Zatvoreni programi / konkursi

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

 

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini (u daljem tekstu: Program). Ovaj program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

 1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
 2. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
 4. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD.
 5. INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
 6. UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 542.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje:

 1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 2. polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina;
 3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se koristiti za proizvodnju razmenjivih dobara.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost;

2) nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;

4) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

5) refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;

6) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

 

Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1. pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)  prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu,  kao i

2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre.

 

Uslovi učešća u Programu

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

 1. da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog Programa;
 2. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2013 godine;
  1. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  2. da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
 3. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
  1. da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;
 4. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
  1. svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
  2. da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
  3. da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
 • primarna poljoprivredna proizvodnja;
 • trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
 • ugostiteljstvo;
 • proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 • organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 • proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.
  1. da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;
  2. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2014, 2015, 2016. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti;
 • da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim  redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom  lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Finansijski okvir

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanija:

 1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
 2. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
 4. BANCA INTESA A.D. Beograd.
 5. INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
 6. UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompanijama se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu. 

Potrebna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
 2. potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava - Obrazac broj 2;
 3. profaktura ili predugovor izdat u 2016. godini;
 4. original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
 5. original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 6. original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

 

Više informacija o ovom Programu možete pogledati i na internet stranama Ministarstva privrede.

 

Prateća dokumentacija:

Informacija o načinu sprovođenja programa

Obrazac 1 za privredne subjekte

Obrazac 2 za privredne subjekte

Obrazac 3 za banke i lizing kompanije

Uslovi izabranih banaka i lizing kompanija

Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom kredita

Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom lizinga

Uredba o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016.