ЈАВНИ ПОЗИВ - “WORLD FOOD MOSCOW” 2019

Feb 27, 2019

Развојна агенција Србије, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године и Привредна комора Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ХРАНЕ И ПИЋА “WORLD FOOD MOSCOW” 2019, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму хране и пића  “WORLD FOOD MOSCOW” који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 24. до 27. септембра 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

Традиционално учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби хране и пића у Русији, региону Заједнице Независних Држава и шире, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„WORLD FOOD MOSCOW“ (http://www.world-food.ru) је водећи међународни сајам из области хране и пића на тржишту Русије и земаља бившег Совјетског Савеза. Постоји већ више од 20 година и одржава се на преко 58.000 m² у оквиру сајамског изложбеног простора Crocus Expo, Москва, Руска Федерација. У 2018. години сајам је посетило око 30.710 хиљада посетилаца из 98 земаља који су имали прилику да се упознају са производним програмом више од 1.560 излагача из 65 земље света.

На сајму „WORLD FOOD MOSCOW“ 2019. године Србија се представља са својим производима у павиљону 3, хали 14, број штанда C143 на националном штанду површине 140 m2.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на Националном штанду имају мала, средња и велика предузећа који морају да испуњавају следеће опште услове:

 1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;
 2. да су у већинском приватном власништву;
 3. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије, текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије;
 4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 5. да у претходне две године нису били у блокади;
 6. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да су извозно оријентисани.

Документација коју је потребно доставити:

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности  ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом  додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;
 3. Образац 2 - Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да  постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од  датума објављивања  Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);
 5. Бланко меница са меничним  писмом  и копијом  картона  депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање  уговорних обавеза.Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.

Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам World Food Moscow 2019.

Рок за достављање пријава је 16.03.2019.године до 16 часова.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП као и неопходне Обрасце можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs  и Привредне коморе Србије www.pks.rs.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540; 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму World Food Moscow 2019

Образац 1 - Пријава за учешће на сајму

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве

Образац 3 - Менично овлашћење

Упутство за спровођење програма интернационализације