Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini

S A O P Š T E Nj E
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI
 
Ministarstvo privrede je 29.01.2020. godine raspisalo javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini. Prijavu je dostavilo 11 banaka i 4 lizing kompanije.
Kako pravo na učešće u realizaciji Programa mogu imati maksimalno šest najbolje rangiranih banaka i dve najbolje rangirane lizing kompanije, Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija donela je odluku da sledeće banke i lizing kompanija učestvuju u sprovođenju Programa ove godine: 
 
Banke partneri Ministarstva u realizaciji Programa su: 
1. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. Beograd
4. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd
6. OTP BANKA SRBIJA
 
i dve lizing kompanije: 
7. INTESA LEASING DOO BEOGRAD
8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd
 
 
One su za učesnike ovog Programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremi koja se nabavlja.
 
Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju podrške investicijama i podsticaja bržem privrednom razvoju. Za ovaj program je u 2020. godini opredeljeno 2.000.000.000 dinara bespovratnih sredstava. 
Očekuje se da Javni poziv za privredne subjekte za dodelu bespovratnih sredstava po ovom Programu bude raspisan u drugoj polovini marta meseca 2020. godine.  

 

 

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini („Službeni glasnik RS“, br. 5/2020)

Republika Srbija
MINISTARSTVO PRIVREDE
raspisuje


JAVNI POZIV
za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini

 

Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/a, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane partnerske/ih lizing kompanije/a izabrane na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Opšti cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

 

Specifični ciljevi Programa su:

1) rast prihoda;
2) podrška zapošljavanju;
3) internacionalizacija poslovanja i uključivanje privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema;
4) unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje;
5) unapređenje konkurentnosti;
6) podsticanje zaštite životne sredine;
7) poboljšanje uslova finansiranja mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika;

 

Finansijski okvir


Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 2.000.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme, dok će preostalih 70% vrednosti od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme biti obezbeđen iz kredita poslovne banke, ili ugovora o finansijskom lizingu lizing kompanije.

Postoje sledeća ograničenja u pogledu visine bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 30. decembra 2019. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

 • 1 zaposlen – do 1 milion RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 4 miliona RSD.
 • 2 – 5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 10 miliona RSD.
 • 6 i više zaposlenih – do 5 miliona RSD.


U slučaju kada privredni subjekat ima više od 6 zaposlenih i kada je ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja viša od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predračuna/predugovora/ponude.

Korisnik sredstava ima zabranu 2 godine, od dana sklapanja ugovora sa Razvojnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke, lizing kompanija i Razvojna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

 

Namena sredstava


Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i izvođenje građevinskih radova, i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;
2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;
4) mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;
5) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.
Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);
2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;
3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl;
4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;
5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
6) nabavku opreme koju podnosilac zahteva za dodelu bespovratnih sredstava sam proizvodi;
7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

 

Pravo učešća na konkursu za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Banke moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
3. Pokazatelj adekvatnosti kapitala je u skladu sa regulativom NBS;
4. Banka je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2019. godini);
5. Narodna banka Srbije ne sprovodi privremene mere nad bankom.

 

Pravo učešća na konkursu za učešće lizing kompanija u realizaciji Programa

 

Pravo učešća imaju sve zainteresovane lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Lizing kompanije moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
3. Novčani deo kapitala je u skladu sa regulativom NBS;
4. Lizing kompanija je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini (2019. godini);
5. Narodna banka Srbije ne sprovodi mere nad lizing kompanijom zbog neispunjavanja obaveza propisanih Odlukom o bližim uslovima načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga.

 

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;
 • isključuje se hipoteka kao sredstvo obezbeđenja osim ako se odnosi na hipoteku koja je ranije uzeta kao obezbeđenje po drugom kreditu;
 • isključuje se depozit kao sredstvo obezbeđenja sredstava (osim kao privremeno obezbeđenje do trenutka uspostavljanja zaloge na opremi);
 • isključuje se zabrana raspodele dobiti privrednog subjekta do otplate kredita;
 • isključuju se troškovi obrade kredita;
 • potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;
 • privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja perioda otplate, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

 

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

 • troškovi otvaranja i vođenja namenskog računa;
 • troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;
 • troškovi menica;
 • troškovi overe založne izjave;
 • troškovi upisa pokretne zaloge u APR;
 • ostali, ukoliko su predviđeni.

 

Banke će biti u obavezi da koriste aplikaciju u okviru softverskog sistema razvijenog od strane ministarstva za prijem zahteva, sprovođenje i praćenje programa, kao i da obezbede svu neophodnu tehničku podršku i saradnju za nesmetanu primenu iste.

Obavezujući uslovi za sve lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se finansijski lizing odobrava pod sledećim uslovima:

 • period počeka – šest meseci;
 • primarna sredstva obezbeđenja su menice privrednog subjekta i puno imovinsko osiguranje opreme-predmeta lizinga, koji ostaje u vlasništvu lizing kompanije do isplate ukupnog iznosa lizing naknada definisanih ugovorom o finansijskom lizingu;
 • pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa lizing kompanije na privredni subjekt istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade (ukupno ugovoreni iznos lizing naknada mora obuhvatati kompletnu vrednost predmeta lizinga);
 • isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja;
 • isključuju se troškovi obrade zahteva;
 • privredni subjekti mogu otplatiti sredstva finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora finansijskom o lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

 

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

 • troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;
 • troškovi menica;
 • troškovi upisa ugovora u registar finansijskog lizinga u APR;
 • ostali, ukoliko su predviđeni.

Lizing kompanije će biti u obavezi da koriste aplikaciju u okviru softverskog sistema razvijenog od strane ministarstva za prijem zahteva, sprovođenje i praćenje programa, kao i da obezbede svu neophodnu tehničku podršku i saradnju za nesmetanu primenu iste.

 

Napomena: Banke koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 1, biće diskvalifikovane. Ukoliko banka daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Službeni glasnik RS”, br. 65/11 i 62/18) bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu zaloge. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan isplate kredita klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u Tabeli 1. samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova.

Varijabilnu kamatnu stopu za dinarske kredite i kredite indeksirane u evrima u tabeli prikazati i u ukupnom iznosu, kao i kroz sledeću strukturu:

– za dinarske kredite: RKS/1M BB/3M BB/6M BB+marža banke.
– za kredite indeksirane u evrima 3M/6M EB+marža banke.

 

 

Napomena: Lizing kompanije koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 2, biće diskvalifikovane. Ukoliko lizing kompanija daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku, bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu zaloge. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan realizacije lizing ugovora klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u Tabeli 2. samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova. Varijabilnu kamatnu stopu za dinarske kredite i kredite indeksirane u evrima u tabeli prikazati i u ukupnom iznosu, kao i kroz sledeću strukturu:

– za dinarske kredite: RKS/1M BB/3M BB/6M BB+marža banke.

– za kredite indeksirane u evrima 3M/6M EB+marža banke.

 

Ponude efektivne kamatne stope svih banaka se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 1.

Ponude efektivne kamatne stope svih lizing kompanija se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 2.

Ponude banaka i ponude lizing kompanija se posebno rangiraju.

Sabiranjem tako dobijenih rangova formira se finalna rang lista na osnovu koje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka odnosno lizing kompanija donosi Odluku o izboru banaka i lizing kompanije.

Pravo na učešće u realizaciji programa imaće maksimalno šest najbolje rangiranih banaka i maksimalno dve najbolje rangirane lizing kompanije.

Kandidati čije je zahteve Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija odbila imaju pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Žalba se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O žalbi odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • popunjen Prilog 1;
 • obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac).

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Prijava predaje se lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede
Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd

Rok za podnošenje prijava je 12. februar 2020. godine.

Na internet stranama Ministarstva na adresi: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije na adresi: www.ras.gov.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija Prilog 1, za učešće u Programu kao i Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini, nacrt Ugovora o realizaciji Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 333 4227 ili putem e-majl adrese: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

 1. Tekst Javnog poziva za banke i lizing kompanije
 2.  Prilog 1 za banke
 3. Prilog 1 za lizing kompanije
 4. Nacrt ugovora o realizacija programa MP- RAS- banke
 5. Nacrt ugovora o realizacija programa MP- RAS- lizing kompanije
 6. Usvojena Uredba za utvrđivanje programa podrške MSP za nabavku opreme 2020. godina
 7. Kratki tekst o informacionom sistemu