Јавни позив - ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на

регионалном и локалном нивоу

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програмa за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење економског и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета АРРА и ЈЛС. Подршка се реализује као суфинансирање дела оправданих трошкова пројеката, а који су усмерени на:

 1. промоцију значаја регионалног развоја и субјеката регионалног развоја, као и важности придруживања ЕУ, познавање расположивих фондова и  приоритетних пројеката за финансирање;
 2. умрежавање партнера на билатералном, мултилатералном, регионалном и локалном нивоу кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње;
 3. унапређење капацитета субјеката регионалног развоја у областима: управљање развојним пројектима, привлачење директних инвестиција и промоција извоза; приступ и повлачење средстава из различитих извора финансирања (ЕУ и други фондови);
 4.  подршку за подстицање равномернијег регионалног развоја кроз реализацију међуинституционалних активности и креирање механизама подршке ММСП и предузетницима (кроз прикупљање података о потребама привреде, обраду и анализу података), односно стимулисање пословног удруживања у кластере и индустријске кластере у приоритетним секторима: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају АРРА и ЈЛС, као партнери, уколико испуњавају следеће опште услове: 

 1. да су потписали уговор о сарадњи партнера на пројекту;
 2. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 3. да су обезбедили обавезно учешће за реализацију пројекта у складу са овим програмом;
 4. да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС или донаторских организација.

Подносилац пријаве може да кандидује највише један пројекат. Као Подносилац пријаве сматрају се сви партнери на пројекту.

Средства се не могу користити за пројекти који су повезани са политичким партијама.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет Програма износи 20.000.000,00 динара.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ.

Максималан износ бесповратних средстава је 2.000.000,00 динара, без ПДВ.

Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 18 месеци од датума потписивања уговора са РАС.

 

ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су неопходни за имплементацију активности пројекта;
 4. да нису финансирани из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).

Као оправдани трошкови пројекта признају се:

I Трошкови које суфинансира РАС:

1.  Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):

1.1  Трошкови ангажовања предавача и тренера;

1.2  Трошкови превода;

1.3  Трошкови закупа простора и/или опреме;

1.4  Трошкови припреме, израде и набавке промотивног материјала (трошкови дизајна, израда позивница, публикација, лифлета, брошура, упутстава, фасцикле, оловке, УСБ и сл);

1.5  Путни трошкови лица ангажованих на пројекту (карте, изнајљивање превозних средстава, путарина, гориво) – само до 20% вредности трошкова;

1.6  Трошкови смештаја лица ангажованих на пројекту – само до 20% вредности трошкова.

2.  Трошкови израде анализа:

2.1  Трошкови израде студија изводљивости, израда пројектно техничке документације;

2.2  Трошкови спровођења истраживања и израда анализа;

2.3  Трошкови публикација (студија, анализа и извештаја о истраживањима).

3.  Трошкови развоја и унапређења услуга подршке за подстицање равномернијег регионалног развоја:

3.1  Трошкови припреме и развоја нове услуге, под условом да постоји обезбеђена финансијска одрживост након што се заврши финансирање од стране РАС;

3.2  Трошкови за унапређење постојећих услуга;

3.3  Трошкови ангажовања специјализованих стручњака;

3.4  Трошкови креирања система за мониторинг и евалуацију услуга.

II Трошкови који се признају само као сопствено учешће Подносиоца пријаве:

1.  Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):

1.1  Трошкови освежења за учеснике (кетеринг, безалкохолна пића);

1.2  Путни трошкови учесника (карте, изнајљивање превозних средстава, путарина, гориво);

1.3  Трошкови смештаја учесника.

2.  Трошкови за повећање видљивости пројекта (рекламе, билборди, тотеми, промо филмови, наступ у медијима, израда интернет презентација)

2.1  Трошкови штампане рекламе;

2.2  Трошкови аудио и видео рекламе;

2.3  Трошкови интернет рекламе.

3.  Трошкови управљања пројектом (могу бити у максималној висини до 20% укупне вредности пројекта):

3.1  Плате лица запослених код подносиоца пријаве/партнера ангажованих на пројекту;

3.2  Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;

3.3  Режијски трошкови канцеларијског простора за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона и сл.);

3.4  Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати (папир, тонери, оловке, фасцикле и друго).

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Поднета пријава мора бити потпуна.

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта је:

1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена и потписана од стране Подносиоца пријаве);

2. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;

3. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);

4. Образац 4 – Буџет пројекта;

5. Образац 5 – Наратив буџета;

6. Образац 6 – Структура учешћа партнера на пројекту;

7. Образац 7 – Подаци о партнерима на пројекту;

8. Уговор о сарадњи на реализацији пројекта закључен између партнера (АРРА и ЈЛС, као и других партнера)

9. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал) ;

10. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2018. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину издатом од АПР, односно Одлукa о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2018. годину. (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);

11. Образац 8 – Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава 

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносe лично или препорученом поштом у РАС, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на адресу: Београд, Кнеза Милоша 12/III, канцеларија 301, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу.

 Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све детаљније информације о Програму можете се обратити РАС на електронску адресу:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs.

 

Пратећа документација

Текст Јавног позива
Упутство за реализацију Програма за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу
Образац 1 - Пријава пројекта
Образац 2 - Изјава о прихватању услова
Образац 3 - Изјава о државној помоћи
Образац 4 - Буџет
Образац 5 - Наратив буџета
Образац 6 - Структура учешћа партнера на пројекту
Образац 7 - Подаци о партнерима
Образац 8 - Контролна листа
Образац 9 - Захтев за исплату
​Образац 10 - Завршни извештај