Jавни позив - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ММСП

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ММСП

Развојна агенција Србије расписује Јавни позив у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2019. годину и Меморандумом о разумевању о спровођењу Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП за 2019. годину закљученим са Немачком организацијом за међународну сарадњу (даље: GIZ).

Циљ Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП је да се створи јасна инфраструктура за подршку ММСП у процесу дигиталне трансформације.

Овај процес захтева стратешки приступ, како у анализи постојећег стања, тако и у планирању будућих пословних активности. Један од кључних предуслова за успех и постизање пуног ефекта дигиталне трансформације је увођење нових пословних модела и принципа пословања заснованих на доступним дигиталним алатима.

Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП за 2019. годину се спроводи кроз три фазе, и то:

 1. Развој појединачних Експертских анализа за ММСП од стране Сертификованог косултанта, укључујући самопроцену предузећа;
 2. Израда Стратегије дигиталне трансформације за ММСП од стране Сертификованог консултанта, за изабране области наведене у Експертској анализи;
 3. Имплементација решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације.

Прве две фазе Програма се координирају и имплементирају од стране Центра за дигиталну трансформацију.

Трећу фазу Програма спроводи Развојна агенција Србије и намењена је ММСП која су прошла кроз претходне две фазе.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

Општи услови:

 1. Да је, у тренутку објављивања јавног позива, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 2. Да је у већинском приватном власништву;
 3. Да над њим није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 4. Да је измирило све обавезе по основу пореза и доприноса;
 5. Да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи; 
 1. Да има израђену Стратегију дигиталне трансформације од стране Сертификованог консултанта.

Специфични услови:

 1. Пројектна активност која се односи на Имплементацију решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације не може бити започета пре доношења одлуке од стране РАС.
 2. Сертификовани консултант који је задужен за израду Стратегије дигиталне трансформације, пружање подршке при изради РАС апликативног формулара и верификацију имплементираног решења не може бити ангажован у фази имплементације решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације.

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву пројекта за учешће у Програму.

 

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност, по принципу рефундације.

Максималан износ одобрених средстава по Кориснику је 600.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 70.000.000,00 динара.

Рок за завршетак пројектних активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС.

Средства се додељују Корисницима у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13, 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Износ de minimis државне помоћи који се додељује кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства из овог програма намењена су за суфинансирање:

 1. Имплементације решења предвиђеног Стратегијом дигиталне трансформације (унапређења/увођења нових: пословних процеса, пословних модела, производа и услуга);
 2. Услуга пружених од стране Сертификованог консултанта (израда Стратегије дигиталне трансформације, подршка при изради РАС апликативног формулара и верификација имплементираног решења).

Оправдани трошкови пројектних активности су трошкови који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

Трошкови који се односе на пројектну активност коју реализује Сертификовани консултант могу бити у трајању од највише 10 консултант дана, и то: израда Стратегије дигиталне трансформације – до 6 консултант дана,подршка при изради РАС апликативног формулара – до 2 консултант дана, верификација имплементираног решења - до 2 консултант дана.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Документација која се доставља приликом подношења пријаве

 1. Образац 1 – Пријава пројекта - попуњена, оверена и потписана;
 2. Образац 2 – Буџет пројекта;
 3. Образац 3 - Изјава - попуњена, оверена и потписана;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 3 месеца, у тренутку конкурисања (оригинал/оверена копија/електронска верзија Уверења са кодом за проверу);
 5. Резиме Стратегије дигиталне трансформације са предложеним решењем за имплементацију  - оверен и потписан;
 6. Уговор са Сертификованим консултантом који мора да садржи: јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан склапања уговора. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник;
 7. Понуда Пружаоца услуге за предложени пројекат, која мора да садржи: јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник. Уколико Пружалац услуге није један од предложених, од стране Сертификованог консултанта, потребно је доставити образложење зашто је он изабран, а не један од предложених Пружалаца.

РАС задржава право да врши додатну проверу достављене документације и уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

 

Унос пријаве пројекта у електронску базу РАС

Сертификовани консултант, који је од стране Подносиоца пријаве ангажован за пружање подршке при изради РАС апликативног формулара, је у обавези да податке из Пријаве пројекта унесе у електронску базу РАС, као и да скенира пратећу документацију (Буџет пројекта и Резиме Стратегије дигиталне трансформације са предложеним решењем за имплементацију). Параметри за приступ електронској бази ће бити достављени од стране РАС.

 

Место и рок за достављање документације

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом, се подносе лично или препорученом поштом у штампаној форми, на следећу адресу:

Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12/III,

11000 Београд

са назнаком: Пријава за учешће на Јавном позиву по Програму подршке дигиталној трансформацији ММСП.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, на адреси www.ras.gov.rs.

           

Јавни позив је отворен 2. августа 2019. године и траје до утрошка средстава.

 

Пратећа документација:

 1. Текст Јавног позива
 2. Образац 1 – Пријава пројекта 
 3. Образац 2 – Буџет пројекта
 4. Образац 3 - Изјава подносиоца пријаве
 5. Захтев за исплату одобрених средстава
 6. Упутство за спровођење Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП