Zatvoreni programi / konkursi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

 

Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), u delu koji se odnosi na meru 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za koju se raspisuje ovaj javni poziv, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 1. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave podnosi jednu prijavu za izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije sva projektno-tehnička dokumentacije mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

 1. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

 1. prethodna studija opravdanosti;
 2. studija opravdanosti;
 3. studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
 4. generalni projekat;
 5. idejno rešenje;
 6. idejni projekat;
 7. projekat za građevinsku dozvolu;
 8. projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

 1. razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
  1. revitalizaciju braunfild lokacija;
  2. razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

III Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
 2. da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);
 3. da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

IV Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:

 1. pravilno popunjen Obrazac 1 - Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini - 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave - izrada projektno-tehničke dokumentacije;
 2. izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;
 3. projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;
 4. dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;
 5. akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je podneta prijava;
 6. procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i skenirana u elektronskom formatu na CD.

 1. Finansijski okvir

Za realizaciju Mere sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđena su sredstva u visini od 80.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:

 1. do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;
 2. do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;
 3. do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;
 4. do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste  projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

 1. Kriterijumi za odabir projekata

Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:

1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

2) stepen razvijenosti;

3) efekti projekta;

4) održivost projekta;

5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.

Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova.

 1. Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava

Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projektno-tehničke dokumentacije, preliminarnu visinu odobrenih bespovratnih sredstava za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, nakon zaključenog ugovora između jedinice lokalne samouprave i projektanta (ponuđača), a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke koju sprovodi jedinica lokalne samouprave i izvršiti prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Ukoliko ugovorena vrednost prelazi odobrenu vrednost predviđenu Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne iskoristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 15. novembra 2016. godine.

 1. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Tačno popunjen prijavni formular koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs. i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo privrede

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv - mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4165, 011/333-4189 i 011/333-4174.

 

Prateća dokumentacija:

Tekst Javnog poziva

Obrazac prijave 1

Kriterijumi

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja ravnomernog regionalnog razvoja