Други јавни позив - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2020. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

 

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2017. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем/групацијом која испуњава услове за статус МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 6. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима.

 

Посебни услови:

 

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ИСО 9001.

           

Пословни капацитет:

1. да је претежна делатност Подносиоца пријаве у: сектору аутомобилске индустрије - уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;

2. да производи Подносиоца пријаве припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из тачке 1. Пословног капацитета, или да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из наведене тачке.

 

Кадровски капацитет:

1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан 11. децембар 2020. године, према евиденцији ЦРОСО.

 

Финансијски капацитет:

 1. да је Подносилац пријаве у 2019. години остварио пословни приход од најмање  35.000.000,00 динара;
 2. да вредност основних средстава Подносиоца пријаве, у билансу стања у 2019. години, није мања од 35.000.000,00 динара;
 3. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Програмом се суфинансирају активности Корисника које се односе на унапређење пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама МНК. Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.

 

Под улагањем у материјалну имовину подразумева се:

 • куповина и инсталација индустријских робота/опреме за аутоматизацију/ дигитализацију/оптимизацију постојећих производних процеса, као и напредних система/опреме за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа, који се испоручују МНК, до 3 године старости и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 12.000.000,00 РСД;

 • куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, до 3 године старости и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 15.000.000,00 РСД;

 • унапређење производних хала, које не подразумева грађевинске радове, већ усклађивање са специфичним технолошким захтевима индустријских сектора којима припада МНК и/или Подносилац пријаве;

Рефундација до 60% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 10.000.000,00 РСД.

 

Под консултанстком подршком подразумева се подршка:

 • за оптимизацију производних процеса који су кључни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у циљним секторима, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета;

Рефундација до 70% до укупне вредности оправданих трошкова а у максималном износу од 5.000.000,00 РСД;

 • за увођење или унапређење корпоративног управљања, а које обухвата: стратешко и оперативно планирање, управљање људским ресурсима, маркетиншке активности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената; извештавање као и израда и имплементација софтверских решења за оптимизацију пословних процеса и начина доношења одлука;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000,00 РСД;

 • за сертификацију система квалитета према захтевима стандарда који су специфични  за индустријске гране у којима послује подносилац захтева или МНК (ИАТФ16949/ИРИС/ЦЕ-3А/ ЦЕН и други појединачни специфични стандард у групи ЦЕН стандарда);

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, а у максималном износу од 2.500.000,00 РСД.

 

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

За реализацију овог другог Јавног позива у 2020. години опредељен је буџет у износу од 200.000.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова пројектних активности без ПДВ, или за одређене активности исплатом 30% аванса, а остатком износа кроз рефундацију до одређеног процента.

Средства се додељују одабраном Кориснику у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13, 119/2014), као државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ). У складу са чланом 95. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, износ де минимис државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Јавни позив за учешће у Програму је расписан 11. децембра 2020. године и траје до 09. фебруара 2021. године.

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci  и верификацијом интернет адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1- пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве, заводни број пријаве и Уговор о поверљивости информација. 

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што може да аплицира за највише три активности које су дефинисане као прихватљиве.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници: www.ras.gov.rs

Детаљније информације можете се обратити електронским путем на адресу dobavljaci@ras.gov.rs .

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву на Портал Агенције унесе и следећу документацију:

 1. Образац 2 – Изјаву о испуњености услова Програма и додељеној државној помоћи де минимис, која је издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу;
 2. Изјаву да Подносилац пријаве и његов законски заступник нису осуђивани за кривична дела против привреде; 
 3. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 4. Копију сертификата система квалитета ИСО 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС;
 5. Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве.

 

Подносилац пријаве уз Пријаву може унети и следећу документацију:

 1. Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК, или добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције;
 2. Доказ о активном комерцијалном односу са МНК, у случају достављања Писма препоруке добављача МНК (уверење или изјава од стране МНК на прописаном формату или валидан, активан уговор којим се потврђује природа комерцијалног односа);
 3. Копију индустријски специфичних стандарда издатих од стране ИАФ МЛА чланице за екстерне аудите, односно од одговарајуће институције.

 

Агенција може да, пре доношења одлуке о избору, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, од Подносиоца пријаве затражи да достави копију потребних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Агенција задржава право да у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, од Подносиоца пријаве, затражи да достави додатну документацију, појашњења или састанак путем интернета како би са сигурношћу утврдила да исти испуњава све услове из Програма. Уколико Подносилац пријаве у назначеном року не достави тражене доказе или не одговори на достављена питања и појашњења, сматраће се да не испуњава услов за који су му затражени докази, одговор или појашњење на постављено питање.

Подносилац пријаве је дужан да без одлагања писмено обавести Агенцију уколико наступе било какве околности које могу да утичу на испуњеност услова за учешће у Програму. Ова обавеза Подносиоца пријаве постоји докле год његова Пријава није одбијена, тј. све време трајања учешћа у Програму и евентуалног закључења уговора о додели бесповратних средстава. Уколико Агенција утврди да су новонастале околности такве, да њиховим наступањем Подносилац пријаве више не испуњава услове за учешће у Програму, задржава право да истог одбије доношењем посебне одлуке.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 10. децембра 2020. године Развојна агенција Србије (у даљем тексту: „Агенција“) усвојила је Упутство за спровођење Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компаније у 2020. години – други јавни позив, број 1-01-110-84/2020 (у даљем тексту: „Програм“), док је 11. децембра 2020. године објавила Други јавни позив за учешће у Програму са трајањем од 60 дана од дана објављивања, односно до 9. фебруара 2021. године, у складу са Упутством за спровођење Програма.

Поводом пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoC-2, као и наступања околности које су довеле до отежаног обављања привредне делатности од стране привредних субјеката, а које су наступиле као последица пандемије наведене болести, Агенција одлучује да измени Упутство за спровођење Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компаније у 2020. години – други јавни позив расписан дана 11. децембра 2020. године (у даљем тексту: „Јавни позив“), у циљу унапређења услова за успостављање и побољшања сарадње привредних субјеката и мултинационалних компанија.

У складу са наведеним, мења се Упутство за спровођење Програма на следећи начин:

               Мења се Тачка 3.2.3 Прихватљиви трошкови Упутства, односно:

Прихватљиви трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом Програму, а који испуњавају следеће услове:

1. да су настали након доношења Одлуке о одобравању мера интервенције;

2. да су наведени у Плану унапређења;

3. да су директно везани за активности подржане Програмом.“

               тако да сада гласи:

„Прихватљиви трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом Програму, а који испуњавају следеће услове:

1. да су настали након дана објављивања Јавног позива.

2. да је накнадно донета Одлука о одобравању мера интервенције и закључен Уговор о додели бесповратних средстава;

2. да су накнадно наведени у Плану унапређења;

3. да су директно везани за активности подржане Програмом.“

 

Пратећа документација:

 1. Текст Јавног позива;
 2. Упутство за Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години – други јавни позив;
 3. Образац 2 – Изјава о испуњености услова Програма и додељеној државној помоћи де минимис;
 4. Образац 3 – Писмо препоруке МНК;
 5. Образац 4 – Писмо препоруке добављача МНК;
 6. Образац 5 – Изјава МНК о статус активног добављача;
 7. Образац 6 - Захтев за исплату
 8. Уговор о поверљивости информација;
 9. Упутство за пријављивање
 10. Свеска за самопроцену
 11. Дијагностика пословних перформанси - Упутство 
 12. Изјава корисника де минимис
 13. Измена упутства Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години 
 14. Упутство за верификацију