalske i građevinarske industrije, poljoprivredne i prehrambene oblasti, najnovija dostignuća iz automobilske industrije, oblasti visokih tehnologija, kao i u sektoru usluga od bankarstva do turizma.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Participacija pokriva troškove zajedničkog transporta izložbenih eksponata, špedicije i prevodioca (albansko-srpski) za vreme trajanja sajma. Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i smeštaja.

 

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mikro, mala, srednja i velika privredna društva kao i preduzetnici koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
 2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije (proizvodnja građevinskog materijala), tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije, kao i da posluje u sektoru usluga hotelskog smeštaja;
 3. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
 5. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 6. da su izvozno orijentisani.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom  dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;
 3. Obrazac 2 - Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da  postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od  datuma objavljivanja  Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);
 5. Blanko menica sa meničnim  pismom  i kopijom  kartona  deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje  ugovornih obaveza.Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica - Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

 

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019.

Rok za dostavljanje prijava je 25.09.2019.godine do 16.30 časova.

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP. Tekst Uputstva za sprovođenje programa internacionalizacije MSP kao i neophodne Obrasce možete preuzeti na internet prezentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Bojanu Lalović na broj 011/3300-919; 064/875-12-64 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

Tekst javnog poziva

Obrazac 1 - Prijava za učešće

Obrazac 2 - Izjava podnosioca prijave

Obrazac 3 - Menično ovlašćenje

Uputstvo za sprovođenje programa internacionalizacije