JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE

 

Javni poziv za Program finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje je zatvoren.  Sredstva u okviru programa su utrošena.
 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (u daljem tekstu: Program) ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi legitimni korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

 1. da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 2. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 3. da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
 4. da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
 5. da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu - za sufinansiranje ili predfinansiranje dela 15% obaveznog finansijskog učešća korisnika u projektima, tako što RAS finansira 10%, a korisnik 5% projekta, odnosno RAS 12%, a korisnik 3% za korisnike sa sedištem u III i IV grupi razvijenosti.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom programu je 2.000.000,00 dinara.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Podneta prijava mora biti potpuna.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta je:

 1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena i potpisana od strane Podnosioca prijave);
 2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
 3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
 4. Obrazac 4 – Podaci o partnerima na projektu;
 5. Ugovor i prateće anekse Ugovora sa ugovaračkim/regulatornim telom (za partnere na projektu i Ugovor i prateće anekse Ugovora sa vodećim partnerom na Projektu) kojim se dokazuje da je Podnosilac prijave nosilac projekta ili partner na projektu (prihvataju se ugovori zaključeni 2018. godine ili kasnije, odnosno finansijska realizacija projekta ne sme biti započeta pre 1.1.2018. godine);
 6. Budžet projekta (usvojen od strane ugovaračkog/regulatornog tela);
 7. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva niti starija od 30 dana (orginal);

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na adresu: Beograd, Kneza Miloša 12/III, kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve detaljnije informacije o Programu možete se obratiti RAS na elektronsku adresu:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija: