ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години

Министарство привреде  у сарадњи са Развојном агенцијом Републике Србије, и уз подршку  пројекта „Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима“, који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

 

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији програма.

Министарство привреде је обезбедило средства за реализацију овог програма у износу од 1.900.000.000,00 динара. Поред наведеног, додатна средства обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ – ИПА 19, у износу од 10.000.000,00 евра. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.

Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:

1. Да су благовремено доставили комплетну и исправну конкурсну документацију;

2. Да су понудили услове су у складу са одредбама овог програма;

3. Да је показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније у складу са регулативом НБС;

4. Да је банка односно лизинг компанија  остварила профит у 2021. години;

5. Да НБС није изрекла меру лизинг компанији у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга („Службени гласник РС“, бр. 85/2011) односно банци у складу са  Одлуком о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке ("Сл. гласник РС", бр. 30/2015 и 1/2020).

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:

 • попуњен Прилог 1 (образац доступан на сајту министарства);
 • образац са потписом лица овлашћеног за заступање, који је потписао Прилог 1 (ОП образац).

 

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години – НЕ ОТВАРАТИ“ са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 11. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ.

Обавезујући услови, за све банке и лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву, као и критеријуми за избор банака/лизинг компанија, прецизно су дефинисани у Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години.

Текст овог програма са пропратном документацијом за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:

Министарства привреде: www.privreda.gov.rs

Развојне агенције Србије:  www.ras.gov.rs

 

Пратећа документација:

 1. Уредба Програм опреме
 2. Јавни позив
 3. Прилог 1 - за банке
 4. Прилог 1 - за лизинг компаније
 5. Кратак текст о информационим системима
 6. Инструкција о ослобађању од ПДВ-а и царине

 

Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија је донела одлуку да право на учешће у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години има шест најбоље рангираних банака и две лизинг компаније.

 Обавештавамо да је Комисија донела одлуку да следеће банке и лизинг компаније учествују у спровођењу Програма:

 1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
 2. BANCA INTESA А.Д. Београд
 3. OTP Banka A.D.
 4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.Д. Београд
 5. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
 6. EUROBANK DIREKTNA А.Д. Београд
 7. Intesa Leasing доо Београд
 8. UNICREDIT LEASING ДОО Београд

Све додатне информације биће објављене на сајту Министарства привреде и Развојне агенције Србије у склопу Јавног позива за доделу бесповратних средстава привредним субјектима у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години, чијa објава се очекује крајем маја/почетком јуна месеца.