ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА

Јавни позив за компоненту 1. овог програма је расписан 27. априла 2016. године и трајаће до 30.06.2018. године.

 

Развојна агенција Србије расписала је 27.04.2016. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години (даље: Програм). Овај програм имплементира Развојна агенција Србије (даље: РАС) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Напомена: Велика предузећа и кластери могу конкурисати само за две врсте активности:

 • Учешће на међународним сајмовима у иностранству;
 • Испитивање страног тржишта.

Привредни субјекат или кластер може поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава.

Право на доделу средстава имају микро, мала, средња и велика предузећа и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност привредних субјеката производња или прерада (испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне  делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом. На основу тога ће Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова);
 • да су регистровани на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву;
 • да су основани не касније од 27. априла 2014. године;
 • да успешно послују претходне две године;
 • да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходној и овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција и институција Аутономне покрајине Војводина.

Право на доделу средстава имају кластери који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;
 • да су основани не касније од 27. априла 2015. године;
 • да имају најмање 12 активних чланова (најмање девет привредних друштава и предузетника и три институције за подршку: носиоце иновационе делатности према Закону о иновационој делатности, образовне или друге институције);
 • да имају за чланове минимум 60% микро, малих и средњих предузећа и предузетника и бар једну научно-истраживачку организацију;
 • да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
 • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву;
 • да су поднели захтев са потребном документацијом у складу са наменом средстава;
 • да предузећа, чланови кластера, нису у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама;
 • да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција и институција Аутономне покрајине Војводине.

Средства се не могу користити за програме који се реализују у:

 • војној и дуванској индустрији;
 • трговини;
 • примарној пољопривредној производњи;
 • финансијском сектору;
 • сектору услуга које нису предмет међународне трговине;
 • организацији игара на срећу и лутрија.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара за привредна друштва и предузетнике у зависности од активности, док се за кластере средства додељују у износу од 100.000 до 2.000.000,00 динара. За учешће на сајмовима привредним друштвима ће се додељивати средства у износу до 600.000,00 динара ако нису до сада извозили, односно до 1.000.000,00 динара уколико већ извозе. РАС ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. Средства ће бити рефундирана привредном субјекту након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима.

 Јавни позив ће трајати до утрошка средстава.

Сви пратећи обрасци доступни су и на сајту Година Предузетништва 2016 www.godinapreduzetnistva.rs и у штампаном облику у АРРА, а за све додатне информације можете се обратити Агенцији, на број телефона: 011/33 98 900 или на адресе: office@ras.gov.rs.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом акредитованим регионалним развојним агенцијама, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години. Листу Акредитованих регионалних развојих агенција погледајте ОВДЕ.

 

 

Пратећа документација:

Упутство за реализацију програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години

Образац I - Кластери

Образац II- Кластери

Образац III- Кластери

Образац IV- Кластери

Образац V1 - Кластери

Образац V2 - Кластери

Образац V3 - Кластери

Образац I - Привредна друштва и предузетници

Образац II - Привредна друштва и предузетници

Образац III - Привредна друштва и предузетници

Образац IV - Привредна друштва и предузетници

Образац VI - Захтев за рефундацију