ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години

 

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Републике Србије, и уз подршку пројекта „Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима“, који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији програма.

Укупна средства која су обезбеђена за реализацију овог програма из буџета Републике Србије и из претприступних фондова ЕУ – ИПА 19 су у износу од око 1.400.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.

Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:

1. да су благовремено доставиле комплетну и исправну конкурсну документацију;

2. да су понудиле услове су у складу са Програмом;

3. да је показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније у складу са актима НБС;

4. да је банка односно лизинг компанија остварила позитиван финансијски резултат са стањем на дан 30.09.2022. године ;

5. да НБС није изрекла меру лизинг компанији у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга („Службени гласник РС“, бр. 85/11) односно банци у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке ("Сл. гласник РС", бр. 30/15 и 1/20).

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:

  • попуњен Прилог 1 (образац доступан на сајту министарства);
  • образац са потписом лица овлашћеног за заступање, који је потписао Прилог 1 (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години – НЕ ОТВАРАТИ“ са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 25. ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ.

 

Обавезујући услови, за све банке и лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву, као и критеријуми за избор банака/лизинг компанија, прецизно су дефинисани у Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години.

Tекст овог програма са пропратном документацијом за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:

Министарства привреде: www.privreda.gov.rs

Развојне агенције Србије: www.ras.gov.rs

Портала предузетништва: www.preduzetnistvo.gov.rs

 

Пратећа документација:

Текст Јавног позива за банке и лизинг компаније
Прилог 1 за банке
Прилог 1 за лизинг компаније
Уредба о утврђивању Програма подршке МСП за набавку опреме у 2023. години
Кратак текст о информационом систему