JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Подносиоци пријава морају да испуњавају све следеће опште услове:

 1. Да су регистровани у АПР Републике Србије;
 2. Да су регистровани најкасније 1. јануара 2016. године;
 3. Да су у приватном власништву;
 4. Да је регистрована делатност подносиоца пријаве производња и прерада у: сектору аутомобилске индустрије - уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине/опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору прераде дрвета и производње намештаја; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система; 
 5. Да су производи подносиоца пријаве, у групи директних материјала[1] које набављају МНК, односно да улазе у саставницу готовог производа МНК;
 6. Да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи; 
 7. Да није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем (у смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи);
 8. Да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 9. Да у претходних 12 месеци од дана подношења пријаве нису били у блокади у континуитету дуже од 14 дана или укупно 30 дана;
 10. Да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 11. Да имају најмање 15 запослених, на неодређено време, на дан 31.12.2018. године;
 12. Да имају остварен пословни приход у 2018. години од најмање 400.000,00 евра, у динарској противвредности;
 13. Да им је вредност основних средстава најмање 500.000,00 евра, у динарској противвредности у билансу стања у 2018. години;
 14. Да имају имплементиран систем квалитета ISO 9001.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Програмом се суфинансирају активности привредних друштава на припреми и реализацији унапређења својих перформанси у складу за захтевима МНК. Програмом ће се суфинансирати следеће групе активности:

 • Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма, под чиме се подразумева доградња и реконструкција производних објеката – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 40% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма под чиме се подразумева куповина производне опреме (до 3 године старости) – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 60% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Инвестирање у материјалну имовину Корисника Програма под чиме се подразумева куповина и инсталација опреме за аутоматизацију/дигитализацију производних процеса – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 70% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за модернизацију производних линија – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за успостављање серијске производње – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за оптимизацију производних процеса према захтевима циљних сектора – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 80% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за унапређење контроле квалитета готових производа – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 60% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда специфичних индустријских грана – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 50% од укупне вредности оправданих трошкова;
 • Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања – РАС ће суфинансирати ову активност у износу до 50% од укупне вредности оправданих трошкова.

Сваки подносилац пријаве по овом програму може поднети једну пријаву, са тим што може да аплицира за више претходно активности дефинисаних до максималног износа интервенције.

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију овог првог јавног позива у оквиру Програма опредељен је буџет у износу од 463.000.000,00 динара.

Овим програмом РАС кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности подржава реализацију дефинисаних активности.

Максималан износ по Кориснику Програма износи 23.000.000,00 динара, колики је и праг за доделу „de minimis“ државне помоћи. Уколико је исто привредно друштво већ било корисник државне помоћи у текућој и претходне 2 године, износ одобрених бесповратних средстава ће бити умањен за тај износ.

У зависности од врсте одобрених пројектних активности, РАС ће суфинансирати пројекте Корисника Програма кроз:

 • Рефундацију бесповратних средстава у пуном износу након завршетка пројектних активности за консултантске услуге (у смислу овог програма);
 • Уплату аванса у висини од максимално 30% одобреног износа и рефундацију преосталог износа бесповратних средстава након завршетка пројектних активности за инвестирање у материјалну имовину (у смислу овог програма).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Образац 2 – Изјава о прихватању услова Програма и de minimis додељеној државној помоћи;
 3. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
 4. Оверена копија сертификата система квалитета;
 5. Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2018. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину издата од АПР. (Уколико подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);
 6. Оверенa копијa извештаја ЦРОСО на дан 31.12.2018. о броју запослених, по свим основима;
 7. Писмо препоруке МНК (опционо, уколико постоји, доставити у формату дефинисаном од стране РАС).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у штампаној форми и форми електронског документа[2] потписаним електронским потписом (на „USB“ меморији ), на следећу адресу:

Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12/III, 11000 Београд

са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, на адреси www.ras.gov.rs.

За детаљније информације можете се обратити РАС на: dobavljaci@ras.gov.rs.

 

Јавни позив за учешће у Програму је расписан 13. маја 2019. године и трајаће 30 дана са могућношћу поновног отварања уколико целокупни износ бесповратних средстава не буде утрошен.

 

Пратећа документација:

Обавештење

У оквиру Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија унесене су исправке у оквиру Обрасца 1- Пријава за учешће у Програму. У делу који се односи на учешће појединачних производа у пословном приходу подносиоца пријаве, два пута је била унесена 2017. година. У складу са претходним, исправљена поља се сада односе на 2017. и 2018. годину. Такође, у оквиру поља која обухватају податке о укупном извозу подносиоца пријаве, направљене су исправке у билансним позицијама које се користе за израчунавање тражене вредности.

Поменути документ можете пронаћи у наставку, заједно са осталом пратећом документацијом.

Све пријаве које су пристигле са претходно доступним обрасцем, биће свакако прихваћене и прегледане у складу са Упутством за спровођење овог програма.

 

[1] Директни материјали, интегрисани у готов производ, улазе у саставницу готовог производа. Индиректни материјали, који нису интегрисани у готов производ, не улазе у саставницу готовог производа (Извор: Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS, https://ch.scm-portal.net/glossary/materials_direct.shtml)

 

[2] Скуп података састављен од слова, бројева, симбола, графичких, звучних и видео материјала, у електронском облику