Програм стандардизације услуга акредитованих регионалних развојних агенција потенцијалним инвеститорима

Развојна агенција Србије креирала је Програм стандардизације услуга акредитованих регионалних развојних агенција потенцијалним инвеститорима како би унапредила капацитете регионалних развојних агенција и оспособила их да учествују у реализацији једног дела услуга које се пружају потенцијалним инвеститорима на локалном и регионалном нивоу.   

Постојеће АРРА се налазе на различитим нивоима развијености, како са аспекта обучености кадрова, тј. кадровске структуре и искуства особља које ради, тако и са аспекта организационе структуре. У великом броју случајева неопходно је да АРРА побољшају своје перформансе како би достиглe ниво неопходан за рад са потенцијалним инвеститорима. Такође, евидентна је потреба стандардизације услуга које пружају у одређеним областима, пре свега кроз подизање капацитета запослених. Програм обухвата едукацију запослених у АРРА и финансијску подршку за пружање услуга потенцијалним инвеститорима, као и пружање помоћи ЈЛС у идентификацији, припреми и презентацији инвестиционих локација и пројеката.

РАС се креирањем Програма определила да посредује у стварању услова за успостављање односа између АРРА и потенцијалних инвеститора, а све у циљу бољег позиционирања АРРА, у контексту њихове улоге значајних чинилаца економског развоја на локалном и регионалном нивоу и остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

 

Пратећа документација:

1. Упутство за спровођење
2. Прилог 1