UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2020. godini

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2020. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PROGRAM
PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2020. GODINI

 

1. UVODNI DEO

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/19) u članu 8. u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1505 - Regionalni razvoj, funkcija 474 - Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 - Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, za realizaciju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja (u daljem tekstu: Program) obezbeđena su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara.

Navedena sredstva predviđena su za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

 

2. CILJ I MERA PROGRAMA

Cilj Programa je podrška regionalnom i lokalnom razvoju kroz povezivanje subjekata regionalnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Mera programa je sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje ARRA.

 

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti odnosno devastirana područja i jedinice lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije, a koje su uplatile godišnju članarinu za rad i poslovanje ARRA.

U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

 

4. NAMENA SREDSTAVA

Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Službeni glasnik RS", br. 74/10, 4/12, 44/18 - dr. zakon i 69/19 - u daljem tekstu: Uredba), i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja i za jedinice lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije.

Učešće u sufinansiranju Ministarstvo određuje u odnosu na iznos uplaćene članarine za rad i poslovanje ARRA.

Ukoliko je iznos uplaćene članarine za rad i poslovanje ARRA veći od minimalnog iznosa utvrđenog u članu 3. tačka 4) Uredbe, učešće u sufinansiranju određuje se u odnosu na minimalni iznos.

Sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije neće se vršiti ukoliko je već obezbeđena iz budžeta Republike Srbije.

Ukoliko je jedinica lokalne samouprave osnivač više akreditovanih regionalnih razvojnih agencija može se sufinansirati članarina samo za jednu akreditovanu regionalnu razvojnu agenciju.

 

5. PODNOŠENJE ZAHTEVA I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Zahtev sa neophodnom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave podnose Razvojnoj agenciji (neposredno ili preko ARRA), u dva primerka, najkasnije do 5. oktobra 2020. godine. Neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinica lokalne samouprave dužna je da dostavi:

1) važeći ugovor o članarini zaključen između jedinice lokalne samouprave i ARRA;

2) izvod iz Odluke o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu, koji se odnosi samo na deo u kome je prikazan pregled ukupno ostvarenih budžetskih odnosno tekućih prihoda - konto 7 (izuzev jedinica lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije);

3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Ministarstva finansija - Uprave za trezor).

 

6. NAČIN I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Ministarstvo i Razvojna agencija zaključuju ugovor o realizaciji mere sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje ARRA.

Razvojna agencija vrši obradu i kontrolu podnetih zahteva i dostavlja Ministarstvu Predlog liste zahteva za prenos sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA sa pratećom dokumentacijom do 15. oktobra 2020. godine.

Nakon sprovedene kontrole Predloga liste zahteva od strane Ministarstva, ministar donosi Odluku o odobravanju sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

Ministarstvo vrši prenos odobrenih sredstava jedinicama lokalne samouprave na propisane račune za uplatu javnih prihoda:

- Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština;

- Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova.

Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom prati realizaciju aktivnosti ARRA u skladu sa ovim programom.

 

Prateća dokumentacija:

Zahtev za prenos sredstava