ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ „AGRITECHNICA“ 2019

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године, објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

„AGRITECHNICA“ 2019, ХАНОВЕР, НЕМАЧКА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму пољопривредне механизације „AGRITECHNICA“ 2019 који се одржава у Хановеру, Немачка, у периоду од 10. до 16. новембра 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„AGRITECHNICA“ (http://www.agritechnica.com/) је највећи међународни сајам из области пољопривредне механизације, трактора и делова. Представља један од најзначајнијих сајмова за произвођаче пољопривредне механизације широм света, који се одржава сваке друге године у Хановеру, у сајамском простору HANNOVER MESSE. На сајму 2017. године, излагало је 2.802 компанија из 52 земаља у 23 хале, а сајам је посетило преко 458.000 посетилаца из 130 земаља, од којих је 110.000 иностраних посетилаца.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на Националном штанду имају мала, средња и велика предузећа који морају да испуњавају следеће опште услове:

1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;

2. да су у већинском приватном власништву;

3. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије, текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије, као и да послује у сектору услуга хотелског смештаја;

4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;

5. да у претходне две године нису били у блокади;

6. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;

7. да су извозно оријентисани.

 

Документација коју је потребно доставити:

1) Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);

2) Испуњеност услова делатности ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;

3) Образац 2 - Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од датума објављивања Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);

5) Бланко меница са меничним писмом и копијом картона депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање уговорних обавеза.Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.

 

Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „AGRITECHNICA“ 2019.

Рок за достављање пријава је 25.4.2019.године до 16 часова.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП као и неопходне Обрасце можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs и Привредне коморе Србије www.pks.rs .

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145; 064/0529834 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму

Образац 1 - Пријава за учешће на сајму

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве

Образац 3 - Менично овлашћење

Упутство за спровођење програма интернационализације