ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У ТИРАНИ „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019“

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године, и изменама и допунама Упутства од дана 01.03.2019. и дана 29.03.2019. године, објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У ТИРАНИ

TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019“, ТИРАНА, АЛБАНИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму привреде „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019“ који се одржава у Tирани, Албанија, у периоду од 23. до 26. новембра 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

За српску привреду Албанија је тржиште са значајном перспективом где наша привреда бележи вишегодишњи суфицит у размени, са константним растом робне размене. Тржиште Албаније је недовољно покривено, односно могућности пласмана наших производа су знатно веће и ово је добра прилика да наши извозници представе своје прoизводне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Албаније и излагачима из других земаља.

Међународни сајам привреде у Тирани је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Албанији која ће окупити излагаче из више од 20 земаља. Прошле године сајам је посетило преко 20.000 посетилаца. Будући да је овај сајам по профилу општи, представиће се производи из металске и грађевинарске индустрије, пољопривредне и прехрамбене области, најновија достигнућа из аутомобилске индустрије, области високих технологија, као и у сектору услуга од банкарства до туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Партиципација покрива трошкове заједничког транспорта изложбених експоната, шпедиције и преводиоца (албанско-српски) за време трајања сајма. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и смештаја.

 

Право на учешће на Националном штанду имају микро, мала, средња и велика привредна друштва као и предузетници који морају да испуњавају следеће опште услове:

 1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;
 2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије (производња грађевинског материјала), текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије, као и да послује у сектору услуга хотелског смештаја;
 3. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 4. да у претходне две године нису били у блокади;
 5. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 6. да су извозно оријентисани.

 

Документација коју је потребно доставити:

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности  ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом  додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;
 3. Образац 2 - Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да  постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од  датума објављивања  Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);
 5. Бланко меница са меничним  писмом  и копијом  картона  депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање  уговорних обавеза.Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.

 

Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2019.

Рок за достављање пријава је 25.09.2019.године до 16.30 часова.

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП као и неопходне Обрасце можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs  и Привредне коморе Србије www.pks.rs .

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Бојану Лаловић на број 011/3300-919; 064/875-12-64 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

Текст јавног позива

Образац 1 - Пријава за учешће

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве

Образац 3 - Менично овлашћење

Упутство за спровођење програма интернационализације