Zatvoreni programi / konkursi

FINANSIJSKA PODRŠKA POSLOVNOJ INSTITUCIONALNOJ INFRASTRUKTURI

Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi (Program) sprovodi Razvojna agencija Srbije (RAS) u skladu sa Programom rada RAS za 2016. godinu.

Podnosioci prijave projekta

Pravo na podnošenje prijava projekata imaju: Klasteri, poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi, akreditovane regionalne razvojne agencije, udruženja, zadruge, privredne komore, (koji mogu učestvovati samostalno ili u konzorcijumu kao vodeći partner ili partner), kao i naučno istraživačke organizacije, instituti i fakulteti (NIO), (koji mogu učestvovati samo kao partner u okviru konzorcijuma, odnonso ne mogu nastupiti samostalno, niti kao vodeći partner). Svaki potencijalni korisnik može da kandiduje više projekata, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

Opis Programa i namena sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz ovaj program podržava najbolje projekte koji za cilj imaju razvoj privrednih subjekata zasnovan na znanju, inovativnosti, konkurentnosti, poslovnom udruživanju, a koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji.

Namena bespovratnih sredstava

Projektne aktivnosti koje su od značaja za razvoj poslovne institucionalne infrastrukture, a koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:

U okviru Komponente 1:

 • Razvoj zajedničkog proizvoda i/ili razvoj tehnoloških procesa i/ili nabavka zajedničke opreme i/ili infrastrukturno opremanje zajedničkih pogona i opciono: uspostavljanje novih mehanizama saradnje između MMSP koji doprinose povećanju konkurentnosti
 • Kreiranja lanaca vrednosti u cilju povećanje stepena finalizacije proizvoda sa pretežnim udelom domaće sirovine;
 • Kreiranja lanaca dobavljača u cilju uspostavljanja poslovne saradnje između velikih kupaca i MMSP;
 • Proširenje kapaciteta postojećih ili osnivanje novih PI i opciono: unapređenje modela poslovne inkubacije;
 • Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta postojećih NTP i opciono: unapređenje modela podrške od strane NTP;
 • Implementacija istraživačko razvojnih rezultata NIO kod MMSP;
 • I ostale projektne aktivnosti koje doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva.

U okviru Komponente 2:

 • Razvoj novih i/ili unapređenje postojećih usluga Korisnika namenjenih unapređenju konkurentnosti MMSP i preduzetnika i pružanje istih krajnjim korisnicima;
 • Razvoj usluga podrške inovativnim MMSP i pružanje istih krajnjim korisnicima;
 • Uspostavljanje novih mehanizama saradnje između MMSP koji doprinose povećanju konkurentnosti;
 • Unapređenje modela poslovne inkubacije;
 • Unapređenje modela podrške od strane NTP;
 • Aktivnosti promocije preduzetništva i primera dobre prakse;
 • Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u saradnji sa NIO i MMSP na konkretnim projektima u cilju povećanja konkurentnosti MMSP.

Finansijski okvir

Ukupan budžet Programa iznosi 130.000.000 dinara. Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta, bez PDV. Projekti se odobravaju u rasponu od 500.000 do 5.000.000 dinara. Projekti će se odobravati sukcesivno do utroška sredstava.

Način prijavljivanja

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, u analognom i digitalnom obliku, se podnose lično ili preporučenom poštom na Pisarnicu Razvojne agencije Srbije, na adresu Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd, sa naznakom: Prijava za javni poziv za učešće u Programu podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016. godini.

Napomena Javni poziv važi od dana objavljivanja na sajtu RAS, odnosno od 25.04.2016. godine i otvoren je najkasnije do 31.10.2016. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.  Krajnji rok za završetak aktivnosti i realizaciju plaćanja u vezi sa obavljenim aktivnostima od strane korisnika sredstava je 1. maj 2017. godine. Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici www.ras.gov.rs.

Za više informacije kontaktirajte RAS: 011 3398-484; 3398-455.

Kontakt osobe su: dragana.jovic@ras.gov.rsmilena.blagojevic@ras.gov.rsmilos.djekic@ras.gov.rs i milan.drobnjak@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo za realizaciju programa

Obrazac 1 - Prijava projekta

Obrazac 2 - Opis projekta

Obrazac 3 - Izjava

Obrazac 4 - Izjava o korišćenoj državnoj pomoći

Obrazac 5 - Budžet

Obrazac 6 - Struktura učešća korisnika

Obrazac 7 - Podaci o nosiocu - članicama konzorcijuma

Obrazac 8 - Radne biografije

Matrica ocene prijave