MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE „HANNOVER MESSE“ 2019, HANOVER, NEMAČKA

Razvojna agencija Srbije, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP broj:1-01-110-17/2018 od 21.12.2018. godine i Privredna komora Srbije, zajednički objavljuju 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE 
NA MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE 
„HANNOVER MESSE“ 2019, HANOVER, NEMAČKA 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu tehnike „HANNOVER MESSE“ koji će se održati u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 01. do 05. aprila 2019. godine. 

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.  

HANNOVER MESSE“ se održava više od 60 godina u sajamskom prostoru „Hannover Messe“ i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. U 2018. godini na sajmu je učestvovalo više od 6.500, a sajam je posetilo preko 220.000 posetilaca. Nijedan drugi sajam ne prikazuje sve elemente u industrijskom lancu vrednosti na tako sveobuhvatan i detaljan način, te su srpske kompanije u prilici da prikažu svoje pojedinačne snage, ali i da učestvuju u interdisciplinarnoj razmeni znanja. 

Na sajmu „HANNOVER MESSE“ 2019. godine Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima u hali 4 na nacionalnom štandu površine 100 m². Hala 4 je specijalizovana u oblasti: kovanja, obrade metala plastičnom deformacijom, mašinske obrade metala, kao i sistema i podsklopova. 

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture. 

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mala, srednja i velika preduzeća koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

 1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
 2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 3. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije;
 4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 5. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
 6. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 7. da su izvozno orijentisani.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti: 

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;
 3. Obrazac 2 - Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja  Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);
 5. Blanko menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica - Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam Hannover Messe 

Rok za dostavljanje prijave je 16.01.2019. godine do 16 časova. 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP. Tekst Uputstva za sprovođenje programa internacionalizacije MSP kao i neophodne Obrasce možete preuzeti na internet prezentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs 

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Jovanku Ćalina na broj 011/3304-575; 063/8681-704, ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774; 069/3397-621. 

Prateća dokumentacija:

Obrazac 1 - Poziv za učešće na sajmu

Obrazac 2 - Izjava

Obrazac 3 - Menično ovlašćenje

Uputstvo za sprovođenje programa internacionalizacije