Jавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години

С А О П Ш Т Е Њ Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2020. ГОДИНИ

 

Министарство привреде је 29.01.2020. године расписало јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години. Пријаву је доставило 11 банака и 4 лизинг компаније.

Како право на учешће у реализацији Програма могу имати максимално шест најбоље рангираних банака и две најбоље рангиране лизинг компаније, Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија донела је одлуку да следеће банке и лизинг компанија учествују у спровођењу Програма ове године:

 

Банке партнери Министарства у реализацији Програма су:

 1. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад
 1. BANCA INTESA А.Д. Београд
 1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд
 1. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
 1. PROCREDIT БАНК А.Д. Београд
 1. OTP БАНКА СРБИЈА

 

и две лизинг компаније:

 1. INTESA LEASING ДОО БЕОГРАД
 2. UNICREDIT LEASING ДОО Београд

 

 

Оне су за учеснике овог Програма понудиле посебне, повољније услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опреми која се набавља.

Министарство привреде реализује овај Програм у циљу подршке инвестицијама и подстицаја бржем привредном развоју. За овај програм је у 2020. години опредељено 2.000.000.000 динара бесповратних средстава.

Очекује се да Јавни позив за привредне субјекте за доделу бесповратних средстава по овом Програму буде расписан у другој половини марта месеца 2020. године. 

 

На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години („Службени гласник РС“, бр. 5/2020)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години

 

Министарство привреде додељује бесповратна средства микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/а, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске/их лизинг компаније/а изабране на основу овог позива.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Општи циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

 

Специфични циљеви Програма су:

1) раст прихода;
2) подршка запошљавању;
3) интернационализација пословања и укључивање привредних субјеката у ланце добављача великих система;
4) унапређење технолошких процеса производње;
5) унапређење конкурентности;
6) подстицање заштите животне средине;
7) побољшање услова финансирања микро, малих, средњих предузећа и предузетника;

 

Финансијски оквир


Укупна средства за реализацију овог Програма износе 2.000.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу од 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара. Минимална сопствена средства привредног субјекта који подноси захтев износе 5% нето вредности набавке производне опреме, док ће преосталих 70% вредности од нето вредности набавке производне опреме бити обезбеђен из кредита пословне банке, или уговора о финансијском лизингу лизинг компаније.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 30. децембра 2019. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања:

 • 1 запослен – до 1 милион РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 4 милиона РСД.
 • 2 – 5 запослена – до 2,5 милиона РСД. Максимална укупна нето вредност опреме која се набавља не може да буде већа од 10 милиона РСД.
 • 6 и више запослених – до 5 милиона РСД.


У случају када привредни субјекат има више од 6 запослених и када је укупна нето вредност опреме која се набавља виша од 20.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

Проценат учешћа бесповратних средстава Министарства у трошковима набавке опреме, одређиваће се у односу на цену из достављене профактуре/предрачуна/предуговора/понуде.

Корисник средстава има забрану 2 године, од дана склапања уговора са Развојном агенцијом, да отуђи опрему што контролишу банке, лизинг компанија и Развојна агенција и извештавају Министарство.

 

Намена средстава


Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и извођење грађевинских радова, и то:


1) производне опреме и/или машина;
2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;
4) машине и опрема за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;
5) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.
Средства за реализацију Програма се не могу користити за:
1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);
2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др;
3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл;
4) рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) опрему;
5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;
6) набавку опреме коју подносилац захтева за доделу бесповратних средстава сам производи;
7) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

 

Право учешћа на конкурсу за учешће пословних банака у реализацији Програма

Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.


Банке морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
3. Показатељ адекватности капитала је у складу са регулативом НБС;
4. Банка је остварила профит у претходној пословној години (2019. години);
5. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком.

 

Право учешћа на конкурсу за учешће лизинг компанија у реализацији Програма

Право учешћа имају све заинтересоване лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.


Лизинг компаније морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
3. Новчани део капитала је у складу са регулативом НБС;
4. Лизинг компанија је остварила профит у претходној пословној години (2019. години);
5. Народна банка Србије не спроводи мере над лизинг компанијом због неиспуњавања обавеза прописаних Одлуком о ближим условима начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга.

 

Обавезујући услови за све банке које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се кредити одобравају под следећим условима:

 • период почетка – шест месеци;
 • примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине;
 • искључује се хипотека као средство обезбеђења осим ако се односи на хипотеку која је раније узета као обезбеђење по другом кредиту;
 • искључује се депозит као средство обезбеђења средстава (осим као привремено обезбеђење до тренутка успостављања залоге на опреми);
 • искључује се забрана расподеле добити привредног субјекта до отплате кредита;
 • искључују се трошкови обраде кредита;
 • потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;
 • привредни субјекти могу отплатити кредит превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања периода отплате, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.


Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

 • трошкови отварања и вођења наменског рачуна;
 • трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;
 • трошкови меница;
 • трошкови овере заложне изјаве;
 • трошкови уписа покретне залоге у АПР;
 • остали, уколико су предвиђени.

 

Банке ће бити у обавези да користе апликацију у оквиру софтверског система развијеног од стране министарства за пријем захтева, спровођење и праћење програма, као и да обезбеде сву неопходну техничку подршку и сарадњу за несметану примену исте.

Обавезујући услови за све лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се финансијски лизинг одобрава под следећим условима:

 • период почетка – шест месеци;
 • примарна средства обезбеђења су менице привредног субјекта и пуно имовинско осигурање опреме-предмета лизинга, који остаје у власништву лизинг компаније до исплате укупног износа лизинг накнада дефинисаних уговором о финансијском лизингу;
 • право својине над предметом лизинга се преноси са лизинг компаније на привредни субјект истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде (укупно уговорени износ лизинг накнада мора обухватати комплетну вредност предмета лизинга);
 • искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења;
 • искључују се трошкови обраде захтева;
 • привредни субјекти могу отплатити средства финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора финансијском о лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.


Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

 • трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;
 • трошкови меница;
 • трошкови уписа уговора у регистар финансијског лизинга у АПР;
 • остали, уколико су предвиђени.

 

Лизинг компаније ће бити у обавези да користе апликацију у оквиру софтверског система развијеног од стране министарства за пријем захтева, спровођење и праћење програма, као и да обезбеде сву неопходну техничку подршку и сарадњу за несметану примену исте.

Напомена: Банке које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима из Табеле 1, биће дисквалификоване. Уколико банка даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити методологију дату Одлуком о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику („Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 62/18) без обзира да ли су корисници правна или физичка лица. У обрачун треба укључити све трошкове изузев трошкова процене и пуног имовинског осигурања на предмету залоге. Обрачуната ефективна каматна стопа на дан одобравања и на дан исплате кредита клијенту могу бити веће од исказане ЕКС у Табели 1. само на основу урачунавања наведених трошкова.

Варијабилну каматну стопу за динарске кредите и кредите индексиране у еврима у табели приказати и у укупном износу, као и кроз следећу структуру:


– за динарске кредите: РКС/1М ББ/3М ББ/6М ББ+маржа банке.
– за кредите индексиране у еврима 3М/6М ЕБ+маржа банке.

 

Напомена: Лизинг компаније које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима из Табеле 2, биће дисквалификоване. Уколико лизинг компанија даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити методологију дату Одлуком о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику, без обзира да ли су корисници правна или физичка лица. У обрачун треба укључити све трошкове изузев трошкова процене и пуног имовинског осигурања на предмету залоге. Обрачуната ефективна каматна стопа на дан одобравања и на дан реализације лизинг уговора клијенту могу бити веће од исказане ЕКС у Табели 2. само на основу урачунавања наведених трошкова. Варијабилну каматну стопу за динарске кредите и кредите индексиране у еврима у табели приказати и у укупном износу, као и кроз следећу структуру:

– за динарске кредите: РКС/1М ББ/3М ББ/6М ББ+маржа банке.
– за кредите индексиране у еврима 3М/6М ЕБ+маржа банке.

 

Понуде ефективне каматне стопе свих банака се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и валуту наведену у Табели 1.

Понуде ефективне каматне стопе свих лизинг компанија се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и валуту наведену у Табели 2.

Понуде банака и понуде лизинг компанија се посебно рангирају.

Сабирањем тако добијених рангова формира се финална ранг листа на основу које Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака односно лизинг компанија доноси Одлуку о избору банака и лизинг компаније.

Право на учешће у реализацији програма имаће максимално шест најбоље рангираних банака и максимално две најбоље рангиране лизинг компаније.

Кандидати чије је захтеве Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија одбила имају право на жалбу у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Жалба се подноси министру привреде, непосредно или препорученом поштом, на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

О жалби одлучује министар у року од 30 дана од дана пријема приговора.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:

 • попуњен Прилог 1;
 • образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.


Пријава предаје се лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде
Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд

Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2020. године.

На интернет странама Министарства на адреси: www.privreda.gov.rs и Развојне агенције Србије на адреси: www.ras.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација Прилог 1, за учешће у Програму као и Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години, нацрт Уговора о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 333 4227 или путем е-мејл адресе: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

 

Пратећа документација:

 1. Текст Јавног позива за банке и лизинг компаније
 2.  Прилог 1  за банке
 3. Прилог 1 за лизинг компаније
 4. Нацрт уговора о реализација програма МП- РАС- банке
 5. Нацрт уговора о реализација програма МП- РАС- лизинг компаније
 6. Усвојена Уредба за утврђивање програма подршке МСП за набавку опреме 2020. година
 7. Кратки текст о информационом систему