Одобрена средства у оквиру Програма за унапређење сарадње и подизања капацитета на регионалном и локалном нивоу

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програмa за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење економског и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета АРРА, ЈЛС и КЛЕР. Програм се раализује кроз следеће активности:

 • промоцију значаја регионалног развоја и субјеката регионалног развоја, као и важности придруживања ЕУ;
 • умрежавање партнера на међународном, регионалном и локалном нивоу кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње;
 • унапређење капацитета субјеката регионалног развоја у областима: управљање развојним пројектима, привлачење директних инвестиција и промоција извоза; приступ и повлачење средстава из различитих извора финансирања (ЕУ и други фондови);
 • подршку за подстицање равномернијег регионалног развоја кроз реализацију међуинституционалних активности и креирање механизама подршке ММСП и предузетницима (кроз прикупљање података о потребама привреде, обраду и анализу података), односно стимулисање пословног удруживања и креирањe ланаца вредности.

 

Подносилац пријаве у својој пријави наводи активности које планира да реализује уколико му се одобре финансијска средства од стране РАС. Пројекат представља скуп тих активности.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају АРРА и ЈЛС, односно КЛЕР, као партнери, уколико испуњавају следеће опште услове: 

1.      да имају уговор о сарадњи партнера на пројекту;

2.      да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

3.      да су обезбедили обавезно учешће за реализацију пројекта у складу са овим програмом;

4.      да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС или донаторских организација.

Подносилац пријаве може да кандидује највише један пројекат. Као Подносилац пријаве сматрају се сви партнери на пројекту.

Средства се не могу користити за:

1. пројекте чији ће учинак непосредно користити једном привредном субјекту;

2. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

3. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

4. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;

5. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;

6. царинске и административне трошкове;

7. трошкове принудне наплате;

8. пројекти који су повезани са политичким партијама;

9. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет Програма износи 10.000.000,00 динара.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ.

 

Максималан износ бесповратних средстава је 2.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 18 месеци од датума потписивања уговора са РАС.

 

Трошкови пројекта 

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

(1)   да су настали током реализације пројекта;

(2)   да су наведени у планираном буџету пројекта;

(3)   да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

(4)   да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

(5)   да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

(6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

 

 

 

Као оправдани трошкови пројекта признају се:

1.      Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):

1.1            Трошкови ангажовања предавача, тренера, ментора и модератора;

1.2            Трошкови превода;

1.3            Трошкови закупа простора и/или опреме;

1.4            Трошкови освежења за учеснике (кетеринг, безалкохолна пића);

1.5            Трошкови припреме, израде и набавке промотивног материјала (трошкови дизајна, израда позивница, публикација, лифлета, брошура, упутстава, фасцикле, оловке, УСБ и сл);

1.6            Путни трошкови – превоз учесника и лица ангажованих на пројекту (карте, изнајљивање превозних средстава, путарина, гориво);

1.7            Трошкови смештаја учесника и лица ангажованих на пројекту;

2.      Трошкови израде анализа:

2.1            Трошкови израде студија изводљивости, израда пројектно техничке документације;

2.2            Трошкови спровођења истраживања и израда анализа;

2.3            Трошкови публикација (студија, анализа и извештаја о истраживањима).

3.      Трошкови развоја и унапређења услуга подршке за подстицање равномернијег регионалног развоја:

3.1            Трошкови припреме и развоја нове услуге;

3.2            Трошкови за унапређење постојећих услуга;

3.3            Трошкови ангажовања специјализованих стручњака;

3.4            Трошкови креирања система за мониторинг и евалуацију услуга;

3.5            Остали трошкови развоја и унапређења услуга.

4.    Трошкови за повећање видљивости пројекта (рекламе, билборди, тотеми, промо филмови, наступ у медијима, израда интернет презентација)

4.1            Трошкови штампане рекламе

4.2            Трошкови аудио и видео рекламе

4.3            Трошкови интернет рекламе

5.    Трошкови управљања пројектом (могу бити у максималној висини до 20% укупне вредности пројекта):

5.1            Плате лица запослених код подносиоца пријаве/партнера ангажованих на пројекту;

5.2            Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;

5.3            Режијски трошкови канцеларијског простора за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона и сл.);

5.4            Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати (папир, тонери, оловке, фасцикле и друго).

 

Неприхватљиви трошкови

Бесповратна средства се не могу користити за:

 1. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;
 2. трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, банкарског пословања, курсних разлика;
 3. казне, финансијске казне и трошкове судског поступка;
 4. царинске трошкове;
 5. трошкове принудне наплате;
 6. ПДВ.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Поднета пријава мора бити потпуна.

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта је:

 1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена и потписана од стране Подносиоца пријаве);
 2. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;
 3. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);
 4. Образац 4 – Буџет пројекта;
 5. Образац 5 – Наратив буџета;
 6. Образац 6 – Структура учешћа партнера на пројекту;
 7. Образац 7 – Подаци о партнерима на пројекту;
 8. Уговор о сарадњи на реализацији пројекта закључен између партнера (АРРА и ЈЛС, односно КЛЕР)
 9. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или фотокопија);
 10. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издатом од АПР, односно Одлукa о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2016. годину. (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);
 11. Образац 8 – Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава 

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносe лично или препорученом поштом у РАС, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на адресу: Београд, Кнеза Милоша 12/III, канцеларија 301, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу.

 Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све детаљније информације о Програму можете се обратити РАС на електронску адресу:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs

 

 

 

Пратећа документација:

Упутство

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10