Zatvoreni programi / konkursi

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2017.

Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini (u daljem tekstu: Program) dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: RAS) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/banaka, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane partnerske lizing kompanije izabrane na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

1) unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje;

2) poboljšanje konkurentnosti proizvođača;

3) povećanje vrednosti i obima prometa;

4) smanjenje rizika finansiranja nabavke proizvodne opreme;

5) smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

6) povećavanje ponude dugoročnih izvora finansiranja;

7) promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;

8) poboljšanje kreditne ponude banaka i lizing kompanija za finansiranje nabavke proizvodne opreme;

9) jačanje partnerstva između banaka, lizing kompanija i javnog sektora u unapređenju izvora finansiranja.

Finansijski okvir

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 567.720.592,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne  može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.  Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme, dok će preostalih 70% vrednosti od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme biti obezbeđen iz kredita poslovne banke, ili ugovora o finansijskom lizingu lizing kompanije.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predugovora.

Korisnik sredstava  ima zabranu 2 godine, od dana sklapanja ugovora sa Razvojnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke, lizing kompanija i Razvojna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

Namena sredstava

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i to:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Pravo učešća na konkursu za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Banke moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

 1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;

 2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;

 3. Pokazatelj adekvatnosti kapitala je u skladu sa regulativom NBS;

 4. Banka je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2016. godini);

 5. Narodna banka Srbije ne sprovodi privremene mere nad bankom.

Pravo učešća na konkursu za učešće lizing kompanija u realizaciji Programa

Pravo učešća imaju sve zainteresovane lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Lizing kompanije moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

 1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;

 2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;

 3. Novčani deo kapitala je u skladu sa regulativom NBS;

 4. Lizing kompanija je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2016. godini);

 5. Narodna banka Srbije ne sprovodi mere nad lizing kompanijom zbog neispunjavanja obaveza propisanih Odlukom o bližim uslovima načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;
 • isključuje se hipoteka kao sredstvo obezbeđenja osim ako se odnosi na hipoteku koja je ranije uzeta kao obezbeđenje po drugom kreditu;
 • isključuje se depozit kao sredstvo obezbeđenja sredstava (osim kao privremeno obezbeđenje do trenutka uspostavljanja zaloge na opremi);
 • potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;
 • privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja perioda otplate, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

 • troškovi obrade kredita;
 • troškovi otvaranja i vođenja namenskog računa;
 • troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;
 • troškovi menica;
 • troškovi overe založne izjave;
 • troškovi upisa pokretne zaloge u APR;
 • ostali, ukoliko su predviđeni.

Obavezujući uslovi za sve lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se finansijski lizing odobrava pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarna sredstva obezbeđenja su menice privrednog subjekta i puno imovinsko osiguranje opreme-predmeta lizinga, koji ostaje u vlasništvu lizing kompanije do isplate ukupnog iznosa lizing naknada definisanih ugovorom o finansijskom lizingu;
 • pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa lizing kompanije na privredni subjekt istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade (ukupno ugovoreni iznos lizing naknada mora obuhvatati kompletnu vrednost predmeta lizinga);
 • isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja;
 • privredni subjekti mogu otplatiti sredstva finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora finansijskom o lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

 • troškovi obrade zahteva;
 • troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;
 • troškovi menica;
 • troškovi upisa ugovora u registar finansijskog lizinga u APR;
 • ostali, ukoliko su predviđeni.

Pravo na učešće u realizaciji programa imaće maksimalno pet najbolje rangirane banke i jedna najbolje rangirane lizing kompanije.

Kandidati čije je zahteve Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

popunjen  Prilog 1;
Aktuelno rešenje o registraciji i obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac), kao i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima ukoliko postoje;
Rešenje o izdavanju dozvole za rad NBS;

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji  Program podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2017 godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava i sva prateća dokumentacija predaju se lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

Rok za podnošenje prijava je 21. mart 2017. godine.

 

Na internet stranama Ministarstva na adresi: www.privreda.gov.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija za učešće u Programu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 333 4150 ili putem e-majl adrese: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Nacrt Ugovora Banke MP RAS 2017

Nacrt ugovora LK MP RAS 2017

PRILOG 1 Za banke 2017

Prosecan broj zaposlenih u 2015 i 2016.g. za prosto knjigovodstvo